بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
آیا نور آفتاب می تواند به خودرو آسیب برساند؟


چرا
خیلی از رانندگان پارک کردن در سایه را ترجیح می‌دهند؟ آیا گرم شدن خودرو
زیر نور آفتاب می تواند به آن آسیب بزند؟ در این مطلب می‌خواهیم به این
سوالات پاسخ بدهیم، و در مقدمه باید بگوییم که بله، نور آفتاب می‌تواند به
بیرون و داخل خودروی شما آسیب بزند.
ادامه مطلب :منبع . http://mekatronikkhodro.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

طلاق توافقی و نفقه و فریب در ازدواج


⁉️چگونه می توانم خانه ام را به نام همسرم کنم ولی سوء استفاده نکند؟
✅همه چیز بستگی به قراردادی دارد که منعقد می کنید با این توضیح که مرد می تواند در صورت انتقال ملک به همسرش طی قرارداد عمری، حق استفاده از آن ملک را تا پایان عمر خود حفظ کند که در این صورت زن مالک خانه می شود ولی تا وقتی که مرد زنده است نمی تواند ادعایی نسبت به مرد داشته باشد (مثل اجرت المثل و اجاره بها) و نمی تواند با توجه به حق مالکیت، مرد را تا پایان عمرش و تا وقتی که زنده است، از خانه بیرون کند ولی بدیهی است که قرارداد عمری مانع انتقال مالکیت و فروش ملک توسط زن نمی شود ولی خریدار جدید هم گر چه مالک جدید شده است ولی با عنایت به قرارداد عمری نمی تواند مانع تصرف مرد بشود و در صورتی که خریدار جدید نمی دانسته خانه ای که خریده است حق عمری داشته است می تواند قرارداد را فسخ کند.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

زیرا که او یک غریبه است!


کاری از دستش بر نمی آید.
نمی تواند اشکهای او را پاک کند؛ 
نمی تواند در آغوشش بگیرد 
و در گوشش نجوا کند که همه چیز درست خواهد شد.
حتی نمی تواند دلداری اش بدهد.
فقط می تواند رو به رویش بنشیند
نگاه آشفته اش را به او بدوزد
و در دل، به مرد بودن خودش لعنت بفرستد!

:منبع . http://behappy.blog.ir/rss

زیرا که او یک غریبه است!


کاری از دستش بر نمی آید.
نمی تواند اشکهای او را پاک کند؛ 
نمی تواند در آغوشش بگیرد 
و در گوشش نجوا کند که همه چیز درست خواهد شد.
حتی نمی تواند دلداری اش بدهد.
فقط می تواند رو به رویش بنشیند
نگاه آشفته اش را به او بدوزد
و در دل، به مرد بودن خودش لعنت بفرستد!

:منبع . http://behappy.blog.ir/rss

مذهب٬ تری ایگلتون


مذهب می‌تواند در هر یک از سطوح اجتماعی عمل کند: اگر روایتی آموزه‌ای از آن برای نخبگان روشنفکر وجود دارد٬ نوع پارسایانه‌ای از آن نیز برای توده‌ها وجود دارد. نوعی «ساروج» اجتماعی عالی فراهم می‌آورد که می‌تواند دهقان پرهیزگار٬ روشنفکر طبقهٔ متوسط و روشنفکر الهیات را در سازمانی گرد آورد.
#تری_ایگلتون
پیش‌درآمدی بر نظریهٔ ادبی
:منبع . http://artsearching.blog.ir/rss

آدم است دیگر


آدم ها خیلی وقت ها نیاز دارند به کسی، گوشی ، هم سخنی که بنشیند روبرویش و از ترس هایش از غم هایش از ناا میدی هایش حرف بزند. آدم که نمی تواند با هر کس سفره دلش را باز کند. آدم بعضی وقت ها که حس می کند به کسی خیلی نزدیک شده و با او بیشتر رازهای دلش را گفته می تواند تا همیشه اعتماد کند و حرف هایش را به او بزند. آدم وقتی می فهمد کسی که در مورد او چنین فکری کرده نه تنها چنین نظری ندارد بلکه حتی حس نزدیکی هم با او نمی کرده.
آدم این جور موقع هاست که به شدت تنها می شود. :منبع . http://badkhiim.blog.ir/rss

بازی دورهمی (COUP)


در این پست قصد دارم بازی جالب و خانوادگی COUP ، به همراه کارت های مناسب برای چاپ رو در وبلاگ قرار بدم. بازی COUP یک بازی دورهمی با کارت هست . در این بازی آخرین نفر در بازی برنده بازی خواهد بود. فرایند بازی در ادامه به طور تفصیلی آمده است.
موارد مورد نیاز :
۱۸ کارت بازی
تعدادی سکه ( یا هرچیزی به عنوان پول در بازی)
۲ یا تعدداد بیشتری فرد مشتاق بازی
 
 
قوانین بازی:
هر بازیکن با دو سکه و ۲ کارت بازی را شروع می کند. در بازی در واقع ۶ کارت مجزا وجود دارد (از هرکدام هم ۳ تا کارت) هر کارت قابلیتی را به صاحب کارت می دهد. در بازی به طور عادی شما می توانید زمانی که نوبت به تصمیم گیری ما می رسد یکی از کارهای عمومی و یا اختصاصی را انجام دهید.
کار های عمومی :
برداشتن ۱ سکه از مخزن (هیچ کس نمی تواند جلوی شما را بگیرد)
برداشتن ۲ سکه از مخزن (در این جا اگر کسی کارت دوک را داشته باشد می تواند جلوی ما را بگ

توصیه های جنسی برای آقایان


برای احیاء میل جنسی موارد ذیل را رعایت نمایید:    کاهش میزان روی می تواند باعث بوجود آمدن مسایل جنسی در آفایان شود.    حرارت زیاد در حمام، سونا و یا نزدیک آتش و بخاری می تواند باعث ناتوانایی جنسی گردد.    افسردگی یکی از عوامل بی میلی جنسی شود.    شورتهای پلاستیکی و تنگ ممنوع!    از امگا ٣ به عنوان محرک جنسی می توان نام برد.آزمایشگاه
برای احیاء میل جنسی موارد ذیل را رعایت نمایید:
کاهش میزان روی می تواند باعث بوجود آمدن مسایل جنسی در آفایان شود.
حرارت زیاد در حمام، سونا و یا نزدیک آتش و بخاری می تواند باعث ناتوانایی جنسی گردد.
افسردگی یکی از عوامل بی میلی جنسی شود.
شورتهای پلاستیکی و تنگ ممنوع!
از امگا ٣ به عنوان محرک جنسی می توان نام برد.
-
See more at:
http://farabimedlab.com/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%82

شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری


 شرایط شکلی ظهرنویسی
الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری


 شرایط شکلی ظهرنویسی
الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری


 شرایط شکلی ظهرنویسی
الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری


 شرایط شکلی ظهرنویسی
الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری


 شرایط شکلی ظهرنویسی
الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

تو را دوست دارم ...


به نظر من دوست داشتن زیباترین اتفاق زندگی هر انسانی ست. در هر زمینه ای با "دوست داشتن" می توان دنیا را زیباتر کرد. کسی که یک انسان، یک شهید، یک شهر، یک امامزاده، یک خیابان، یک کتاب، یک شاعر، یک درس, یک علم و ... را دوست دارد، می تواند برای خودش دلخوشی بخرد. می تواند وقت هایی که مستاصل می شود به چیزی یا کسی پناه ببرد.
و البته گمان میکنم همه کسانی که دوست داشتن را تجربه کرده اند، به لحظاتی رسیده اند که در نهایت استیصال و درماندگی و عجز و تنهایی، آن "مورد دوست داشتن واقع شده ها" آن ها را رها کرده اند. و اینگونه می پندارم که بعضی وقت ها هیچ کدام از این چیزها و آدم ها به کارشان نمی آیند و گره ای از کارشان باز نمی کنند.
و من همیشه، سرگردانی میان دوست داشتن و نداشتن بوده ام، کسی که هیچوقت نفمیده می تواند این "گاهی بود" و "گاهی نبود"ها را پناهگاه خود قرار دهد؟ می تواند به "بود" کسی یا چیزی تکیه

تو را دوست دارم ...


به نظر من دوست داشتن زیباترین اتفاق زندگی هر انسانی ست. در هر زمینه ای با "دوست داشتن" می توان دنیا را زیباتر کرد. کسی که یک انسان، یک شهید، یک شهر، یک امامزاده، یک خیابان، یک کتاب، یک شاعر، یک درس, یک علم و ... را دوست دارد، می تواند برای خودش دلخوشی بخرد. می تواند وقت هایی که مستاصل می شود به چیزی یا کسی پناه ببرد.
و البته گمان میکنم همه کسانی که دوست داشتن را تجربه کرده اند، به لحظاتی رسیده اند که در نهایت استیصال و درماندگی و عجز و تنهایی، آن "مورد دوست داشتن واقع شده ها" آن ها را رها کرده اند. و اینگونه می پندارم که بعضی وقت ها هیچ کدام از این چیزها و آدم ها به کارشان نمی آیند و گره ای از کارشان باز نمی کنند.
و من همیشه، سرگردانی میان دوست داشتن و نداشتن بوده ام، کسی که هیچوقت نفمیده می تواند این "گاهی بود" و "گاهی نبود"ها را پناهگاه خود قرار دهد؟ می تواند به "بود" کسی یا چیزی تکیه

تو را دوست دارم ...


به نظر من دوست داشتن زیباترین اتفاق زندگی هر انسانی ست. در هر زمینه ای با "دوست داشتن" می توان دنیا را زیباتر کرد. کسی که یک انسان، یک شهید، یک شهر، یک امامزاده، یک خیابان، یک کتاب، یک شاعر، یک درس, یک علم و ... را دوست دارد، می تواند برای خودش دلخوشی بخرد. می تواند وقت هایی که مستاصل می شود به چیزی یا کسی پناه ببرد.
و البته گمان میکنم همه کسانی که دوست داشتن را تجربه کرده اند، به لحظاتی رسیده اند که در نهایت استیصال و درماندگی و عجز و تنهایی، آن "مورد دوست داشتن واقع شده ها" آن ها را رها کرده اند. و اینگونه می پندارم که بعضی وقت ها هیچ کدام از این چیزها و آدم ها به کارشان نمی آیند و گره ای از کارشان باز نمی کنند.
و من همیشه، سرگردانی میان دوست داشتن و نداشتن بوده ام، کسی که هیچوقت نفمیده می تواند این "گاهی بود" و "گاهی نبود"ها را پناهگاه خود قرار دهد؟ می تواند به "بود" کسی یا چیزی تکیه

تو را دوست دارم ...


به نظر من دوست داشتن زیباترین اتفاق زندگی هر انسانی ست. در هر زمینه ای با "دوست داشتن" می توان دنیا را زیباتر کرد. کسی که یک انسان، یک شهید، یک شهر، یک امامزاده، یک خیابان، یک کتاب، یک شاعر، یک درس, یک علم و ... را دوست دارد، می تواند برای خودش دلخوشی بخرد. می تواند وقت هایی که مستاصل می شود به چیزی یا کسی پناه ببرد.
و البته گمان میکنم همه کسانی که دوست داشتن را تجربه کرده اند، به لحظاتی رسیده اند که در نهایت استیصال و درماندگی و عجز و تنهایی، آن "مورد دوست داشتن واقع شده ها" آن ها را رها کرده اند. و اینگونه می پندارم که بعضی وقت ها هیچ کدام از این چیزها و آدم ها به کارشان نمی آیند و گره ای از کارشان باز نمی کنند.
و من همیشه، سرگردانی میان دوست داشتن و نداشتن بوده ام، کسی که هیچوقت نفمیده می تواند این "گاهی بود" و "گاهی نبود"ها را پناهگاه خود قرار دهد؟ می تواند به "بود" کسی یا چیزی تکیه

روشهای یافتن آب در کویر


روشهای یافتن آب در کویر:
آب کافی مهمترین همراه شما در کویر است حتی در شرایطی که تشنگی خیلی شدید نیست می تواند باعث کند شدن فعالیت مغزی شما گردد، بنا بر این اولین قدم در شرایط بحرانی برنامه ریزی برای تهیه آب می باشد حتی در شرایطی که شما مطمین هستید نیاز مبرمی به آب ندارید. اگر آب در دسترس دارید در نوشیدن آب صرفه جویی نکنید زیرا نرسیدن آب کافی به بدن می تواند باعث گیجی، کند شدن ذهن و غلظت خون گردد همچنین کم آبی بدن می تواند باعث افزایش ترس و سرد شدن بدن گردد پس در شرایط بحران هرچند که آب کافی در اختیار نداشته باشید در مصرف آب صرفه جویی نکنید.
ادامه مطلب :منبع . http://irarmy.blog.ir/rss

طراحی سایت پزشکی


طراحی سایت پزشکی
با افزایش استفاده مردم از اینترنت و فضای مجازی اگر کسی در مورد
اینترنت و فضای مجازی اطلاعاتی نداشته باشد به مشکل خواهد خورد، با پیشرفت
جامعه یکی از شغل هایی که با اینترنت بیشتر سر و کار دارند کاربرانی هستند
که در مورد یک بیماری و درمان آن در گوگل جستجو می کنند و سایت خود را پیدا
می کنند و از آن استفاده می کنند پس داشتن یک سایت پزشکی یکی از مهمترین ارکان موفقیت در صنف پزشکی می تواند باشد

چرا در صنف پزشکی طراحی سایت لازم است؟

چه امکاناتی برای یک سایت پزشکی لازم است؟

هدف از طراحی سایت پزشکی چیست؟

چرا سایت پزشکی رقیب من موفق هست؟

هزینه طراحی سایت پزشکان چقدر می شود؟

در سایت پزشکی از چه رنگ هایی باید استفاده شود؟

تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید تا به جواب همه این سوالات برسید
طراحی سایت پزشکی چرا لازم است؟
یک پزشک می تواند رزومه کاری خود را در سایت بگذارد تا بیمار

تقویت سیستم ایمنی بدن با تکنیک های ساده


مکانیزم دفاعی بدن، یکی از مکانیزم های قدرتمند در برابر شروع بیماریهاست که از بدن شما مراقبت می کند. شناخت هرچه بیشتر نکاتی که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کرده و یا باعث ضعف آن می شوند، می توانند کمک بسیاری به سلامت شما داشته باشند. بنابراین به نکاتی که به آنها اشاره می کنیم توجه داشته باشید.    مصرف شکر را متوقف کنید و از عسل بعنوان جایگزین استفاده کنید.    ورزش کردن بصورت منظم و به میزان کافی، می تواند باعث حفظ سلامت بدن شما شود.    داشتن یک برنامه خواب منظم و کافی(۸ ساعت)، سیستم ایمنی را تقویت کرده و شما را در برابر بیماری ها مقاوم می کند.    نوشیدن آب به مقدار کافی به دفع سموم از بدن،تقویت سیستم ایمنی،و مرطوب نگاه داشتن سیستم تنفسی کمک می کند.    مصرف سیر می تواند بدن شما را در برابر ویروس ها و باکتریها مقاوم سازد.    مصرف عسل سیستم ایمنی بدن شما را درمان کرده و به درمان گلودرد نیز کمک

دوبینی علل و انواع این بیماری


دوبینی

دوبینی نوعی اختلال دید است که  فرد یک شیء واحد را بعنوان دو تصویر مجزا
می بیند. دوبینی می تواند عمودی (تصاویر یکی بالای دیگری) یا افقی (تصاویر
در کنار یکدیگر) باشد. دوبینی یکی از حالتهای آزارنده است که موجب بروز
مشکل در امور روزمره افراد می‌شود؛ به طوری که گاهی فرد حتی نمی‌تواند راه
برود یا در حالت ایستاده تعادل خود را حفظ کند.گاهی افرادی که شکایت از
دوبینی دارند، شبح یا سایه‌های اضافی می‌بینند تا دو تصویر مجزا. این حالت
شبح بینی گاهی علامتی برای شروع آب مروارید
است و بیمار به غلط آن را دوبینی تعبیر می کند. مغز هنگامی می تواند دو
تصویر مستقل ایجاد شده از یک جسم در دو شبکیه چشم را با هم ترکیب و یک
تصویر واحد تولید کند که این دو تصویر در نقاط مشابهی روی دو شبکیه تشکیل
شوند. در غیر این صورت مغز به ناچار تصویر آن جسم را در هر چشم به طور مجزا
دریافت کرده و در نتیجه شخص، شیء

خواص انجیر


اسیدهای چرب امگا۳ موجود در انجیر از پوست حفاظت می کنند با علائم پیری مقابله می کنند.
انجیر منبع عالی فیبر رژیمی بوده که به هضم غذا و کنترل وزن کمک می کند. میزان فیبر بالای این میوه، آب را جذب می کند.این میوه بهترین گزینه برای درمان یبوست است. همچنین وجود آنزیم موسوم به فیسین در انجیر قادر به متابولیز پروتئین به اسیدآمینه است که می تواند منجر به کاهش وزن شود.عنصر فعال موجود در عصاره آب این میوه، است که دارای قابلیت های مقابله با سرطان است.انجیر منبع خوب ترکیبات بیواکتیو نظیر فنولیک، کومارین و اسیدهای چرب است که می تواند در درمان سرطان های پوست بجز ملانوم موثر باشد. بعلاوه، انجیر حاوی کومارین است که برای سرطان های پوست و پروستات مورد استفاده قرار می گیرد.
انجیر منبع غنی پتاسیم است پتاسیم می تواند تاثیرات منفی ناشی از نمک بر روی فشارخون را کنترل کند. بسیاری از افراد به قدرکافی میوه و سبزیجات

خواص انجیر


اسیدهای چرب امگا۳ موجود در انجیر از پوست حفاظت می کنند با علائم پیری مقابله می کنند.
انجیر منبع عالی فیبر رژیمی بوده که به هضم غذا و کنترل وزن کمک می کند. میزان فیبر بالای این میوه، آب را جذب می کند.این میوه بهترین گزینه برای درمان یبوست است. همچنین وجود آنزیم موسوم به فیسین در انجیر قادر به متابولیز پروتئین به اسیدآمینه است که می تواند منجر به کاهش وزن شود.عنصر فعال موجود در عصاره آب این میوه، است که دارای قابلیت های مقابله با سرطان است.انجیر منبع خوب ترکیبات بیواکتیو نظیر فنولیک، کومارین و اسیدهای چرب است که می تواند در درمان سرطان های پوست بجز ملانوم موثر باشد. بعلاوه، انجیر حاوی کومارین است که برای سرطان های پوست و پروستات مورد استفاده قرار می گیرد.
انجیر منبع غنی پتاسیم است پتاسیم می تواند تاثیرات منفی ناشی از نمک بر روی فشارخون را کنترل کند. بسیاری از افراد به قدرکافی میوه و سبزیجات

مواد غذایی خواب آور


١-موز:این میوه سرشار از منیزیم است علاوه بر ایجاد خواب انرژی طی روز را نیز پایین می‌آورد.
٢-مصرف گوشت چربی‌دارمی تواند ایجاد سنگینی کند زیرا این نوع چربی در بدن سخت ‌تر شکسته می‌شود.٣-نان و برنج و مواد غذایی به عمل آمده دارای شاخص گلایسمی بالااست. یعنی به‌آسانی شکسته می‌شود و جریان انرژی مداوم دریافت نخواهد کرد. میزان بالا از آرد و شکر نیز می‌تواند خواب‌آلودگی ایجاد کند.
٤-ماهی:مانند سالمون و تون غنی از ویتامین B6 است که بدن جهت تولید ملاتونین هورمون خواب استفاده می‌کند. :منبع . http://pishgiri.blog.ir/rss

مواد غذایی خواب آور


١-موز:این میوه سرشار از منیزیم است علاوه بر ایجاد خواب انرژی طی روز را نیز پایین می‌آورد.
٢-مصرف گوشت چربی‌دارمی تواند ایجاد سنگینی کند زیرا این نوع چربی در بدن سخت ‌تر شکسته می‌شود.٣-نان و برنج و مواد غذایی به عمل آمده دارای شاخص گلایسمی بالااست. یعنی به‌آسانی شکسته می‌شود و جریان انرژی مداوم دریافت نخواهد کرد. میزان بالا از آرد و شکر نیز می‌تواند خواب‌آلودگی ایجاد کند.
٤-ماهی:مانند سالمون و تون غنی از ویتامین B6 است که بدن جهت تولید ملاتونین هورمون خواب استفاده می‌کند. :منبع . http://pishgiri.blog.ir/rss

بودا و زن هرزه


بودا به دهی سفر کرد.زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد.بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد.کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت :«این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید »بودا به کدخدا گفت:« یکی از دستانت را به من بده»کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت.آنگاه بودا گفت :«حالا کف بزن» کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: « هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند»بودا لبخندی زد و پاسخ داد:هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند.این مردان و پول‌هایشان است که از این زن، زنی هرزه ساخته‌اند.برو و به جای نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان دهکده ات باش... :منبع . http://ghezel.blog.ir/rss

جراحی افتادگی پلک و نکات مهم در مورد آن


جراحی افتادگی پلک

با افزایش سن تغییراتی در اطراف چشمها ایجاد می شود که شامل افتادگی پوست و
جابجایی چربی درون پلک می باشد. این تغییرات چهره شما را مسن تر نشان می
دهند. اگر دوست دارید با یک جراحی ساده و با ایجاد اندکی تغییرات روی پلک
ها، چندین سال جوانتر و زیباتر به نظر برسید، جراحی افتادگی پلک می تواند انتخاب مناسبی باشد. با این جراحی پلک طی یک ساعت می توان چشم های خسته، پلک های پف کرده و افتاده را تبدیل به چشمانی جذاب، شاداب و جوان کرد.

علاوه براین، بلفاروپلاستی
کاربرد درمانی هم دارد و می تواند میدان دید را با رفع افتادگی های شدید
پلک بهبود بخشد. بعضی ها نیز به امید گربه ای شدن یا مصری شدن حالت چشم های
شان زیر تیغ جراحی می روند. غافل از اینکه جراحی پلک در موارد غیر ضروری می تواند با عوارضی چون باز ماندن پلک موقع خواب و آبریزش دائمی از چشم همراه باشد.
ادامه مطلب :منبع . http://dr

جراحی افتادگی پلک و نکات مهم در مورد آن


جراحی افتادگی پلک

با افزایش سن تغییراتی در اطراف چشمها ایجاد می شود که شامل افتادگی پوست و
جابجایی چربی درون پلک می باشد. این تغییرات چهره شما را مسن تر نشان می
دهند. اگر دوست دارید با یک جراحی ساده و با ایجاد اندکی تغییرات روی پلک
ها، چندین سال جوانتر و زیباتر به نظر برسید، جراحی افتادگی پلک می تواند انتخاب مناسبی باشد. با این جراحی پلک طی یک ساعت می توان چشم های خسته، پلک های پف کرده و افتاده را تبدیل به چشمانی جذاب، شاداب و جوان کرد.

علاوه براین، بلفاروپلاستی
کاربرد درمانی هم دارد و می تواند میدان دید را با رفع افتادگی های شدید
پلک بهبود بخشد. بعضی ها نیز به امید گربه ای شدن یا مصری شدن حالت چشم های
شان زیر تیغ جراحی می روند. غافل از اینکه جراحی پلک در موارد غیر ضروری می تواند با عوارضی چون باز ماندن پلک موقع خواب و آبریزش دائمی از چشم همراه باشد.
ادامه مطلب :منبع . http://dr

جراحی افتادگی پلک و نکات مهم در مورد آن


جراحی افتادگی پلک

با افزایش سن تغییراتی در اطراف چشمها ایجاد می شود که شامل افتادگی پوست و
جابجایی چربی درون پلک می باشد. این تغییرات چهره شما را مسن تر نشان می
دهند. اگر دوست دارید با یک جراحی ساده و با ایجاد اندکی تغییرات روی پلک
ها، چندین سال جوانتر و زیباتر به نظر برسید، جراحی افتادگی پلک می تواند انتخاب مناسبی باشد. با این جراحی پلک طی یک ساعت می توان چشم های خسته، پلک های پف کرده و افتاده را تبدیل به چشمانی جذاب، شاداب و جوان کرد.

علاوه براین، بلفاروپلاستی
کاربرد درمانی هم دارد و می تواند میدان دید را با رفع افتادگی های شدید
پلک بهبود بخشد. بعضی ها نیز به امید گربه ای شدن یا مصری شدن حالت چشم های
شان زیر تیغ جراحی می روند. غافل از اینکه جراحی پلک در موارد غیر ضروری می تواند با عوارضی چون باز ماندن پلک موقع خواب و آبریزش دائمی از چشم همراه باشد.
ادامه مطلب :منبع . http://dr

تقویت سیستم ایمنی بدن با تکنیک های ساده


مکانیزم
دفاعی بدن، یکی از مکانیزم های قدرتمند در برابر شروع بیماریهاست که از
بدن شما مراقبت می کند. شناخت هرچه بیشتر نکاتی که سیستم ایمنی بدن شما را
تقویت کرده و یا باعث ضعف آن می شوند، می توانند کمک بسیاری به سلامت شما
داشته باشند. بنابراین به نکاتی که به آنها اشاره می کنیم توجه داشته
باشید.
مصرف شکر را متوقف کنید و از عسل بعنوان جایگزین استفاده کنید.
ورزش کردن بصورت منظم و به میزان کافی، می تواند باعث حفظ سلامت بدن شما شود.
داشتن یک برنامه خواب منظم و کافی(۸ ساعت)، سیستم ایمنی را تقویت کرده و شما را در برابر بیماری ها مقاوم می کند.
نوشیدن آب به مقدار کافی به دفع سموم از بدن،تقویت سیستم ایمنی،و مرطوب نگاه داشتن سیستم تنفسی کمک می کند.
مصرف سیر می تواند بدن شما را در برابر ویروس ها و باکتریها مقاوم سازد.
مصرف عسل سیستم ایمنی بدن شما را درمان کرده و به درمان گلودرد نیز کمک می کند.
مصرف

خبر علمی روز


انجام چند اشتباه ساده در روز منجر به مرگ می ‌شود!

برخی عادت های روزانه بی آنکه افراد متوجه باشند می تواند باعث ابتلای آنها به مرگبارترین بیماری های جهان شود.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند  نشستن برای مدت زمان طولانی می تواند باعث ابتلای افراد به انواع بیماری ها از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، سرطان ریه و پروستات که همگی می توانند سبب مرگ انسان شوند، کارشناسان براین اساس به افراد توصیه می کنند هر دو ساعت یکبار به مدت نیم ساعت از جای خود بلند شوند و به انجام کارهایی چون ورزش های کششی و قدم زدن بپردازند تاسلامت بدن آنها حفظ شود.
خوردن مقادیر بالای گوشت قرمز و پنیر هم به دلیل وجودپروتئین حیوانی IGF-1 می تواند در بدن انسان باعث رشدسلول های سرطانی شود. در جدیدترین پژوهش ها که در مجله متابولیسم از سوی دانشمندان دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده است این نتایج به چاپ رسیده است که

خبر علمی روز


انجام چند اشتباه ساده در روز منجر به مرگ می ‌شود!

برخی عادت های روزانه بی آنکه افراد متوجه باشند می تواند باعث ابتلای آنها به مرگبارترین بیماری های جهان شود.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند  نشستن برای مدت زمان طولانی می تواند باعث ابتلای افراد به انواع بیماری ها از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، سرطان ریه و پروستات که همگی می توانند سبب مرگ انسان شوند، کارشناسان براین اساس به افراد توصیه می کنند هر دو ساعت یکبار به مدت نیم ساعت از جای خود بلند شوند و به انجام کارهایی چون ورزش های کششی و قدم زدن بپردازند تاسلامت بدن آنها حفظ شود.
خوردن مقادیر بالای گوشت قرمز و پنیر هم به دلیل وجودپروتئین حیوانی IGF-1 می تواند در بدن انسان باعث رشدسلول های سرطانی شود. در جدیدترین پژوهش ها که در مجله متابولیسم از سوی دانشمندان دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده است این نتایج به چاپ رسیده است که

خبر علمی روز


انجام چند اشتباه ساده در روز منجر به مرگ می ‌شود!

برخی عادت های روزانه بی آنکه افراد متوجه باشند می تواند باعث ابتلای آنها به مرگبارترین بیماری های جهان شود.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند  نشستن برای مدت زمان طولانی می تواند باعث ابتلای افراد به انواع بیماری ها از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، سرطان ریه و پروستات که همگی می توانند سبب مرگ انسان شوند، کارشناسان براین اساس به افراد توصیه می کنند هر دو ساعت یکبار به مدت نیم ساعت از جای خود بلند شوند و به انجام کارهایی چون ورزش های کششی و قدم زدن بپردازند تاسلامت بدن آنها حفظ شود.
خوردن مقادیر بالای گوشت قرمز و پنیر هم به دلیل وجودپروتئین حیوانی IGF-1 می تواند در بدن انسان باعث رشدسلول های سرطانی شود. در جدیدترین پژوهش ها که در مجله متابولیسم از سوی دانشمندان دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده است این نتایج به چاپ رسیده است که

خبر علمی روز


انجام چند اشتباه ساده در روز منجر به مرگ می ‌شود!

برخی عادت های روزانه بی آنکه افراد متوجه باشند می تواند باعث ابتلای آنها به مرگبارترین بیماری های جهان شود.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند  نشستن برای مدت زمان طولانی می تواند باعث ابتلای افراد به انواع بیماری ها از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، سرطان ریه و پروستات که همگی می توانند سبب مرگ انسان شوند، کارشناسان براین اساس به افراد توصیه می کنند هر دو ساعت یکبار به مدت نیم ساعت از جای خود بلند شوند و به انجام کارهایی چون ورزش های کششی و قدم زدن بپردازند تاسلامت بدن آنها حفظ شود.
خوردن مقادیر بالای گوشت قرمز و پنیر هم به دلیل وجودپروتئین حیوانی IGF-1 می تواند در بدن انسان باعث رشدسلول های سرطانی شود. در جدیدترین پژوهش ها که در مجله متابولیسم از سوی دانشمندان دانشگاه کارولینای جنوبی به چاپ رسیده است این نتایج به چاپ رسیده است که

بهترین برندهای لباس زنانه


لباس زنانه هم می­تواند کلاسیک باشد، و همچنین می­تواند زرق و برق دار و مد باشد. چند برند وجود دارند که مبانی ساده و ظاهری جسورانه برای پر کردن یک کمد خوش ساختار دارند. بهترین برندها اندازه­ها و استایلهای مختلفی را برای تطابق یافتن با سلایق و اندام های مختلف ارائه می­کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://shixon.blog.ir/rss

بهترین برندهای لباس زنانه


لباس زنانه هم می­تواند کلاسیک باشد، و همچنین می­تواند زرق و برق دار و مد باشد. چند برند وجود دارند که مبانی ساده و ظاهری جسورانه برای پر کردن یک کمد خوش ساختار دارند. بهترین برندها اندازه­ها و استایلهای مختلفی را برای تطابق یافتن با سلایق و اندام های مختلف ارائه می­کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://shixon.blog.ir/rss

بهترین برندهای لباس زنانه


لباس زنانه هم می­تواند کلاسیک باشد، و همچنین می­تواند زرق و برق دار و مد باشد. چند برند وجود دارند که مبانی ساده و ظاهری جسورانه برای پر کردن یک کمد خوش ساختار دارند. بهترین برندها اندازه­ها و استایلهای مختلفی را برای تطابق یافتن با سلایق و اندام های مختلف ارائه می­کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://shixon.blog.ir/rss

یک محقق ایرانی موفق به ساخت دستکش رباتیک شد


2 سال قبل در: اخبار داخلی, علم و دانشبدون نظر
به گزارش گویا آی تی، عده ای از محققان اروپا با کمک فرشید امیر عبداللهیان توانستند نمونه ی اولیه ی دستکش روباتیک را بسازند که می تواند دستان افراد ناتوان را به کنترل و حرکت در آورد. در سال های پیش اگر کسی دست یا قسمتی از اعضای بدنش را در حادثه ای از دست می داد نا امید میشد چون دیگر نمی توانست به آرزویش که کنترل اعضای بدنش بود برسد ولی اکنون محققان سیستم هایی طراحی کرده اند که آرزوی افراد را بر آورده می کند.
این دستکش که می تواند توانبخشی و قدرت حرکت را به دستان بیماران باز گرداند SCRIPT نام دارد و با همکاری دانشگاه هرتفوردشایر انگلیس و موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی از کشورهای اروپایی است که با رهبری دکتر « فرشید امیر عبداللهیان» ساخته شده و این طرح در بیماران زیادی آزمایش شده است. این دستکش می تواند قسمت دست و ساعد بیماران را در بر بگیرد


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »