بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دعاهایی برای عزیز شدن


دعا یی برای عزیز شدن:
برای
افزایش محبت و محبوبیت ( اسماء ادریسی) هر کس این اسم را زیاد بخواند در
بین مردم محبوب شود اگر این اسم را بر چیزخوردنی مانند سیب بخواند و بدمد
به هرکه دهد آن شخص مطیع او شودو اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و
زعفران در ساعت مشتری بنویسد و بر بلندی آویزان کندمحبت مطلوب افزون گرددیا
حَلیمُ یا ذَاالاَناةٌ فَلا یُعادِلُهُ شَیءٌ مِن خَلقِهِ 46: برای عزیز
شدن ( اسماء ادریسی ) یا مَن هُوَ العَزیزُ المَنیعُ الغالِب اگر کسی این
اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارددر میان خلائق عزیز شود و
دعوت این اسم چنان است که25روز حیوانی نخوردو هر روز 3200 مرتبه این اسم را
بخواندو بعد مطلوب را بخواهد   47: از عشق بی قرار گردد ( اسماء ادریسی (
یا رَحمنُ کُلُّ شَیءٍ وَ راحِمَه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از خلق بد او
به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید پنهان از

دعاهایی برای عزیز شدن


دعا یی برای عزیز شدن:
برای
افزایش محبت و محبوبیت ( اسماء ادریسی) هر کس این اسم را زیاد بخواند در
بین مردم محبوب شود اگر این اسم را بر چیزخوردنی مانند سیب بخواند و بدمد
به هرکه دهد آن شخص مطیع او شودو اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و
زعفران در ساعت مشتری بنویسد و بر بلندی آویزان کندمحبت مطلوب افزون گرددیا
حَلیمُ یا ذَاالاَناةٌ فَلا یُعادِلُهُ شَیءٌ مِن خَلقِهِ 46: برای عزیز
شدن ( اسماء ادریسی ) یا مَن هُوَ العَزیزُ المَنیعُ الغالِب اگر کسی این
اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارددر میان خلائق عزیز شود و
دعوت این اسم چنان است که25روز حیوانی نخوردو هر روز 3200 مرتبه این اسم را
بخواندو بعد مطلوب را بخواهد   47: از عشق بی قرار گردد ( اسماء ادریسی (
یا رَحمنُ کُلُّ شَیءٍ وَ راحِمَه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از خلق بد او
به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید پنهان از

دعاهایی برای عزیز شدن


دعا یی برای عزیز شدن:
برای
افزایش محبت و محبوبیت ( اسماء ادریسی) هر کس این اسم را زیاد بخواند در
بین مردم محبوب شود اگر این اسم را بر چیزخوردنی مانند سیب بخواند و بدمد
به هرکه دهد آن شخص مطیع او شودو اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و
زعفران در ساعت مشتری بنویسد و بر بلندی آویزان کندمحبت مطلوب افزون گرددیا
حَلیمُ یا ذَاالاَناةٌ فَلا یُعادِلُهُ شَیءٌ مِن خَلقِهِ 46: برای عزیز
شدن ( اسماء ادریسی ) یا مَن هُوَ العَزیزُ المَنیعُ الغالِب اگر کسی این
اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارددر میان خلائق عزیز شود و
دعوت این اسم چنان است که25روز حیوانی نخوردو هر روز 3200 مرتبه این اسم را
بخواندو بعد مطلوب را بخواهد   47: از عشق بی قرار گردد ( اسماء ادریسی (
یا رَحمنُ کُلُّ شَیءٍ وَ راحِمَه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از خلق بد او
به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید پنهان از

شرح ** دعای سحر ** امام خمینی رحمة الله علیه 2


 
( در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام )؛ در آغاز که ربوبیت نفس طلوع کرد به صورت ستاره زهره تجلى کرد، پس، آن حضرت از این مرحله گذشت و افول و غروب آن را مشاهده کرد. پس از این منزل، به منزل قلب منتقل شد که ماه قلب از افق وجودش طلوع کرده بود و در آن منزل، ربوبیت قلب را مشاهده نمود. و از این مقام نیز گذشت و ماه افول کرد و به مقام بالاتر که مقام طلوع آفتاب روح بود رسید. و چون نور حق درخشیدن گرفت و آفتاب حقیقى طلوع کرد، ربوبیت روح را نیز نفى کرد و به فاطر روح و خالق آن توجه نمود و از هر اسم و رسم و تعین و نشانى رهایى یافت و بر درگاه رب مطلق بار انداخت.
پس، گذشتن از منزلهاى حواس و خیالات و تعقلات (و پشت سر نهادن عوالم حس و خیال و عقل) و تجاوز از سراى فریب به سوى هدف آخرین، و متحقق شدن به نفى صفات و رسوم و جهات به تحقق عینى و علمى، امکان ندارد مگر پس از آنکه از مراحل برزخى متوسط، که عبارت است از ب

شرح ** دعای سحر ** امام خمینی رحمة الله علیه 2


 
( در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام )؛ در آغاز که ربوبیت نفس طلوع کرد به صورت ستاره زهره تجلى کرد، پس، آن حضرت از این مرحله گذشت و افول و غروب آن را مشاهده کرد. پس از این منزل، به منزل قلب منتقل شد که ماه قلب از افق وجودش طلوع کرده بود و در آن منزل، ربوبیت قلب را مشاهده نمود. و از این مقام نیز گذشت و ماه افول کرد و به مقام بالاتر که مقام طلوع آفتاب روح بود رسید. و چون نور حق درخشیدن گرفت و آفتاب حقیقى طلوع کرد، ربوبیت روح را نیز نفى کرد و به فاطر روح و خالق آن توجه نمود و از هر اسم و رسم و تعین و نشانى رهایى یافت و بر درگاه رب مطلق بار انداخت.
پس، گذشتن از منزلهاى حواس و خیالات و تعقلات (و پشت سر نهادن عوالم حس و خیال و عقل) و تجاوز از سراى فریب به سوى هدف آخرین، و متحقق شدن به نفى صفات و رسوم و جهات به تحقق عینى و علمى، امکان ندارد مگر پس از آنکه از مراحل برزخى متوسط، که عبارت است از ب

دعاهایی برای عزیز شدن


برای افزایش محبت و محبوبیت ( اسماء ادریسی) هر کس این اسم را زیاد بخواند
در بین مردم محبوب شود اگر این اسم را بر چیزخوردنی مانند سیب بخواند و بدمد به هرکه
دهد آن شخص مطیع او شودو اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و زعفران در ساعت مشتری
بنویسد و بر بلندی آویزان کندمحبت مطلوب افزون گرددیا حَلیمُ یا ذَاالاَناةٌ فَلا یُعادِلُهُ
شَیءٌ مِن خَلقِهِ 46: برای عزیز شدن ( اسماء ادریسی ) یا مَن هُوَ العَزیزُ المَنیعُ
الغالِب اگر کسی این اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارددر میان خلائق عزیز
شود و دعوت این اسم چنان است که25روز حیوانی نخوردو هر روز 3200 مرتبه این اسم را بخواندو
بعد مطلوب را بخواهد   47: از عشق بی قرار گردد
( اسماء ادریسی ( یا رَحمنُ کُلُّ شَیءٍ وَ راحِمَه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از
خلق بد او به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید پنهان از او این اسم رابر حریر
سفید با مشک

دعاهایی برای عزیز شدن


برای افزایش محبت و محبوبیت ( اسماء ادریسی) هر کس این اسم را زیاد بخواند
در بین مردم محبوب شود اگر این اسم را بر چیزخوردنی مانند سیب بخواند و بدمد به هرکه
دهد آن شخص مطیع او شودو اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و زعفران در ساعت مشتری
بنویسد و بر بلندی آویزان کندمحبت مطلوب افزون گرددیا حَلیمُ یا ذَاالاَناةٌ فَلا یُعادِلُهُ
شَیءٌ مِن خَلقِهِ 46: برای عزیز شدن ( اسماء ادریسی ) یا مَن هُوَ العَزیزُ المَنیعُ
الغالِب اگر کسی این اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارددر میان خلائق عزیز
شود و دعوت این اسم چنان است که25روز حیوانی نخوردو هر روز 3200 مرتبه این اسم را بخواندو
بعد مطلوب را بخواهد   47: از عشق بی قرار گردد
( اسماء ادریسی ( یا رَحمنُ کُلُّ شَیءٍ وَ راحِمَه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از
خلق بد او به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید پنهان از او این اسم رابر حریر
سفید با مشک

دعاهایی برای عزیز شدن


برای افزایش محبت و محبوبیت ( اسماء ادریسی) هر کس این اسم را زیاد بخواند
در بین مردم محبوب شود اگر این اسم را بر چیزخوردنی مانند سیب بخواند و بدمد به هرکه
دهد آن شخص مطیع او شودو اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و زعفران در ساعت مشتری
بنویسد و بر بلندی آویزان کندمحبت مطلوب افزون گرددیا حَلیمُ یا ذَاالاَناةٌ فَلا یُعادِلُهُ
شَیءٌ مِن خَلقِهِ 46: برای عزیز شدن ( اسماء ادریسی ) یا مَن هُوَ العَزیزُ المَنیعُ
الغالِب اگر کسی این اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارددر میان خلائق عزیز
شود و دعوت این اسم چنان است که25روز حیوانی نخوردو هر روز 3200 مرتبه این اسم را بخواندو
بعد مطلوب را بخواهد   47: از عشق بی قرار گردد
( اسماء ادریسی ( یا رَحمنُ کُلُّ شَیءٍ وَ راحِمَه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از
خلق بد او به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید پنهان از او این اسم رابر حریر
سفید با مشک

دعا ی چشم زخم


 
همیشه دعای ذیل را به همراه داشته باشید. چنانچه از لحاظ زیبائی و مال
و ثروت و شغل و کار بحول و قوه الهی در شرایط خوبی قرار دارید، از چشم
زخم تنگ نظران به هیچ وجه نباید غافل بود.
در روایت آمده که چشم زخم ، جوان را در گور می کند و شتررا در دیگ.
قال رسول الله (ص): العین حق ( چشم حقیقت دارد ).
در مواجهه با دیگرانی که میدانید چشم آنها خوب نیست همیشه این ذکر
مبارکه را در دل بگویید:
(ماشاء الله لا حول و لا قوه الا بالله ).
دعا ی مجرب و موثر بجهت در امان ماندن از چشم زخم
اعوذ بعزه الله واعوذبقوه الله واعوذ بقدره الله واعوذ بنور الله واعوذ
بعظمه الله واعوذ ببهاء الله واعوذ بجمع الله و اعوذ بکل الله و اعوذ
بعغو الله واعوذ بغفران الله واعوذ برسول الله واعوذ بالائمه علیهم
السلام علی ما نشاء من شر ما تجد اللهم رب المطیعین.
توجه شود:
۱- برای محفوظ ماندن از طلسم و چشم زخم همواره شبها به وقت خواب
معوذ

دعا ی چشم زخم


 
همیشه دعای ذیل را به همراه داشته باشید. چنانچه از لحاظ زیبائی و مال
و ثروت و شغل و کار بحول و قوه الهی در شرایط خوبی قرار دارید، از چشم
زخم تنگ نظران به هیچ وجه نباید غافل بود.
در روایت آمده که چشم زخم ، جوان را در گور می کند و شتررا در دیگ.
قال رسول الله (ص): العین حق ( چشم حقیقت دارد ).
در مواجهه با دیگرانی که میدانید چشم آنها خوب نیست همیشه این ذکر
مبارکه را در دل بگویید:
(ماشاء الله لا حول و لا قوه الا بالله ).
دعا ی مجرب و موثر بجهت در امان ماندن از چشم زخم
اعوذ بعزه الله واعوذبقوه الله واعوذ بقدره الله واعوذ بنور الله واعوذ
بعظمه الله واعوذ ببهاء الله واعوذ بجمع الله و اعوذ بکل الله و اعوذ
بعغو الله واعوذ بغفران الله واعوذ برسول الله واعوذ بالائمه علیهم
السلام علی ما نشاء من شر ما تجد اللهم رب المطیعین.
توجه شود:
۱- برای محفوظ ماندن از طلسم و چشم زخم همواره شبها به وقت خواب
معوذ

دعا ی چشم زخم


 
همیشه دعای ذیل را به همراه داشته باشید. چنانچه از لحاظ زیبائی و مال
و ثروت و شغل و کار بحول و قوه الهی در شرایط خوبی قرار دارید، از چشم
زخم تنگ نظران به هیچ وجه نباید غافل بود.
در روایت آمده که چشم زخم ، جوان را در گور می کند و شتررا در دیگ.
قال رسول الله (ص): العین حق ( چشم حقیقت دارد ).
در مواجهه با دیگرانی که میدانید چشم آنها خوب نیست همیشه این ذکر
مبارکه را در دل بگویید:
(ماشاء الله لا حول و لا قوه الا بالله ).
دعا ی مجرب و موثر بجهت در امان ماندن از چشم زخم
اعوذ بعزه الله واعوذبقوه الله واعوذ بقدره الله واعوذ بنور الله واعوذ
بعظمه الله واعوذ ببهاء الله واعوذ بجمع الله و اعوذ بکل الله و اعوذ
بعغو الله واعوذ بغفران الله واعوذ برسول الله واعوذ بالائمه علیهم
السلام علی ما نشاء من شر ما تجد اللهم رب المطیعین.
توجه شود:
۱- برای محفوظ ماندن از طلسم و چشم زخم همواره شبها به وقت خواب
معوذ

چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟


چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

 
با
توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است،
باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از
آن ذات شود. ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ
وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، چرا که خداوند بزرگ 99 اسم دارد که
اگر هر اسمى مسمائى داشت باید 99 خدا داشته باشیم، ولى«اللّه» نامى است که
به همه این صفات اشاره مى کند. پاسخ تفصیلی: قرآن مجید در آیه 110 سوره
اسراء به یکى از بهانه هاى سست و بى اساس مشرکان پاسخ مى دهد، و آن، این
که: آنها مى گفتند: چرا پیامبر، خدا را به نام هاى متعددى مى خواند با این
که: مدعى توحید است قرآن در پاسخ آنها مى گوید:
(بگو! شما او را به نام اللّه بخوانید و یا به نام رحمان، هر کدام را بخوانید فرق نمى کند، براى او نام هاى متعدد نیک اس

چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟


چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

 
با
توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است،
باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از
آن ذات شود. ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ
وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، چرا که خداوند بزرگ 99 اسم دارد که
اگر هر اسمى مسمائى داشت باید 99 خدا داشته باشیم، ولى«اللّه» نامى است که
به همه این صفات اشاره مى کند. پاسخ تفصیلی: قرآن مجید در آیه 110 سوره
اسراء به یکى از بهانه هاى سست و بى اساس مشرکان پاسخ مى دهد، و آن، این
که: آنها مى گفتند: چرا پیامبر، خدا را به نام هاى متعددى مى خواند با این
که: مدعى توحید است قرآن در پاسخ آنها مى گوید:
(بگو! شما او را به نام اللّه بخوانید و یا به نام رحمان، هر کدام را بخوانید فرق نمى کند، براى او نام هاى متعدد نیک اس

چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟


چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

 
با
توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است،
باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از
آن ذات شود. ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ
وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، چرا که خداوند بزرگ 99 اسم دارد که
اگر هر اسمى مسمائى داشت باید 99 خدا داشته باشیم، ولى«اللّه» نامى است که
به همه این صفات اشاره مى کند. پاسخ تفصیلی: قرآن مجید در آیه 110 سوره
اسراء به یکى از بهانه هاى سست و بى اساس مشرکان پاسخ مى دهد، و آن، این
که: آنها مى گفتند: چرا پیامبر، خدا را به نام هاى متعددى مى خواند با این
که: مدعى توحید است قرآن در پاسخ آنها مى گوید:
(بگو! شما او را به نام اللّه بخوانید و یا به نام رحمان، هر کدام را بخوانید فرق نمى کند، براى او نام هاى متعدد نیک اس

چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟


چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

 
با
توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است،
باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از
آن ذات شود. ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ
وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، چرا که خداوند بزرگ 99 اسم دارد که
اگر هر اسمى مسمائى داشت باید 99 خدا داشته باشیم، ولى«اللّه» نامى است که
به همه این صفات اشاره مى کند. پاسخ تفصیلی: قرآن مجید در آیه 110 سوره
اسراء به یکى از بهانه هاى سست و بى اساس مشرکان پاسخ مى دهد، و آن، این
که: آنها مى گفتند: چرا پیامبر، خدا را به نام هاى متعددى مى خواند با این
که: مدعى توحید است قرآن در پاسخ آنها مى گوید:
(بگو! شما او را به نام اللّه بخوانید و یا به نام رحمان، هر کدام را بخوانید فرق نمى کند، براى او نام هاى متعدد نیک اس

چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟


چرا خدا را با نام هاى متعدد مى خوانیم؟

 
با
توجه به اینکه الفاظ محدود است و خداوند وجودش از هر نظر بى نهایت است،
باید نام هاى او همچون صفاتش بى پایان باشد، تا بتواند بیانگر گوشه ای از
آن ذات شود. ضمن اینکه همه این اسماء به یک نقطه منتهى مى گردد و به هیچ
وجه از توحید ذات و صفات او نمى کاهد، چرا که خداوند بزرگ 99 اسم دارد که
اگر هر اسمى مسمائى داشت باید 99 خدا داشته باشیم، ولى«اللّه» نامى است که
به همه این صفات اشاره مى کند. پاسخ تفصیلی: قرآن مجید در آیه 110 سوره
اسراء به یکى از بهانه هاى سست و بى اساس مشرکان پاسخ مى دهد، و آن، این
که: آنها مى گفتند: چرا پیامبر، خدا را به نام هاى متعددى مى خواند با این
که: مدعى توحید است قرآن در پاسخ آنها مى گوید:
(بگو! شما او را به نام اللّه بخوانید و یا به نام رحمان، هر کدام را بخوانید فرق نمى کند، براى او نام هاى متعدد نیک اس

علت فوت مرگ ایت الله رفسنجانی


آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت + عکس های بیمارستان
علت فوت مرگ ایت الله رفسنجانی
به
گزارش انتخاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام خمینی (ره)، که
امروز به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود دعوت حق را لبیک گفت و
به دیار باقی شتافت.
علت فوت مرگ ایت الله رفسنجانی :منبع . http://bekhono-bebar.blog.ir/rss

علت فوت مرگ ایت الله رفسنجانی


آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت + عکس های بیمارستان
علت فوت مرگ ایت الله رفسنجانی
به
گزارش انتخاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام خمینی (ره)، که
امروز به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری شده بود دعوت حق را لبیک گفت و
به دیار باقی شتافت.
علت فوت مرگ ایت الله رفسنجانی :منبع . http://bekhono-bebar.blog.ir/rss

زیارت ائمه بقیع در روز سه شنبه


السلام علیکم یا خزان علم الله السلام علیکم یا تراجمه وحی الله السلام علیکم یا ائمه الهدی السلام علیکم یا اعلام التقی السلام علیکم یا اولاد رسول الله انا عارف بحقکم مستبصر بشانکم معاد لاعدائکم موال لاولیایکم بابی انتم و امی صلوات الله علیکم :منبع . http://ghoranohadis.blog.ir/rss

بسم الله الرحمن ارحیم


عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم 


ادامه مطلب :منبع . http://zendgirangiman.blog.ir/rss

بسم الله الرحمن ارحیم


عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم 


ادامه مطلب :منبع . http://zendgirangiman.blog.ir/rss

بسم الله الرحمن ارحیم


عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم 


ادامه مطلب :منبع . http://zendgirangiman.blog.ir/rss

بسم الله الرحمن ارحیم


عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیمهرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نورگر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش توییاز سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخواندل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمدراز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگودل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزنمردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کندهر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم 


ادامه مطلب :منبع . http://zendgirangiman.blog.ir/rss

زیارت ائمه بقیع در روز سه شنبه


السلام علیکم یا خزان علم الله السلام علیکم یا تراجمه وحی الله السلام علیکم یا ائمه الهدی السلام علیکم یا اعلام التقی السلام علیکم یا اولاد رسول الله انا عارف بحقکم مستبصر بشانکم معاد لاعدائکم موال لاولیایکم بابی انتم و امی صلوات الله علیکم :منبع . http://ghoranohadis.blog.ir/rss

زیارت ائمه بقیع در روز سه شنبه


السلام علیکم یا خزان علم الله السلام علیکم یا تراجمه وحی الله السلام علیکم یا ائمه الهدی السلام علیکم یا اعلام التقی السلام علیکم یا اولاد رسول الله انا عارف بحقکم مستبصر بشانکم معاد لاعدائکم موال لاولیایکم بابی انتم و امی صلوات الله علیکم :منبع . http://ghoranohadis.blog.ir/rss

زیارت ائمه بقیع در روز سه شنبه


السلام علیکم یا خزان علم الله السلام علیکم یا تراجمه وحی الله السلام علیکم یا ائمه الهدی السلام علیکم یا اعلام التقی السلام علیکم یا اولاد رسول الله انا عارف بحقکم مستبصر بشانکم معاد لاعدائکم موال لاولیایکم بابی انتم و امی صلوات الله علیکم :منبع . http://ghoranohadis.blog.ir/rss

آیا چشم زخم واقعیت دارد


 
آیا چشم زدن واقعیت دارد؟
وَ اِنْ یَکادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ
بِاَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (سوره
قلم آیه 51)
(نزدیک است کافران هنگامیکه آیات قرآن را می‏شنوند تو را
با چشم خود هلاک کنند)
بسیاری از مردم معتقدند در بعضی از چشمها اثر مخصوصی است
که وقتی از روی اعجاب به چیزی بنگرند ممکن است آن را از بین ببرد، یادرهم بشکند، و
اگر انسان است بیمار یا دیوانه کند.
این مساله از نظر عقلی امر محالی نیست، چه اینکه بسیاری
از دانشمندان امروز معتقدند در بعضی از چشمها نیروی مغناطیسی خاصی نهفته شده که
کارائی زیادی دارد، حتی با تمرین و ممارست می‏توان آن را پرورش داد، خواب مغناطیسی
از طریق همین نیروی مغناطیسی چشمها است.
در دنیائی که «اشعه لیزر» که شعاعی است نامرئی می‏تواند
کاری کند که از هیچ سلاح مخربی ساخته نیست پذیرش وجود نیروئی در بعضی از چشمها که


آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت


آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های باسابقه انقلاب اسلامی دقایقی پیش بر اثر عارضه قلبی درگذشت.  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که غروب امروز در پی
عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت.
حسین مرعشی از نزدیکان آیت‌الله هاشمی این
خبر را تایید کرد و گفت متاسفانه تلاش پزشکان برای احیای مجدد آیت‌الله
بی‌نتیجه ماند و ایشان به رحمت ایزدی پیوست.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند میرزا علی هاشمی بهرمانی در سوم شهریور 1313 در روستای بهرمان شهرستان رفسنجان به دنیا آمد.
در 5 سالگی تحصیل را از مکتبخانه‌ای در نوق آغازکرده و در سن 14 سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت.
آیت الله هاشمی رفسنجانی از یاران همراه امام خمینی(ره) و از روحانیون
برجسته مبارز علیه رژیم ستم شاهی بود که در آنجا تحت اثر تعلیمات امام راحل
به سیاست روی آورد. :منبع . http://mogestan.blog.ir/r

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت


آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های باسابقه انقلاب اسلامی دقایقی پیش بر اثر عارضه قلبی درگذشت.  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که غروب امروز در پی
عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت.
حسین مرعشی از نزدیکان آیت‌الله هاشمی این
خبر را تایید کرد و گفت متاسفانه تلاش پزشکان برای احیای مجدد آیت‌الله
بی‌نتیجه ماند و ایشان به رحمت ایزدی پیوست.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند میرزا علی هاشمی بهرمانی در سوم شهریور 1313 در روستای بهرمان شهرستان رفسنجان به دنیا آمد.
در 5 سالگی تحصیل را از مکتبخانه‌ای در نوق آغازکرده و در سن 14 سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت.
آیت الله هاشمی رفسنجانی از یاران همراه امام خمینی(ره) و از روحانیون
برجسته مبارز علیه رژیم ستم شاهی بود که در آنجا تحت اثر تعلیمات امام راحل
به سیاست روی آورد. :منبع . http://mogestan.blog.ir/r

الله


‌‌‌‌     
معجزه در کلمه⚜ الله⚜
 
پژوهشگرهلندی‌غیرمسلمان‌بنامvan der‌‌‌ hoven
طی 3 سال تحقیقی دردانشگاه آمستردام انجام داده وبه این نتیجه رسیده بودکه کلمه ⚜الله⚜و تکرار آن و صدای این لفظ موجب آرامش روحی شده و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور میکند این پژوهشگر هلندی طی گفتگویی در این باره گفت پس از انجام تحقیقاتی سه ساله که برروی تعدادی زیادی مسلمان و غیر مسلمان، به این نتیجه رسیدم که ذکر کلمه ⚜الله⚜و تکرار آن و حتی شنیدن آن موجب آرامش روحی، و استرس و نگرانی را ازبدن دور میکند و نیز به تنفس انسان نظم و ترتیب میدهد. 
همچنین گفت از نظر پزشکی برایم ثابت شد که 
حرف الف که کلمه ⚜الله⚜ با آن شروع میشود از بخش بالایی سینه انسان خارج شده وباعث تنظیم تنفس میشود به ویژه اگر تکرار شود واین تنظیم تنفس به انسان آرامش روحی میدهد.
حرف لام که حرف دوم ⚜الله⚜ است نیز باعث برخورد سطح زبان با سطح فوقانی دهان

یا فاطمه الزهراء سلام الله علیها.. : یا کریم اهل بیت..


زهرای امیر المومنین رو که شبانه غریبانه به خاک سپردند
فرداش صبح عمر لعنت الله اومد برای تشییع !
مقداد گفت زهراء سلام الله علیها رو به خاک سپردیم دیشب
عمر لعنت الله عصبانی شد و سیلی زد تو صورت مقداد 
مقداد گفت : خدا لعنتت کنه عمر 
من که مرد جنگم با سیلی ات دو دور ، دور خودم چرخیدم
با این دست سیلی زدی به زهراء سلام الله علیها...
  :منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

268❤شخصی گفت...


بسم الله الرحمن الرحیم
شخصی گفت:
الله و اکبرو بعد گفت:
لا اله الا الله محمد رسول اللهوباز گفت:
سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیمپس گفت :
سبحانک ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
این شخص اکنون ↩70000↪هفتاد هزار نیکی را ب دست آورده است
♥و این شخص خود شما هستید مبارکتان باد♥
:منبع . http://mohajabeha.blog.ir/rss

ماجرای خبر بستری شدن آیت الله هاشمی در بیمارستان


خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان ۲ بهمن ۹۵ + عکس
بستری شدن آیت الله جنتی
خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان امروز ۲ بهمن ۹۵ که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بستری شدن آیت الله جنتی را تکذیب کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان ولی عصر قم که از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود؛ گفت: حال آیت الله جنتی خوب است.
وی افزود: تا ظهر امروز با ایشان جلسه داشتیم و خبر بستری شدن ایشان در بیمارستان کذب است. :منبع . http://simorghshahr.blog.ir/rss

ماجرای خبر بستری شدن آیت الله هاشمی در بیمارستان


خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان ۲ بهمن ۹۵ + عکس
بستری شدن آیت الله جنتی
خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان امروز ۲ بهمن ۹۵ که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بستری شدن آیت الله جنتی را تکذیب کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان ولی عصر قم که از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود؛ گفت: حال آیت الله جنتی خوب است.
وی افزود: تا ظهر امروز با ایشان جلسه داشتیم و خبر بستری شدن ایشان در بیمارستان کذب است. :منبع . http://simorghshahr.blog.ir/rss

ماجرای خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان


خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان ۲ بهمن ۹۵ + عکس
بستری شدن آیت الله جنتی
خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان امروز ۲ بهمن ۹۵ که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر بستری شدن آیت الله جنتی را تکذیب کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به خبر بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان ولی عصر قم که از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود؛ گفت: حال آیت الله جنتی خوب است.
وی افزود: تا ظهر امروز با ایشان جلسه داشتیم و خبر بستری شدن ایشان در بیمارستان کذب است. :منبع . http://simorghshahr.blog.ir/rss

هزارویک_فضیلت_در_کتب_اهل_سنت1


هزارویک فضیلت درکتب اهل سنتقسمت 1
 سوره حمدآیه بسم الله الرحمن الرحیم 
فخر رازی از علمای طراز اول اهل سنت است وی ضمن آنکه تفسیری سترگ بر قران کریم نوشته است تالیفات دیگری نیز دارد.
او در جلد اول این تفسیرکه ۳۲ ج میباشد ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد آورده است:
ما نفهمیدیم که پیامبر خدا ص بسم الله الرحمن الرحیم را بلند میخوانده است یا آهسته! ولی برای فهمیدن این مطلب به علی علیه السلام اقتدا میکنیم و به عمل او نگاه میکنیم. چرا که رسول خدا در باره علی بن ابی طالب فرمود:
هر جا علی هست حق هم همانجا می باشد و ما بررسی کردیم دیدیم که علی بن ابیطالب در نمازهایش بسم الله الرحمن الرحیم را بلند قرائت می کرده است. 
تفسیر کبیر فخر رازی  متوفای ۶۰۶ قمری  ج۱_ذیل آیه فوق :منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

تجمل گرایی مثبت و منفی


تجمل گرایی مثبت و منفی
تجمل گرایی به معنای گرایش به زیبایی و نمایش جمال و زیبایی
ها، امری طبیعی و فطری در انسان است؛ زیرا انسان به هر چیز کمالی گرایش داشته و از
نقص و کمبود گریزان است؛ گرایش شدید انسان به خدا و کدح و تلاش برای ملاقات با او
(انشقاق، آیه ۶) ریشه در همین گرایش به کمال و کمالات انسانی دارد.
انسان، زیبایی را به عنوان یکی از مصادیق کمال، دوست داشته و
بدان گرایش می یابد و زشتی را به عنوان مصداقی از نقص و کمبود دانسته و از آن می
گریزد. بنابراین، گرایش انسان به تجمل گرایی، گرایشی به سوی کمال و زیبایی هاست.
در روایات اسلامی این معنا بارها به اشکال مختلف بیان شده است که
انسان می بایست خداگونه شود و اسماء و صفات الهی را در خود ظهور و تجلی بخشد و
متاله (خدایی) شود. از آن جایی که خداوند جمیل است، زیبایی و جمال را دوست می
دارد. امام صادق(ع) می فرماید؛ ان الله عز و جل یحب الجمال و التجمل

تجمل گرایی مثبت و منفی


تجمل گرایی مثبت و منفی
تجمل گرایی به معنای گرایش به زیبایی و نمایش جمال و زیبایی
ها، امری طبیعی و فطری در انسان است؛ زیرا انسان به هر چیز کمالی گرایش داشته و از
نقص و کمبود گریزان است؛ گرایش شدید انسان به خدا و کدح و تلاش برای ملاقات با او
(انشقاق، آیه ۶) ریشه در همین گرایش به کمال و کمالات انسانی دارد.
انسان، زیبایی را به عنوان یکی از مصادیق کمال، دوست داشته و
بدان گرایش می یابد و زشتی را به عنوان مصداقی از نقص و کمبود دانسته و از آن می
گریزد. بنابراین، گرایش انسان به تجمل گرایی، گرایشی به سوی کمال و زیبایی هاست.
در روایات اسلامی این معنا بارها به اشکال مختلف بیان شده است که
انسان می بایست خداگونه شود و اسماء و صفات الهی را در خود ظهور و تجلی بخشد و
متاله (خدایی) شود. از آن جایی که خداوند جمیل است، زیبایی و جمال را دوست می
دارد. امام صادق(ع) می فرماید؛ ان الله عز و جل یحب الجمال و التجمل

تجمل گرایی مثبت و منفی


تجمل گرایی مثبت و منفی
تجمل گرایی به معنای گرایش به زیبایی و نمایش جمال و زیبایی
ها، امری طبیعی و فطری در انسان است؛ زیرا انسان به هر چیز کمالی گرایش داشته و از
نقص و کمبود گریزان است؛ گرایش شدید انسان به خدا و کدح و تلاش برای ملاقات با او
(انشقاق، آیه ۶) ریشه در همین گرایش به کمال و کمالات انسانی دارد.
انسان، زیبایی را به عنوان یکی از مصادیق کمال، دوست داشته و
بدان گرایش می یابد و زشتی را به عنوان مصداقی از نقص و کمبود دانسته و از آن می
گریزد. بنابراین، گرایش انسان به تجمل گرایی، گرایشی به سوی کمال و زیبایی هاست.
در روایات اسلامی این معنا بارها به اشکال مختلف بیان شده است که
انسان می بایست خداگونه شود و اسماء و صفات الهی را در خود ظهور و تجلی بخشد و
متاله (خدایی) شود. از آن جایی که خداوند جمیل است، زیبایی و جمال را دوست می
دارد. امام صادق(ع) می فرماید؛ ان الله عز و جل یحب الجمال و التجمل

تجمل گرایی مثبت و منفی


تجمل گرایی مثبت و منفی
تجمل گرایی به معنای گرایش به زیبایی و نمایش جمال و زیبایی
ها، امری طبیعی و فطری در انسان است؛ زیرا انسان به هر چیز کمالی گرایش داشته و از
نقص و کمبود گریزان است؛ گرایش شدید انسان به خدا و کدح و تلاش برای ملاقات با او
(انشقاق، آیه ۶) ریشه در همین گرایش به کمال و کمالات انسانی دارد.
انسان، زیبایی را به عنوان یکی از مصادیق کمال، دوست داشته و
بدان گرایش می یابد و زشتی را به عنوان مصداقی از نقص و کمبود دانسته و از آن می
گریزد. بنابراین، گرایش انسان به تجمل گرایی، گرایشی به سوی کمال و زیبایی هاست.
در روایات اسلامی این معنا بارها به اشکال مختلف بیان شده است که
انسان می بایست خداگونه شود و اسماء و صفات الهی را در خود ظهور و تجلی بخشد و
متاله (خدایی) شود. از آن جایی که خداوند جمیل است، زیبایی و جمال را دوست می
دارد. امام صادق(ع) می فرماید؛ ان الله عز و جل یحب الجمال و التجمل

تجمل گرایی مثبت و منفی


تجمل گرایی مثبت و منفی
تجمل گرایی به معنای گرایش به زیبایی و نمایش جمال و زیبایی
ها، امری طبیعی و فطری در انسان است؛ زیرا انسان به هر چیز کمالی گرایش داشته و از
نقص و کمبود گریزان است؛ گرایش شدید انسان به خدا و کدح و تلاش برای ملاقات با او
(انشقاق، آیه ۶) ریشه در همین گرایش به کمال و کمالات انسانی دارد.
انسان، زیبایی را به عنوان یکی از مصادیق کمال، دوست داشته و
بدان گرایش می یابد و زشتی را به عنوان مصداقی از نقص و کمبود دانسته و از آن می
گریزد. بنابراین، گرایش انسان به تجمل گرایی، گرایشی به سوی کمال و زیبایی هاست.
در روایات اسلامی این معنا بارها به اشکال مختلف بیان شده است که
انسان می بایست خداگونه شود و اسماء و صفات الهی را در خود ظهور و تجلی بخشد و
متاله (خدایی) شود. از آن جایی که خداوند جمیل است، زیبایی و جمال را دوست می
دارد. امام صادق(ع) می فرماید؛ ان الله عز و جل یحب الجمال و التجمل

تجمل گرایی مثبت و منفی


تجمل گرایی مثبت و منفی
تجمل گرایی به معنای گرایش به زیبایی و نمایش جمال و زیبایی
ها، امری طبیعی و فطری در انسان است؛ زیرا انسان به هر چیز کمالی گرایش داشته و از
نقص و کمبود گریزان است؛ گرایش شدید انسان به خدا و کدح و تلاش برای ملاقات با او
(انشقاق، آیه ۶) ریشه در همین گرایش به کمال و کمالات انسانی دارد.
انسان، زیبایی را به عنوان یکی از مصادیق کمال، دوست داشته و
بدان گرایش می یابد و زشتی را به عنوان مصداقی از نقص و کمبود دانسته و از آن می
گریزد. بنابراین، گرایش انسان به تجمل گرایی، گرایشی به سوی کمال و زیبایی هاست.
در روایات اسلامی این معنا بارها به اشکال مختلف بیان شده است که
انسان می بایست خداگونه شود و اسماء و صفات الهی را در خود ظهور و تجلی بخشد و
متاله (خدایی) شود. از آن جایی که خداوند جمیل است، زیبایی و جمال را دوست می
دارد. امام صادق(ع) می فرماید؛ ان الله عز و جل یحب الجمال و التجمل

زیارت نامه، نشانی و آدرس بزرگراه کمال است


این
که ما را به خواندن دعای جوشن کبیر و اِحصای اسمای الهی ترغیب و تشویق کرده اند ،
مقصود تلفظ محض و شمارش صِرف نیست، بلکه غرض اینست که آدمی با شمارش این اسما و
صفات و آشنایی با مضمون و معنای آنها ، خود را بسازد و به آنها متخلق گردد. در
واقع دعای جوشن کبیر و مانند آن ، دعوت نامة حق تعالی (برای متخلّق شدن به اسماء الهی) است.
ادامه مطلب :منبع . http://quranbeytolabbas.blog.ir/rss

دعای زبانبند


دعای بستن زبان بدگویان ، دشمنان و بدخواهان
دعای زبان بند ، دعا برای زبان بند ، دعای زبان بند قوی ، دعای زبان بند دشمنان
آیات زیر را بر روی یک برگ کاغذ آبی رنگ نوشته و سپس آنرا در جای تاریک و مرطوبی دفن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). یا رب الارباب یا الله بستم زبان فلان بنت (ابن) فلان. یا الله یا شکیکفی یا قاهروا یا الله. :منبع . http://movakelin.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »