بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعتکاف در تنهایی یا جلسات جمعی و تفریح؟!


اعتکاف یک فرصت بسیار مناسب برای «خودسازی» است.....
در قدیم علمای اسلام به تمام زوایای «مراقبت فردی» ملتزم بودند.جوانان امروز در «اعتکاف» شرکت می کنند اما مساله
بسیار مهم این است که  اعتکاف را با جلسات خودمانی (گعده گیری) اشتباه نگیریم.
اعتکاف تبدیل شده به ؟؟؟
حتی قرار نیست خیلی عزاداری کنیم و....
بیشتر تفکر و مراقبه اهمیت دارد
اما....
برخی مطالب را هم که نمی شود گفت!!....
به هر حال برای همه آرزوی موفقیت می کنم. :منبع . http://sultanalinayebi5.blog.ir/rss

اعمال اعتکاف


اعمال  روز سیزدهم رجبروز سیزدهم ماه رجب مصادف با ولادت امیرالمؤمنین حضرت على(ع) است؛ و اوّلین روز از ایّام البیض است. روزه گرفتن در روز سیزده رجب، و دو روز بعد، ثواب فراوانى دارد. و هر کس که بخواهد عمل "امّ داوود" را به جای آورد، باید این روز را روزه بگیرد.
ادامه مطلب :منبع . http://khademoreza.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

مربی محور | اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کامل


 اعتکاف یعنی یک کار تشکیلاتی کاملبا همه باش اما با هیچکس نباش ..♻️ اگر بتوانی در اعتکاف ، هم با جمع باشی و هم با خودت خلوت کنی روح اعتکاف را درک کرده ای .. در اعتکاف اجازه پیدا میکنی سه روز از یکسال از زندگی مادی به دور باشی و خودت را مدیریت کنی ..
برای مشاهده متن کامل به (ادامه مطلب) مراجعه نمایید...
ادامه مطلب :منبع . http://hekmatmu.blog.ir/rss

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

کتابچه بال پرواز منتشر شد


کتابچه بال پرواز به مناسبت فرارسیدن ایام اعتکاف توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، این کتابچه به عنوان ره توشه معتکفین با هدف در دسترس بودن منبع پاسخ به سوالات شرعی و احکام مورد ابتلاء در ایام اعتکاف به قلم حجت الاسلام سید محمود هاشمی دهسرخی به چاپ رسیده است.
آیات و روایات پیرامون اعتکاف، توصیه های مراجع عظام مربوط به اعتکاف، فلسفه اعتکاف، تعریف، انواع و اقسام اعتکاف و احکام شرعی آن از جمله سرفصلهای درج شده در این کتابچه می باشد.
در پایان کتاب نیز نوشته ای با عنوان شکرانه پرواز، به قلم اندیشمند توانا حجةالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به نهج البلاغه و بهره مندی از این گنجینه ارزشمند آمده است.
بال پرواز به شمارگان ۸۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و توسط اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان بین مساجد برگزا

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss

روز دوم


من با پا کربلا نرفتم اما بارها و بارها منو بردی کربلا و نه در کل طول زندگیم بلکه منظورم فقط تو این یک ماههاون آقاهه گفت اعتکاف عین زیارت امام حسین ِعشقه ، این یکی از زیارتامه :) من با اون روضه ی قشنگ خونگی کربلا رفتم و بارها و بارها با لایو اینستاگرام و غیره :) دروغه که من کربلا نرفتم :)
آقاهه می گفت تو اعتکاف پاک و مبرا میشی تو اعتکاف حالت خیلی خوبه و موقع رفتن خیلی ها گریشون میگیره به خاطر اون حال حتی چون خدا هم نشین توئه ... می فهمی دارم چی میگم؟ آره؟ توی اعتکاف خدا میگه من بندت میشم!!!!! بگو چی میخوای بهت بدم کوچولوی من
دلم میخواد تموم بشم تو هم نشینیش :)
روحمو آوردم بسابمش با کیسه و سفیدآب ... بعدش ببرمش سونا .... حااااال که اومد و حااااااال که فهمید برمیگردونمش  :منبع . http://sha1st.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »