بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


با سلام پیرو مطالب قبل وقتی برای رسیدن به سوالات خود به قرآن کریم کتاب راهنما مراجعه کنیم میبینیم جواب خیلی از سوالات ذهنی ما به صورت صریح و روان و قابل فهم برای ما توسط خداوند متعال بیان شده است و در مواردی نیز که سخنان خداوند به علت سطح تعقل و تفکر ما قابل‌ فهم نبود به روایات آخرین پیامبر و فرستاده خداوند و همچنین امامان معصوم مراجعه میکنیم که علم تاویل توسط خداوند به آنان داده شده است‌ که البته به علت گذشت زمان واحتمال تحریف در آنان باید در زمان حال به علمای تایید شده و عالمانی که پیرو راستین قران و سنت پیامبر و امامان علیهم السلام هستند مراجعه کنیم تا هیچ سوالی در ذهن ما بی جواب نماند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

خدای متعال: ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم...


به نام خدای مهدی عج

376 آیه از قرآن دلالت بر نظارت خداوند بر رفتار انسان ها دارد از مطالعه مجموع آیات قرآن کریم 376 آیه درباره نظارت خداوند بر رفتار انسان است؛ همچنین از مجموع این آیات 45 مفهوم به دست آمد که به واسطه آنها خداوند بر رفتار ما نظارت می‌کند.http://www.mehrnews.com/news/2330369ما از رگ گردن به شما نزدیکتریمخداوند متعال می‌فرماید: «نحن اقرب الیه من حبل الورید»؛ ما از رگ گردن به شما نزدیک‌تریم.http://www.porsemanequran.com/node/24937#خداوند #خدای_متعال #رگ_گردن #حبل_الورید #قرآن_مجید #سوره #آیه #دوربین #کنترل_سرعت #عکسنوشته #خیابان #ماشین #جادن #اتومبیل #انسان #مراقبت #نفس #نزدیکتریم #نحن_اقرب_الیه_من_حبل_الورید #کامپیوتر #سامانه #رایانه #سیستم #اسلام http://www.afsaran.ir/link/1355554http://mehrdadz.blog.ir/post/868http://wisgoon.com/pin/18772887/https://hammihan.com/post/14500

خدای متعال: ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم...


به نام خدای مهدی عج

376 آیه از قرآن دلالت بر نظارت خداوند بر رفتار انسان ها دارد از مطالعه مجموع آیات قرآن کریم 376 آیه درباره نظارت خداوند بر رفتار انسان است؛ همچنین از مجموع این آیات 45 مفهوم به دست آمد که به واسطه آنها خداوند بر رفتار ما نظارت می‌کند.http://www.mehrnews.com/news/2330369ما از رگ گردن به شما نزدیکتریمخداوند متعال می‌فرماید: «نحن اقرب الیه من حبل الورید»؛ ما از رگ گردن به شما نزدیک‌تریم.http://www.porsemanequran.com/node/24937#خداوند #خدای_متعال #رگ_گردن #حبل_الورید #قرآن_مجید #سوره #آیه #دوربین #کنترل_سرعت #عکسنوشته #خیابان #ماشین #جادن #اتومبیل #انسان #مراقبت #نفس #نزدیکتریم #نحن_اقرب_الیه_من_حبل_الورید #کامپیوتر #سامانه #رایانه #سیستم #اسلام http://www.afsaran.ir/link/1355554http://mehrdadz.blog.ir/post/868http://wisgoon.com/pin/18772887/https://hammihan.com/post/14500

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل و در قدم دوم بعد از خداشناسی و خود شناسی می بایست حقوق مربوط به بندگی خداوند و همچنین حقوق مربوط به خودمان را به نحو احسن ادا کنیم حقوق مربوط به خداوند همان اطاعت کامل و بدون قید و شرط از دستورات پروردگار که توسط پیامبران الهی و به خصوص پیامبر خاتم(ص) در قرآن کریم و توسط امامان معصوم بیان گردیده است که در نگارشهای آتی به بعضی از این دستورات اشاره میگردد و اما حقوق مربوط به خودمان رسیدگی به بعد جسمانی و روحانی بنا به دستورات خداوند است یعنی در این دنیا جسم و دنیای خود را آنگونه به کار بندیم که علاوه بر سعادت دنیا متضمن تقویت بعد روحانی و معنوی ما گردد  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل و در قدم دوم بعد از خداشناسی و خود شناسی می بایست حقوق مربوط به بندگی خداوند و همچنین حقوق مربوط به خودمان را به نحو احسن ادا کنیم حقوق مربوط به خداوند همان اطاعت کامل و بدون قید و شرط از دستورات پروردگار که توسط پیامبران الهی و به خصوص پیامبر خاتم(ص) در قرآن کریم و توسط امامان معصوم بیان گردیده است که در نگارشهای آتی به بعضی از این دستورات اشاره میگردد و اما حقوق مربوط به خودمان رسیدگی به بعد جسمانی و روحانی بنا به دستورات خداوند است یعنی در این دنیا جسم و دنیای خود را آنگونه به کار بندیم که علاوه بر سعادت دنیا متضمن تقویت بعد روحانی و معنوی ما گردد  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل و در قدم دوم بعد از خداشناسی و خود شناسی می بایست حقوق مربوط به بندگی خداوند و همچنین حقوق مربوط به خودمان را به نحو احسن ادا کنیم حقوق مربوط به خداوند همان اطاعت کامل و بدون قید و شرط از دستورات پروردگار که توسط پیامبران الهی و به خصوص پیامبر خاتم(ص) در قرآن کریم و توسط امامان معصوم بیان گردیده است که در نگارشهای آتی به بعضی از این دستورات اشاره میگردد و اما حقوق مربوط به خودمان رسیدگی به بعد جسمانی و روحانی بنا به دستورات خداوند است یعنی در این دنیا جسم و دنیای خود را آنگونه به کار بندیم که علاوه بر سعادت دنیا متضمن تقویت بعد روحانی و معنوی ما گردد  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل و در قدم دوم بعد از خداشناسی و خود شناسی می بایست حقوق مربوط به بندگی خداوند و همچنین حقوق مربوط به خودمان را به نحو احسن ادا کنیم حقوق مربوط به خداوند همان اطاعت کامل و بدون قید و شرط از دستورات پروردگار که توسط پیامبران الهی و به خصوص پیامبر خاتم(ص) در قرآن کریم و توسط امامان معصوم بیان گردیده است که در نگارشهای آتی به بعضی از این دستورات اشاره میگردد و اما حقوق مربوط به خودمان رسیدگی به بعد جسمانی و روحانی بنا به دستورات خداوند است یعنی در این دنیا جسم و دنیای خود را آنگونه به کار بندیم که علاوه بر سعادت دنیا متضمن تقویت بعد روحانی و معنوی ما گردد  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل و در قدم دوم بعد از خداشناسی و خود شناسی می بایست حقوق مربوط به بندگی خداوند و همچنین حقوق مربوط به خودمان را به نحو احسن ادا کنیم حقوق مربوط به خداوند همان اطاعت کامل و بدون قید و شرط از دستورات پروردگار که توسط پیامبران الهی و به خصوص پیامبر خاتم(ص) در قرآن کریم و توسط امامان معصوم بیان گردیده است که در نگارشهای آتی به بعضی از این دستورات اشاره میگردد و اما حقوق مربوط به خودمان رسیدگی به بعد جسمانی و روحانی بنا به دستورات خداوند است یعنی در این دنیا جسم و دنیای خود را آنگونه به کار بندیم که علاوه بر سعادت دنیا متضمن تقویت بعد روحانی و معنوی ما گردد  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

بشارت به گناهکاران و ترساندن خوبان


خداوند به داوود نبی فرمود:گناهکاران را بشارت بده و انسان های خوب را بترسان.
حضرت داوود تعجب کرد و پرسید:چگونه گناهکاران را بشارت دهم و خوبان را بترسانم؟؟
خداوند :بشارت بده به گناهکاران که من توبه شما رو قبول میکنم و گناهانتون رو می بخشم چراکه گناهکاران دلشکسته هستند و خوبان را بترسان که به واسطه اعمالشان دچار عجب و غرور و تکبر نشوند.با عجب اعمال نابود می شود. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

ای اشک من خیز و پرده مشو ، پیش چشم ترم...


نمیدانم از ساعت 8 بود که نگران و منتظر بودم یا ساعت 7 که حرف میزدیم یا ساعت 6 که در راه بودید یا ساعت 5 که رفتنت را یادآوری کردم... یا ساعت 1:22 دقیقه بامداد 1 بهمن 1395... یا شایدهم ساعت 4:27 دقیقه بعداز ظهر 23 دی 1395 وقتی که نمیدانستم خداوند برای ما چه در نظر دارد...
امشب وقتی نور بنفش چشمک زن را روی گوشی ام دیدم و با دست لرزان صفحه را پایین کشیدم و در میان کلمات زیادی که نوشته بودی دنبال یک چیز میگشتم.. تنها یک چیز... اینکه توان پاهایم گرفته شد و به میز تکیه دادم و چند ثانیه ای خیره ماندم و بعد شروع به گریه کردم دلیلش فقط آن کلمه لعنتی نبود.. چون به تنهایی بی معنی است... فقط تورا مرور میکردم و یاد لبخند کمرنگ غروب 3 بهمن 1395 می افتم که با وجود گرفتگی و غم همچنان از لب های زیبایت محو نمیشد .. به تمام سالهای تنهایی شما فکر کردم.. به دردِ دلی که برای من نوشته بودی...
قرار شده است نه تنه

+


جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند:
«خداوند تبارک و تعالی مرا برگزید و انتخاب کرد و رسول خویش قرار داد. و برترین کتاب‌ها را بر من نازل کرد. پس من عرض کردم: "خداوند و آقای من تو موسی را به سوی فرعون فرستادی و او از تو خواست  برادرش هارون را همراه و وزیرش قرار دهی تا بوسیله هارون نیرویش را زیاد و قولش را تصدیق کنی. من هم از تو ای آقای من طلب می‌کنم تا از خاندانم وزیری برایم قرار دهی تا نیرویم را به وسیله او زیاد کنی."  پس خداوند علی را وزیر و برادرم قرار داد و شجاعت را در قلب او قرار داد و در مقابل دشمنانش لباس هیبت بر او پوشاند. او اولین کسی است که به من ایمان آورد و تصدیقم کرد. اولین کسی است که همراه من شهادت به وحدانیت خدا داد. من این‌ها را از پروردگارم خواستم و او عطایش کرد. پس او سرور اوصیاست که پیوستن به او سعادت است و مرگ در حال اطاعت اون شهادت. نام او

تبدیل بدی های شیعیان به خوبی ها و ثواب ها


بسم الله الرحمن الرحیم 
تبدیل بدی های شیعیان به خوبی ها و ثواب ها
شیخ مفید قدس سره از محمّد بن مسلم ثقفى نقل مى‏ کند که گفت : از امام باقر علیه السلام درباره این آیه سئوال کردم :«فَاُولئِکَ یُبَدِّلُ اللَّه سَیِّئاتِهِمْ حَسَنات وَکانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً »(1)«خداوند بدى ‏هاى ایشان را به خوبى ‏ها تبدیل مى‏ کند و خداوند آمرزنده و مهربان مى ‏باشد» ، حضرت فرمود :
 فرداى قیامت مؤمن گنه‏کارى را در محلّ بازرسى و حساب نگه مى‏ دارند ، و خداوند خودش بررسى حساب او را به عهده دارد و کسى را از آن آگاه نمى ‏کند ، گناهانش را بیاد او مى ‏آورد و او به همه بدى هاى خود اقرار و اعتراف مى‏ نماید ، آنگاه خداوند به آنها که مى‏ نویسند دستور مى‏ دهد همه آن‏ها را به خوبى‏ ها و ثواب‏ها تبدیل کنید و پس از آن براى مردم ظاهر کنید .
 مردم وقتى پرونده او را مى‏ بینند مى‏ گویند : آیا این بنده حتّى یک گناه نداشته است

چهار نصیحت خداوند به حضرت موسی(ع)


چهار نصیحت خداوند به حضرت موسی(ع) خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار.
 از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار؛1. تا ندانی که گناهانت را آمرزیده اند به عیب دیگران نپرداز.2. تا ندانی که گنجهای خدا تمام شده غم روزی مخور.3. تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امیدوار نباش.4. تا مردۀ شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش. :منبع . http://light-islam.blog.ir/rss

در خواست من و پاسخ خدا


در خواست من:پس از نماز، قرآن را روی قلب پر دردم گذاشتم و از اعماق وجود از خداوند خواستم به من بگوید که هوایمان را دارد... چشم هایم را بستم و صفحه ای از قرآن را گشودم...

پاسخ خداوند:

 صفحه اول سوره اسراء

به نام خداوند بخشنده مهربان

پاک و منزه است خدایی که در مبارک شبی بنده خود محمد را از مسجدالحرام به مسجد اقصایی که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساختیم سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او بنماییم که او به حقیقت شنوا و بیناست.(1) و به موسی کتاب را فرستادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم که غیر من هیچ کس را حافظ و کارساز فرا نگیرید.(2)

و اشک های بی تاب من!

^_^
:منبع . http://roshamajd.blog.ir/rss

یاری


سلام
از درج این مطلب در برابر شما بزرگان اهل فن طلب عفو دارم دارم چون خودتان علمتان بیشتر از حقیر است.
سلام بر سروران گرامی ای بزرگان و ای انسانهای باشرف ما در کشوری زندگی میکنیم صبح مان را قبل از انکه شروع کنیم ،به خداوند و بعد به ولی ولی خودش مولا امیرالمومنین علی ع متوصل میشویم وقتی میگوییم بسم ال...الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان و وقتی یا علی یعنی همان مولایی که قبل از اینکه کسی از او یاری بخواهد خودش به مدد دیگران پیشی میگرفت و به کمک تهی دستان و بی نوایان و یتیمان می شتافت وقتی که خداوند صبحان و اولیا الله ذر خیلی از امور یار یاور و مددکار ما هستند و وظیفه ما هم حکم میکند که به یاری مستمندان و یتیمان بشتابیم( میگویند ‌‌‌وقتی اشکی به واسته ازاری که به او شده از چشمش جاری شود عرش الهی هم به لرزه در میاید )و به هر طریق که می توانیم دستگیر انها شویم (تو نیکی میکن و در د

یاری


سلام
از درج این مطلب در برابر شما بزرگان اهل فن طلب عفو دارم دارم چون خودتان علمتان بیشتر از حقیر است.
سلام بر سروران گرامی ای بزرگان و ای انسانهای باشرف ما در کشوری زندگی میکنیم صبح مان را قبل از انکه شروع کنیم ،به خداوند و بعد به ولی ولی خودش مولا امیرالمومنین علی ع متوصل میشویم وقتی میگوییم بسم ال...الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده و مهربان و وقتی یا علی یعنی همان مولایی که قبل از اینکه کسی از او یاری بخواهد خودش به مدد دیگران پیشی میگرفت و به کمک تهی دستان و بی نوایان و یتیمان می شتافت وقتی که خداوند صبحان و اولیا الله ذر خیلی از امور یار یاور و مددکار ما هستند و وظیفه ما هم حکم میکند که به یاری مستمندان و یتیمان بشتابیم( میگویند ‌‌‌وقتی اشکی به واسته ازاری که به او شده از چشمش جاری شود عرش الهی هم به لرزه در میاید )و به هر طریق که می توانیم دستگیر انها شویم (تو نیکی میکن و در د

لا اله الّا اللَّه


 به نقل از قدس آنلاین: بسیاری از ما بر این باوریم که برای رسیدن به حوائج یا کسب نظر موافق خداوند و ثواب باید اعمال سخت انجام داده یا اذکار طولانی بر لب آوریم در حالی که اذکاری کوتاه و در حد چند واژه هستند که در خود دنیایی از اعجاز را جای داده اند.ابو طفیل از حضرت على علیه السلام نقل کرده است که فرمودند: «هیچ بنده مسلمانى نیست که بگوید «لا اله الّا اللَّه» مگر اینکه این ذکر بالا مى‏رود و هر سقفى را مى‏شکافد، و به هر گناهى از گناهانش مى‏گذرد آن را نابود مى‏کند تا به دیگر کارهاى نیک او برسد و بایستد.»عبید بن زراره مى‏گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: «بهاى بهشت، گفتن «لا اله الّا اللَّه» است.»فضیل مى‏گوید: از آن حضرت [امام صادق علیه السلام ] شنیدم که مى‏فرمودند: «ذکر «لا اله الّا اللَّه» و «اللَّه اکبر» را بسیار بگویید، زیرا هیچ چیزى نزد خداوند از این دو ذکر محبوب‏تر نیست.»پیامبر (صلوات ال

قرب خداوند جز با تقرب به امیرالمومنین علیهم السلام حاصل نمیشود


بسم الله الرحمن الرحیم
قرب خداوند جز با تقرب به  امیرالمومنین علیه السلام حاصل نمیشود

 شیخ صدوق قدس سره از امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام و آن حضرت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل‏ کرده است که فرمود:
أنا علم اللَّه، وأنا قلب اللَّه الواعی، ولسان اللَّه الناطق، وعین اللَّه الناظرة، وأنا جنب اللَّه وأنا ید اللَّه.
من مظهر و نمایش دهنده علم خداوندم، و قلب خدا هستم که اسرار و علوم خود را در آن نگهداشته است، لسان گویاى‏ پروردگار و چشم بیناى او هستم، و من جنب اللّهم یعنى جانب او هستم که تمام خلق امر شده اند به آن جانب توجّه کنند، وقرب خداوند جز با تقرّب به من براى کسى حاصل نشود، و من دست تواناى حق تعالى مى‏ باشم.
منابع:
 التوحید: 164 ح 1 و در ذیل آن شرحى براى حدیث ذکر شده است، بحار الأنوار: 198/24 ح 25.
:منبع . http://fazael-ahlebeit.blog.ir/rss

وعده فرشته ها به نیکوکاران بسیار جدی می باشد


تشکر می کنم از حقتعالی   که لطفی اینچنین بی انتها کرد 
صخا باشد زالطاف خداوند    که قلب شیر را برما عطا کرد 
در سور فصلت آیه هشتم کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آنان را پاداشی بی پایان است این وعده خداست و من صخا را بعد از ریاضتهای سخت و جان شکار عرفانی از خداوند گرفتم و وعده های خداوند بی پایان می باشد 
در آیه 31سوره فصلت فرشتگان وعده حمایت و یاری و پشتیبانی به نیکوکاران داده اند در دنیا و آخرت غم و رنج فداکاران و نیکوکاران را برطرف می کنند 
پشتیبان تائب در صخا فرشته ها بوده و هستند 
وقتی انسان کوشا در فرهنگ و ورزش باشد مطمئن باشیم فرشته ها حمایت و یاریش می کنند 
در آیه 33سوره فصلت خداوند و فرشتگان خشنودی خودشان را از انسانهای عارف و عاشق و فداکار به صراحت و روشنی اعلام می دارند و همه اینها باید زنگ بیداری و هوشیاری برای همه دانشمندان و ثروتمندان جهان باشد   
تا بهتر و بیشت

وعده فرشته ها به نیکوکاران بسیار جدی می باشد


تشکر می کنم از حقتعالی   که لطفی اینچنین بی انتها کرد 
صخا باشد زالطاف خداوند    که قلب شیر را برما عطا کرد 
در سور فصلت آیه هشتم کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آنان را پاداشی بی پایان است این وعده خداست و من صخا را بعد از ریاضتهای سخت و جان شکار عرفانی از خداوند گرفتم و وعده های خداوند بی پایان می باشد 
در آیه 31سوره فصلت فرشتگان وعده حمایت و یاری و پشتیبانی به نیکوکاران داده اند در دنیا و آخرت غم و رنج فداکاران و نیکوکاران را برطرف می کنند 
پشتیبان تائب در صخا فرشته ها بوده و هستند 
وقتی انسان کوشا در فرهنگ و ورزش باشد مطمئن باشیم فرشته ها حمایت و یاریش می کنند 
در آیه 33سوره فصلت خداوند و فرشتگان خشنودی خودشان را از انسانهای عارف و عاشق و فداکار به صراحت و روشنی اعلام می دارند و همه اینها باید زنگ بیداری و هوشیاری برای همه دانشمندان و ثروتمندان جهان باشد   
تا بهتر و بیشت

امید به رحمت الهی


#چهارشنبه_ها_شرح حدیث -امید به رحمت الهی
#بیان_و_تفسیر_روایات 23#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30404/13940214_5295.3gp
عَن أَبِی حَمزَةِ الثِّمالِی قالْ قالَ الصّادِقُ جَعفَرُ بنُ محمدٍ علیهماالسلام أُرْجُ اللهَ رَجاءً لَا یُجَرِّئُکَ عَلَی مَعَاصِیه (۱)
[به خداوند امید داشته باش؛ امیدی که تو را بر نافرمانی خداوند جرئت نبخشد.]
پس اولاً رجاء لازم است. امید به رحمت الهی، به مغفرت الهی، به عون الهی،
اینها لازم است؛ تا جایی که یکی از گناهان کبیره را «یأس عن روح الله» (۲)
دانسته‌اند.
پس رجاء را باید همیشه داشت؛ یعنی این ارتباط بین دل شما و خدای شما همیشه
باید برقرار باشد؛ بدانید که می‌توانید از او جلب رحمت کنید، جلب تفضل
کنید، این باید باشد. منتها این رجاء و امید به‌نحوی نباشد که ما را گستاخ

فواید گفتن تسبیحات حضرت زهرا (س) در تعقیبات نماز


گفتن تسبیحات حضرت زهرا(س)در تعقیبات نماز چه فایدی دارد ؟
1.ذکر زیاد محسوب می شود :
امام صادق (ع) فرمود : تسبیح حضرت زهرا (س) مصداق ذکر کثیر است که خداوند دستور داد و فرموده : یا ایها الذین امنوا اذکروا الله دکرا کثیرا فراوان ذکر خدا بگویید .
2.بخشش گناهان : 
امام صادق (ع) فرمودند: هرکس تسبیحات حضرت زهرا (ع) را بلافاصله بعد از نماز انجام دهد خداوند گناهانش را می امرزد.
3.بالا ترین تمجید و عبادت :
امام باقر (ع) فرمودند : خدای تعالی با چیزی بهتر از تسبیح حضرت زهرا(س) تمجید و عبادت نشده است زیرا اگر چیزی بهتر از ان بود رسول خدا ان را به حضرت فاطمه زهرا(س) می اموخت.

:منبع . http://saqa-haram.blog.ir/rss

سالی که گذشت


سالی که گذشت...
سال زیبایی بود. مثل دیگر سال هایی که خداوند خلق می کند. خداوند زمان را در لحظه می آفریند و همین است که هر ثانیه ی مان منحصر به فرد است. منحصر به فرد است که یک ثانیه ی من با یک ثانیه ی تو تفاوت دارد و منحصر به فرد است که یک ثانیه ی من با دیگر ثانیه ام تفاوت دارد.
این یک ویژگی است و قطعا ویژگی خوبی است، اگر نبود که خداوند چنین نمی آفرید.
بگذریم از این ثانیه ها، و به روزها و سال هایی که گذشت بیاندیشیم. به اینکه چیزهای زیادی دیدم و چیزهای زیادی به وجودم افزوده شد. از شادی ها و دوستان جدید و دیدارهای نو و سفرهای بسیار و همه ی چیزهایی که بر من گذشت
و از من کاسته شد چیزهایی را که باید جا می گذاشتم، یا به واسطه ی اتصال قوی تر با تن دیگری، در نتیجه ی فاصله ها از من کنده شد و جایشان خالی است.
راستش دست که روی کیبورد می بری نمی دانی قرار است از چه بگویی. یک عنوان در ذهنت است و بعد که

توصیه استاد فاطمی نیا به مناسبت سال نو:


باعرض تبریک خدمت هموطنان عزیز به مناسبت حلول سال هجری شمسی ١٣٩٦،مطلبی به عرض عزیزان میرساند:(البته این مطلب از مطالب عالیه علمی مفصل است که فقیر خلاصه ای از آن را عرض میکنم.)
سنن تکوینیه خداوند متعال بر دو قسم است:
اول، سنن تکوینیه ظاهریه است و آن عبارت است از مظاهر قدرت حضرت حق و فعل و انفعالات و انسجام دقیق در آنها. به عنوان مثال ساده ، ما گندم می کاریم و آثاری که خداوند در دانه گندم ، آب و هوا ، خاک و تابش خورشید گذاشته است ، موجب میشود گندم بروید و چنین نیست که کسی گندم بکارد و برحسب تصادف به جای آن اسپند بروید!با وجود این سنن تکوینیه ظاهریه ، این فرض ممکن نیست و در قرآن مکرّر خاطر نشان شده که در سنن خداوند هرگز تبدیل و تبدّلی نخواهد بود.
دوم ، سنن تکوینیه باطنیه است ، برای مثال ظلم آثار ظلمانی در پی دارد ، عقوق والدین باعث بدبختی در دوجهان است ؛ همانطوری که ده میلیون سال پیش اگر گندم

توصیه استاد فاطمی نیا به مناسبت سال نو:


باعرض تبریک خدمت هموطنان عزیز به مناسبت حلول سال هجری شمسی ١٣٩٦،مطلبی به عرض عزیزان میرساند:(البته این مطلب از مطالب عالیه علمی مفصل است که فقیر خلاصه ای از آن را عرض میکنم.)
سنن تکوینیه خداوند متعال بر دو قسم است:
اول، سنن تکوینیه ظاهریه است و آن عبارت است از مظاهر قدرت حضرت حق و فعل و انفعالات و انسجام دقیق در آنها. به عنوان مثال ساده ، ما گندم می کاریم و آثاری که خداوند در دانه گندم ، آب و هوا ، خاک و تابش خورشید گذاشته است ، موجب میشود گندم بروید و چنین نیست که کسی گندم بکارد و برحسب تصادف به جای آن اسپند بروید!با وجود این سنن تکوینیه ظاهریه ، این فرض ممکن نیست و در قرآن مکرّر خاطر نشان شده که در سنن خداوند هرگز تبدیل و تبدّلی نخواهد بود.
دوم ، سنن تکوینیه باطنیه است ، برای مثال ظلم آثار ظلمانی در پی دارد ، عقوق والدین باعث بدبختی در دوجهان است ؛ همانطوری که ده میلیون سال پیش اگر گندم

توصیه استاد فاطمی نیا به مناسبت سال نو:


باعرض تبریک خدمت هموطنان عزیز به مناسبت حلول سال هجری شمسی ١٣٩٦،مطلبی به عرض عزیزان میرساند:(البته این مطلب از مطالب عالیه علمی مفصل است که فقیر خلاصه ای از آن را عرض میکنم.)
سنن تکوینیه خداوند متعال بر دو قسم است:
اول، سنن تکوینیه ظاهریه است و آن عبارت است از مظاهر قدرت حضرت حق و فعل و انفعالات و انسجام دقیق در آنها. به عنوان مثال ساده ، ما گندم می کاریم و آثاری که خداوند در دانه گندم ، آب و هوا ، خاک و تابش خورشید گذاشته است ، موجب میشود گندم بروید و چنین نیست که کسی گندم بکارد و برحسب تصادف به جای آن اسپند بروید!با وجود این سنن تکوینیه ظاهریه ، این فرض ممکن نیست و در قرآن مکرّر خاطر نشان شده که در سنن خداوند هرگز تبدیل و تبدّلی نخواهد بود.
دوم ، سنن تکوینیه باطنیه است ، برای مثال ظلم آثار ظلمانی در پی دارد ، عقوق والدین باعث بدبختی در دوجهان است ؛ همانطوری که ده میلیون سال پیش اگر گندم

فضیلت زیارت امام حسین در شب و روز جمعه


فضیلت زیارت امام حسین (ع) در شب و روز جمعهزیارتی که هر هفته تکرارش استحباب دارد همانا شب و روز جمعه است که معصومین (علیهم السلام) بر زیارت امام حسین (علیه السلام) در این شب و روز توصیه و سفارش کرده اند.هنگامی که صفوان جمال از امام صادق (علیه السلام) درباره زیارت امام حسین (علیه السلام) پرسید امام پاسخ فرمود:چگونه به زیارتش نروم در حالی که در شبهای جمعه خدا و پیامبرش به زیارت امام حسین (علیه السلام) می روند.[33](البته مقصود از زیارت خدا به معنای زیادی عنایت و تفضل او بر امام حسین (علیه السلام) است).ابن قولویه از داود بن یزید از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:من زار قبر الحسین فی کلّ جمعه غفر الله له البتّه و لم یخرج من الدنیا و فی نفسه حسره منها و کان مسکنه مع الحسین بن علی علیه السلام[34] ؛هر کس به زیارت قبر امام حسین در هر جمعه برود البته آمرزیده شود و با حسرت از دنیا نخو

ایمان یعنی


در طی گذران عمرم تا به کنون دریافته ام که هیچ هدف و هیچ چیزی به کار نمی آید، جز یک مورد.چرا که عمر به پایان می رسد و هرچیزی که به دست آورده ایم، به ناچار در همین دنیا جا خواهیم گذاشت.
و به یقین ایمان به پروردگار است که در هرکجا دلگرم کننده انسان است و بس. 
و تنها روشنایی است که می توان آن را در هر جا حتی پس از پایان عمر دنیوی با خود همراه داشته باشیم.
ایمان یعنی اعتماد داشتن به قدرت بی انتهای خداوند. 
به یقین خداوند از دل هیچ، راهی برای انسان راه خواهد گشود که حتی تصور آن برای انسان ممکن نیست.
خداوندا مرا هرگز به خود و لذتهای پایان پذیر دنیوی واگذار مکن که جز دست یافتن به ایمان تو ارزشمندتر نیست. :منبع . http://author.blog.ir/rss

ایمان یعنی


در طی گذران عمرم تا به کنون دریافته ام که هیچ هدف و هیچ چیزی به کار نمی آید، جز یک مورد.چرا که عمر به پایان می رسد و هرچیزی که به دست آورده ایم، به ناچار در همین دنیا جا خواهیم گذاشت.
و به یقین ایمان به پروردگار است که در هرکجا دلگرم کننده انسان است و بس. 
و تنها روشنایی است که می توان آن را در هر جا حتی پس از پایان عمر دنیوی با خود همراه داشته باشیم.
ایمان یعنی اعتماد داشتن به قدرت بی انتهای خداوند. 
به یقین خداوند از دل هیچ، راهی برای انسان راه خواهد گشود که حتی تصور آن برای انسان ممکن نیست.
خداوندا مرا هرگز به خود و لذتهای پایان پذیر دنیوی واگذار مکن که جز دست یافتن به ایمان تو ارزشمندتر نیست. :منبع . http://author.blog.ir/rss

ایمان یعنی


در طی گذران عمرم تا به کنون دریافته ام که هیچ هدف و هیچ چیزی به کار نمی آید، جز یک مورد.چرا که عمر به پایان می رسد و هرچیزی که به دست آورده ایم، به ناچار در همین دنیا جا خواهیم گذاشت.
و به یقین ایمان به پروردگار است که در هرکجا دلگرم کننده انسان است و بس. 
و تنها روشنایی است که می توان آن را در هر جا حتی پس از پایان عمر دنیوی با خود همراه داشته باشیم.
ایمان یعنی اعتماد داشتن به قدرت بی انتهای خداوند. 
به یقین خداوند از دل هیچ، راهی برای انسان راه خواهد گشود که حتی تصور آن برای انسان ممکن نیست.
خداوندا مرا هرگز به خود و لذتهای پایان پذیر دنیوی واگذار مکن که جز دست یافتن به ایمان تو ارزشمندتر نیست. :منبع . http://author.blog.ir/rss

الگو


خداوند؛ اول خلقت، ارائه الگو داد
به
آدم ابوالبشر؛
به ساق عرش نگاه کن... چه می بینی؟
>>> تمام مشکلات انسان امروزی، مسلماً دوری از الگوی ارائه شده ای است که حتی آدم علیه السلام هم که از جانب خداوند رانده شد، 
فقط با تمسک و تولی و نصرت و واسطه گری آن بزرگواران توانست به مسیر برگردد...به اذن خداوند متعال است.
حال که بیشتر برمی گردی عقب؛
نه در مسیحیت نه بودا نه سنی نه یهودی و نه در هزار خیمه دیگر گیر نخواهی نکرد.
حال که بیشتر برمی گردی عقب؛
در چاله و مبانی پوچ فرهنگی و اجتماعی تاریخ امروزی محو و گم نخواهی شد.
بلکه...
ماندگار می شوی.
طرح ارائه الگو قبل از خلقت پدیدار گشته است.
از "ابتدا"
حجت تمام شده است.
نشده؟!
به ساق عرش نگاه کن... چه می بینی؟!
:منبع . http://simorq1357.blog.ir/rss

الگو


خداوند؛ اول خلقت، ارائه الگو داد
به
آدم ابوالبشر؛
به ساق عرش نگاه کن... چه می بینی؟
>>> تمام مشکلات انسان امروزی، مسلماً دوری از الگوی ارائه شده ای است که حتی آدم علیه السلام هم که از جانب خداوند رانده شد، 
فقط با تمسک و تولی و نصرت و واسطه گری آن بزرگواران توانست به مسیر برگردد...به اذن خداوند متعال است.
حال که بیشتر برمی گردی عقب؛
نه در مسیحیت نه بودا نه سنی نه یهودی و نه در هزار خیمه دیگر گیر نخواهی نکرد.
حال که بیشتر برمی گردی عقب؛
در چاله و مبانی پوچ فرهنگی و اجتماعی تاریخ امروزی محو و گم نخواهی شد.
بلکه...
ماندگار می شوی.
طرح ارائه الگو قبل از خلقت پدیدار گشته است.
از "ابتدا"
حجت تمام شده است.
نشده؟!
به ساق عرش نگاه کن... چه می بینی؟!
:منبع . http://simorq1357.blog.ir/rss

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش

تکلیف اول(خدا شناسی و خود شناسی


به نام خداوند بخشنده مهربان خداوندی که فرمود گرامی ترین شما نزد من با تقواترین شماست و فرمود جن و انسان را خلق نکردم مگر برای عبادت و بشارت داد به کسانی که مطیع فرمان اویند و هشدار داد به عقابی سخت به کسانی که بر خلاف دستوارتش حرکت میکنند خدا میداند هدف این کمترین از قدم گذاشتن در این مسیر تبلیغ به دست آوردن خشنودی خداوند متعال و شاد کردن قلب نازنین امام زمان باشد که شفیع ما گردند در قبر و قیامت خواهران و برادران عزیز مطالبی که منبعد از این طریق به نظر شما خوبان میرسد  صرفا آموخته ها و تحلیلهای شخصی این حقیر است برگرفته از سخنان علما و بزرگان دین علی الخصوص‌ منبع پر فیض و برکت اسلام کلام الله مجید که سعی نموده ام. با زبانی ساده تر و روان آموخته هاو تجارب خود را ارائه نمایم شاید بتوانم کوچکترین تاثیری در تبلیغ دین عزیز اسلام و منبع نور هستی قرآن کریم و تعجیل در فرج منجی عالم بشریت داشته باش


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »