بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

Uni Para


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم
University Paradise
اونروزی که زیر نم نم بارون رفتیم حیاط پشتی دانشگاه و با صحنه شکوفه باران مواجه شدیم! زبان جز به حرف سبحان الله نمی چرخید! کاش در قاب تصویر می گنجید!
البته در هیچ قابی نمی گنجد زیبایی آفرینش خالق! که اگر این است باغچه کوچکی رو زمینش، هزاران احسنت و سبحان الله به بهشت آخرتش!..
سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله 
پ.ن1: آقا کاش بیایی و زمین را اینطور برای قدومت گلباران کنیم...
ادامه مطلب :منبع . http://khodkarabi.blog.ir/rss

خیانت به ذات نفس


اصولاً خیانت چیز بدی است، ولی اینکه کسی به ذات نفس خود خیانت کند دیگر از همه بدتر است و جبرانپذیر نیست. چطور می شود که کسی به ذات نفس خود خیانت کند؟
زیر نویس 2/15/2017 مطابق 27/11/1395:
 
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ءاءاله مع الله قلیلاً ما تذکرون.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم. غیر المغضوب علیهم و لا الضالین.
بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد. الله الصمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفواً احد. :منبع . http://s-h-banihashemi.blog.ir/rss

میزبان حکیم..


بسم الله
یا ایها الذین امنوا
اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات
فامتحنوهن
الله اعلم بایمانهن
فان علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن
الی 
الکفار
لا هن حل لهم
و لا هم یحلون لهن
و آتوهم ما انفقوا 
و لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن
و لا تمسکوا بعصم الکوافر
واسألوا ما انفقتم
ولیسألوا ما انفقوا
ذلکم حکم الله
یحکم بینکم
و الله علیم حکیم...
....
شأن نزول ...
رأفت...
حکمت....
# مهاجرت
# مفاد قرار داد
# امتحان کردن
# علامت سؤال "کشتی نوح" ؟

یاحق
:منبع . http://bar-aab.blog.ir/rss

درگذشت ایت الله رفسنجانی


یاردیرین امام و رهبری, مرد روز های سخت ایت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به دیدار معبود شتافت مراسم تشعیع  ایت الله رفسنجانی سشنبه 95/10/21 برگزار میگردد.  به مناسبت درگذشت ایت الله رفسنجانی سه روز عزای عمومی اعلام و سشنبه هم تعطیل اعلام شد اینجانب به نمایندگی مردم شهید پرور مسجد سلیمان ظایعه وارده را به رهبر معظم انقلاب, ملت و خوانواده ان مرحوم تسلیت می گوییم     مهندس علی باقری کاکش  :منبع . http://alibagherikahkesh.blog.ir/rss

شعر کودکانه قرآن - میهن مهر


شعر کودکانه قرآن
قرآن که می خونی حرف می زنه خداوند
با آیه های قرآن  می ده به ما هزار پند
قصه داره آیه هاش قصه خوب و زیبا
قصه هایی که بوده قبل از ما توی دنیا
قصه پیغمبرا آدمای خیلی خوب
قصه حضرت نوح که ساخته کشتی از چوب
قصه خوب موسی  که روز و شب دعا کرد
که از تو دریا رد شد عصا رو اژدها کرد
قصه خوب یوسف که بیرون اومد از چاه
یوسفی که قشنگ بود خیلی قشنگتر از ماه
قرآنو یاد بگیریم سر کلاس قرآن
با خواندن قصه هاش پند میگیریم  ما از آن
 
اشعار جشن قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان
نام خدا                        بسم الله                           
مشکل گشا               بسم الله
اوّل کار                 بسم الله           
وقت غذا                بسم الله
موقع خواب          بسم الله     
 گفتار ما                      بسم الله
در هر کجا             بسم الله            
  وقت دعا               بسم الله


شعر کودکانه قرآن - میهن مهر


شعر کودکانه قرآن
قرآن که می خونی حرف می زنه خداوند
با آیه های قرآن  می ده به ما هزار پند
قصه داره آیه هاش قصه خوب و زیبا
قصه هایی که بوده قبل از ما توی دنیا
قصه پیغمبرا آدمای خیلی خوب
قصه حضرت نوح که ساخته کشتی از چوب
قصه خوب موسی  که روز و شب دعا کرد
که از تو دریا رد شد عصا رو اژدها کرد
قصه خوب یوسف که بیرون اومد از چاه
یوسفی که قشنگ بود خیلی قشنگتر از ماه
قرآنو یاد بگیریم سر کلاس قرآن
با خواندن قصه هاش پند میگیریم  ما از آن
 
اشعار جشن قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان
نام خدا                        بسم الله                           
مشکل گشا               بسم الله
اوّل کار                 بسم الله           
وقت غذا                بسم الله
موقع خواب          بسم الله     
 گفتار ما                      بسم الله
در هر کجا             بسم الله            
  وقت دعا               بسم الله


شعر کودکانه قرآن - میهن مهر


شعر کودکانه قرآن
قرآن که می خونی حرف می زنه خداوند
با آیه های قرآن  می ده به ما هزار پند
قصه داره آیه هاش قصه خوب و زیبا
قصه هایی که بوده قبل از ما توی دنیا
قصه پیغمبرا آدمای خیلی خوب
قصه حضرت نوح که ساخته کشتی از چوب
قصه خوب موسی  که روز و شب دعا کرد
که از تو دریا رد شد عصا رو اژدها کرد
قصه خوب یوسف که بیرون اومد از چاه
یوسفی که قشنگ بود خیلی قشنگتر از ماه
قرآنو یاد بگیریم سر کلاس قرآن
با خواندن قصه هاش پند میگیریم  ما از آن
 
اشعار جشن قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان
نام خدا                        بسم الله                           
مشکل گشا               بسم الله
اوّل کار                 بسم الله           
وقت غذا                بسم الله
موقع خواب          بسم الله     
 گفتار ما                      بسم الله
در هر کجا             بسم الله            
  وقت دعا               بسم الله


استمرار چشم به راهی ها


بسم الله و بالله و علی مله رسول الله( ص) و اهل بیته (ع)
و سپاس خدای را در تقدیر بر تنفس در سال ۹۶ شمسی
۹۵ از این حیث که در دوران تاریک غیبت ولی الله ( ع) قرار گرفت خب سال تاریکی است ولی از این جهت که با عبور او یک سال به زمان ظهور حضرت غایب از نظر، همان زمان قطعی محفوظ در علم خدا، نزدیک شدیم قابلیت این را دارد که از آن سال تشکر کنیم!
والحمد لله علی کل حال
سال نو مبارک و پر ازخیر و برکت باد. :منبع . http://tabnama.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

آقایانی که میخواهید رئیس جمهور شوید این حدیث تکان دهنده را دیده اید؟


رسول الله صل الله علیه و اله : آن کس که خود را پیشمای مسلمانان قرار دهد، در صورتی که میداند در میان آنان کسی برتر از او وجود دارد، به خدا و رسول خدا و به مسلمانان خیانت کرده است.عن رسول الله صل الله علیه و آله:من تقدّم علی المسلمین و هو یری أنّ فیهم من هو افضل منه، فقد خان اللّه و رسوله و المسلمین«الغدیر» 291/8 :منبع . http://jehadekabir.blog.ir/rss

تخریب یا حقیقت اعدامهای سال 67؟


دادستان کل کشور در سال ۶۷ چه کسی بوده است؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجه الاسلام رئیسی✔️ حجه الاسلام موسوی خوئینی هابله گزینه آخر صحیح می باشد! رئیس شورای عالی قضایی در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی اردبیلیباز هم گزینه آخر صحیح می باشد! دادستان کل انقلاب در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودی حجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی تبریزیهمچنان گزینه آخر صحیح است! مدیریت زندان اوین در سال ۶۷ دست چه کسانی بوده؟اسدالله لاجوردیحجت الاسلام رئیسی✔️ مجید انصاری✔️ محسن آرمیناینبار دو گزینه آخر صحیح است!ضمنا جهت اطلاع، در سال ۶۷  اختیارات کامل دولت و نفر اول آن با نخست وزیری بوده که   میرحسین موسوی این سمت را داشته است.⭕️حالا چه کسانی باید پاسخگوی اعدام های سال ۶۷ باشند؟
چرا رسانه های معاند اینقدر دارن برای رسیدن به قدرت به دروغ متوسل

تخریب یا حقیقت اعدامهای سال 67؟


دادستان کل کشور در سال ۶۷ چه کسی بوده است؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجه الاسلام رئیسی✔️ حجه الاسلام موسوی خوئینی هابله گزینه آخر صحیح می باشد! رئیس شورای عالی قضایی در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی اردبیلیباز هم گزینه آخر صحیح می باشد! دادستان کل انقلاب در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودی حجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی تبریزیهمچنان گزینه آخر صحیح است! مدیریت زندان اوین در سال ۶۷ دست چه کسانی بوده؟اسدالله لاجوردیحجت الاسلام رئیسی✔️ مجید انصاری✔️ محسن آرمیناینبار دو گزینه آخر صحیح است!ضمنا جهت اطلاع، در سال ۶۷  اختیارات کامل دولت و نفر اول آن با نخست وزیری بوده که   میرحسین موسوی این سمت را داشته است.⭕️حالا چه کسانی باید پاسخگوی اعدام های سال ۶۷ باشند؟
چرا رسانه های معاند اینقدر دارن برای رسیدن به قدرت به دروغ متوسل

تخریب یا حقیقت اعدامهای سال 67؟


دادستان کل کشور در سال ۶۷ چه کسی بوده است؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجه الاسلام رئیسی✔️ حجه الاسلام موسوی خوئینی هابله گزینه آخر صحیح می باشد! رئیس شورای عالی قضایی در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی اردبیلیباز هم گزینه آخر صحیح می باشد! دادستان کل انقلاب در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودی حجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی تبریزیهمچنان گزینه آخر صحیح است! مدیریت زندان اوین در سال ۶۷ دست چه کسانی بوده؟اسدالله لاجوردیحجت الاسلام رئیسی✔️ مجید انصاری✔️ محسن آرمیناینبار دو گزینه آخر صحیح است!ضمنا جهت اطلاع، در سال ۶۷  اختیارات کامل دولت و نفر اول آن با نخست وزیری بوده که   میرحسین موسوی این سمت را داشته است.⭕️حالا چه کسانی باید پاسخگوی اعدام های سال ۶۷ باشند؟
چرا رسانه های معاند اینقدر دارن برای رسیدن به قدرت به دروغ متوسل

تخریب یا حقیقت اعدامهای سال 67؟


دادستان کل کشور در سال ۶۷ چه کسی بوده است؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجه الاسلام رئیسی✔️ حجه الاسلام موسوی خوئینی هابله گزینه آخر صحیح می باشد! رئیس شورای عالی قضایی در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودیحجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی اردبیلیباز هم گزینه آخر صحیح می باشد! دادستان کل انقلاب در سال ۶۷ چه کسی بوده؟آیت الله یزدیآیت الله شاهرودی حجت الاسلام رئیسی✔️ آیت الله موسوی تبریزیهمچنان گزینه آخر صحیح است! مدیریت زندان اوین در سال ۶۷ دست چه کسانی بوده؟اسدالله لاجوردیحجت الاسلام رئیسی✔️ مجید انصاری✔️ محسن آرمیناینبار دو گزینه آخر صحیح است!ضمنا جهت اطلاع، در سال ۶۷  اختیارات کامل دولت و نفر اول آن با نخست وزیری بوده که   میرحسین موسوی این سمت را داشته است.⭕️حالا چه کسانی باید پاسخگوی اعدام های سال ۶۷ باشند؟
چرا رسانه های معاند اینقدر دارن برای رسیدن به قدرت به دروغ متوسل

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss

واطلب کل ماترید من الله


حینما تقف للصلوة و تقنت لاتبخل فی الدعاءواطلب کل ماترید من اللهلیس الله کملک یختار افضل طلب تطرحه فی فترة قصیرة و تذهبفعامل الله بسان ربک

آن هنگام که به نماز می ایستی و قنوت می گیری     در دعا کردن خست به خرج ندهو هر آنچه میخواهی از خدا بخواهخدا بسان پادشاهی نیست که مهم ترین خواسته ات را گلچین و در زمان کوتاه آن را مطرح کنی و برویپس با خدا بسان خدایت رفتار کن
:منبع . http://qeymatebehesht.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »