بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
یاری ولایت


فاطمیه اشک راازدیده جاری ميکند/بابصیرت بین ولایت راچه یاری ميکند/درکمند عشق حیدرفاطمه یک گوهراست/برمصیبتهای مولا غمگساری ميکند/درس خوب بندگی را میدهدبرماعیان/هرکجایی ازولایت پاسداری ميکند/شستشو بااشک دیده قلب وجان شیعه شد/بهرزهرای جوانش بین چه زاری ميکند/مرهمی بهرحسین وزینب وآن مجتبی است/همره مهدی برایش سوگواری ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

یاری ولایت


فاطمیه اشک راازدیده جاری ميکند/بابصیرت بین ولایت راچه یاری ميکند/درکمند عشق حیدرفاطمه یک گوهراست/برمصیبتهای مولا غمگساری ميکند/درس خوب بندگی را میدهدبرماعیان/هرکجایی ازولایت پاسداری ميکند/شستشو بااشک دیده قلب وجان شیعه شد/بهرزهرای جوانش بین چه زاری ميکند/مرهمی بهرحسین وزینب وآن مجتبی است/همره مهدی برایش سوگواری ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

یاری ولایت


فاطمیه اشک راازدیده جاری ميکند/بابصیرت بین ولایت راچه یاری ميکند/درکمند عشق حیدرفاطمه یک گوهراست/برمصیبتهای مولا غمگساری ميکند/درس خوب بندگی را میدهدبرماعیان/هرکجایی ازولایت پاسداری ميکند/شستشو بااشک دیده قلب وجان شیعه شد/بهرزهرای جوانش بین چه زاری ميکند/مرهمی بهرحسین وزینب وآن مجتبی است/همره مهدی برایش سوگواری ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

تفسیرماتم


اندرغم زهرا علی تفسیرماتم ميکند/معنا برای شیعیان کاشانه غم ميکند/سخت است بهرمرتضی ناگاه بی یاورشدن/چشمان اوبا گریه اش تمثال زمزم ميکند/شدیاد زهرای جوان درقلب حیدر دائمی/خودرا زفقدان رخش باچاه همدم ميکند/درد یتیمان علی سخت است برکارقلم/یک آتش و دربی نگر برخود مجسم ميکند/شیعه بگوید تسلیت بر رهبرو برمهدیش/پیمان خودبافاطمه بسیارمحکم ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

تفسیرماتم


اندرغم زهرا علی تفسیرماتم ميکند/معنا برای شیعیان کاشانه غم ميکند/سخت است بهرمرتضی ناگاه بی یاورشدن/چشمان اوبا گریه اش تمثال زمزم ميکند/شدیاد زهرای جوان درقلب حیدر دائمی/خودرا زفقدان رخش باچاه همدم ميکند/درد یتیمان علی سخت است برکارقلم/یک آتش و دربی نگر برخود مجسم ميکند/شیعه بگوید تسلیت بر رهبرو برمهدیش/پیمان خودبافاطمه بسیارمحکم ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

تفسیرماتم


اندرغم زهرا علی تفسیرماتم ميکند/معنا برای شیعیان کاشانه غم ميکند/سخت است بهرمرتضی ناگاه بی یاورشدن/چشمان اوبا گریه اش تمثال زمزم ميکند/شدیاد زهرای جوان درقلب حیدر دائمی/خودرا زفقدان رخش باچاه همدم ميکند/درد یتیمان علی سخت است برکارقلم/یک آتش و دربی نگر برخود مجسم ميکند/شیعه بگوید تسلیت بر رهبرو برمهدیش/پیمان خودبافاطمه بسیارمحکم ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

زوارحسینی


عشق وایمان شیعیان راکربلایی ميکند/بهرزوارحسینی دلربایی ميکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی ميکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی ميکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی ميکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

زوارحسینی


عشق وایمان شیعیان راکربلایی ميکند/بهرزوارحسینی دلربایی ميکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی ميکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی ميکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی ميکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

زوارحسینی


عشق وایمان شیعیان راکربلایی ميکند/بهرزوارحسینی دلربایی ميکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی ميکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی ميکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی ميکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عسکری


روزمیلادش خدا برما تفضل ميکند/غنچه لبهای شیعه ازبرش گل ميکند/اووصی هادی وبابا برای مهدی است/شیعه دائم پیش حق براو توسل ميکند/عسکری خلوت نشین بندگی ایزد است/چون تمام عمر رابرحق توکل ميکند/هیبتش نومیدکرده دشمنان مهدوی/تارسد براو فقط ترس وتأمل ميکند/عرض تبریکی دهم برحضرت صاحب زمان/با ظهورش شیعه را مولا تکامل ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عسکری


روزمیلادش خدا برما تفضل ميکند/غنچه لبهای شیعه ازبرش گل ميکند/اووصی هادی وبابا برای مهدی است/شیعه دائم پیش حق براو توسل ميکند/عسکری خلوت نشین بندگی ایزد است/چون تمام عمر رابرحق توکل ميکند/هیبتش نومیدکرده دشمنان مهدوی/تارسد براو فقط ترس وتأمل ميکند/عرض تبریکی دهم برحضرت صاحب زمان/با ظهورش شیعه را مولا تکامل ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عسکری


روزمیلادش خدا برما تفضل ميکند/غنچه لبهای شیعه ازبرش گل ميکند/اووصی هادی وبابا برای مهدی است/شیعه دائم پیش حق براو توسل ميکند/عسکری خلوت نشین بندگی ایزد است/چون تمام عمر رابرحق توکل ميکند/هیبتش نومیدکرده دشمنان مهدوی/تارسد براو فقط ترس وتأمل ميکند/عرض تبریکی دهم برحضرت صاحب زمان/با ظهورش شیعه را مولا تکامل ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

موسیقی


آنچه که بی شک و با قطعیت میتوانم بگویم این
است که موسیقی، مخدر است. موسیقی مخدر روح است که باید ترک شود.

موسیقی قوای عقلانی را زایل ميکند. موسیقی
عقل را از کار میندازد و احساس را جایگزین آن ميکند و این از بزرگترین خطرات است.

موسیقی محرک شهوات هست، موسیقی فضای جولانِ
تخیلات است. موسیقی بیدارکننده نفسانیات است پس از بزرگترین دشمنان تحرک عقل است. این
را بدانیم که هر چقدر به تخیل اجازه جولان دهیم، پیشرفت سختتر و مسیر ناهموارتر میشود.

موسیقی اراده ها را سست ميکند. موسیقی احساسات
مردانه را رقیق ميکند. دل را نرم ميکند. عزم را تضعیف ميکند. موسیقی انسان را وارد
فضای انتزاعی ميکند.

حقیقت این است که باید از موسیقی دوری کرد،
اما همیشه واقعیتها با حقایق فرق دارند. پس تا میتوانید به موسیقی گوش دهید :)
:منبع . http://mabusin.blog.ir/rss

اگر مردی و مردانه زندگی خواهی...


مرد آه مظلومانه اش را نگه نمیدارد، بغض گاه گاهش را گریه ميکند. آه مرد از مردانگی اش است. بغضم راا امروز گریه کردم و اشکهایم قطره قطره بر سجاده چکید، الهی ظلم ظالمان را به ایشان برگردان هزار بار بدتر. بهانه های ناحق بغض و گریه ندارد و برای همین است که میگویند مرد که گریه نميکند. مرد گریه ميکند وقتی مردم یمن بی گناه کشته میشوند و نامردها به گریه او میخندند و میگویند: ای بابا مرد که گریه نمیکنه، چته مگه بچه شدی؟! 
آه من که به آسمان رسید فرشته ها ناله میکنند. :منبع . http://hmkamran.blog.ir/rss

درمورد مرگ


_آیا میدانید بعد از فوت شخص،رشد موها تا چندین ماه متوقف نمیشود؟
_آیا میدانید بعد از فوت تنها قسمت چپمغز تا 7دقیقه زنده میماند و تمام گذشته خود را بصورت یک خواب مرور ميکند!
_آیا میدانید پس از مرگ تنها عضوی که تا 3روز زنده است گوش هست به همین علت هنگام مرگ تلقیین خوانده میشود.
_آیا میدانید ملک الموت حضرت عزراییل؛360 بار به تو نگاه ميکند.
_آیا میدانید که حضرت عزراییل روزی 5 بار وارد خانه شما میشود و به دیوار تکیه میدهد و منتظر امر خداوند است برای قبض روحت. :منبع . http://defender00.blog.ir/rss

کارآمدی تعلیمات حکما و کار تشکیلاتی در این عرصه


در این گفتار استاد حسین خیر اندیش به ضرورت تحول در حوزههای مختلف میپردازد و ضرورت کار تشکیلاتی و انقلابی برای تحول را گوشزد ميکند. در ادامه به ذکر جریان احیای علوم قدیم و مشکلات پیش رو در این مسیر اشاره ميکند و با نقد علوم و سبک زندگی مدرن به معرفی طب سنتی اسلامی و قدرت آن در حل بسیاری از معضلات جامعهی ما میپردازد. در نهایت به کارآمدی علوم بومی اشاراتی ميکند.
دانلود جزوه:
کارآمدی تعلیمات حکما و کار تشکیلاتی در این عرصه
:منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/rss

کارآمدی تعلیمات حکما و کار تشکیلاتی در این عرصه


در این گفتار استاد حسین خیر اندیش به ضرورت تحول در حوزههای مختلف میپردازد و ضرورت کار تشکیلاتی و انقلابی برای تحول را گوشزد ميکند. در ادامه به ذکر جریان احیای علوم قدیم و مشکلات پیش رو در این مسیر اشاره ميکند و با نقد علوم و سبک زندگی مدرن به معرفی طب سنتی اسلامی و قدرت آن در حل بسیاری از معضلات جامعهی ما میپردازد. در نهایت به کارآمدی علوم بومی اشاراتی ميکند.
دانلود جزوه:
کارآمدی تعلیمات حکما و کار تشکیلاتی در این عرصه
:منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/rss

داستان یک زن: محکوم به ماندن


    گفته بودم زنی را میشناسم که در جزیره ای دورافتاده گرفتارِ آدمخوارها شده. پیشنهاد رسید بلمی بسازد و خودش را نجات بدهد.
پاسخ این است: نمیتواند. نمیتواند. محکوم به ماندن است. محکوم به سوختن و ساختن است.
   اما با این وجود هنوز معتقد است که قایقی باید ساخت. پشت این دریاها شهری است.
   گاهی نوح میشود، به فکر ساخت قایق میفتد.
   گاه حوّا میشود و به خوردن میوه ممنوعه فکر ميکند.
   گاهی موسی میشود و به عصایی فکر ميکند که اژدها میشود و آدمخوارها را میترساند.
   گاه مریم میشود و منتظر مایده بهشتی زیر تک درخت جزیره میماند.
:منبع . http://mashayekh.blog.ir/rss

"ازت متنفرم" "ازت بدم میاد"(مشاوره تلفنی09226380616)


"ازت
متنفرم" "ازت بدم میاد"


 
این جمله
برای والدین با حرمت نفس پایین مانند خنجر به قلبشان اثر ميکند و بسیار دردناک است.
فرزند شما ممکن است وقتی عصبانی یا ناامید است به شما بگوید "ازت متنفرم"
با "ازت بدم میاد" "تو مامان/بابای بدی هستی" اما پشت سر این جملات،
احساسات بد کودک به خود نهفته است. کودک توانایی این را ندارد که بیان کند از خود متنفر
است یا فکر ميکند شما از او متنفر هستید. او احساس خود را بر اطرافیان فرافکنی ميکند
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

"ازت متنفرم" "ازت بدم میاد"(مشاوره تلفنی09226380616)


"ازت
متنفرم" "ازت بدم میاد"


 
این جمله
برای والدین با حرمت نفس پایین مانند خنجر به قلبشان اثر ميکند و بسیار دردناک است.
فرزند شما ممکن است وقتی عصبانی یا ناامید است به شما بگوید "ازت متنفرم"
با "ازت بدم میاد" "تو مامان/بابای بدی هستی" اما پشت سر این جملات،
احساسات بد کودک به خود نهفته است. کودک توانایی این را ندارد که بیان کند از خود متنفر
است یا فکر ميکند شما از او متنفر هستید. او احساس خود را بر اطرافیان فرافکنی ميکند
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

"ازت متنفرم" "ازت بدم میاد"(مشاوره تلفنی09226380616)


"ازت
متنفرم" "ازت بدم میاد"


 
این جمله
برای والدین با حرمت نفس پایین مانند خنجر به قلبشان اثر ميکند و بسیار دردناک است.
فرزند شما ممکن است وقتی عصبانی یا ناامید است به شما بگوید "ازت متنفرم"
با "ازت بدم میاد" "تو مامان/بابای بدی هستی" اما پشت سر این جملات،
احساسات بد کودک به خود نهفته است. کودک توانایی این را ندارد که بیان کند از خود متنفر
است یا فکر ميکند شما از او متنفر هستید. او احساس خود را بر اطرافیان فرافکنی ميکند
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

دخت حسین


نام رقیه در دلم هرلحظه غوغاميکند/باگریه اشک شیعه راتبدیل دریاميکند/دخت حسین بن علی درکربلامظلومه شد/دشمن جدا از دخترش آن جان باباميکند/جام اسارت آمده بر اهل بیت مصطفی/گریه برای کربلاحیدرو زهراميکند/بهررقیه کافری سیلی به صورت میزند/ازاوحمایت عمه اش تنهای تنهاميکند/دلتنگ بابامیشود اندرخرابه نیمه شب/بارأس خونین پدر بنگرچه نجوا ميکند/دراین شهادت نامه اش مهدی و رهبر تسلیت/شیعه مهیا خویش را از بهر آقا ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

دخت حسین


نام رقیه در دلم هرلحظه غوغاميکند/باگریه اشک شیعه راتبدیل دریاميکند/دخت حسین بن علی درکربلامظلومه شد/دشمن جدا از دخترش آن جان باباميکند/جام اسارت آمده بر اهل بیت مصطفی/گریه برای کربلاحیدرو زهراميکند/بهررقیه کافری سیلی به صورت میزند/ازاوحمایت عمه اش تنهای تنهاميکند/دلتنگ بابامیشود اندرخرابه نیمه شب/بارأس خونین پدر بنگرچه نجوا ميکند/دراین شهادت نامه اش مهدی و رهبر تسلیت/شیعه مهیا خویش را از بهر آقا ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

استراتژی اتک با بیبی دراگ


استراتژی اتک با بیبی دراگ یک استراتژی جدید در جنگ قبایل میباشد که به شما کمک ميکند کاپ خود را افزایش دهید.این استراتژی به شما برای کسب دارک کمک ميکند که برای اپدیت هیرو ها بسیار کاربردی است لطفا برای دیدن مطلب به ادامه مطلب بروید...
ادامه مطلب :منبع . http://topclasher.blog.ir/rss

یکِ یک


چقدر شگفت انگیز است این بهار ؛ هنوز نیامده!
انگار نه انگار که زمستان سرد و منجمد و خاموش و بی روحی را پشت سر گذاشته است.
تا حالا به شگفتی های کوچک و عادی شده ی بهار(به عنوان مظهر شگفتی وگرنه تمام فصول شگفتی های خاص خود را دارند) دقت کرده ایم؟!
آیا میدانیم که قرآن از این شکفتنی ها و شگفتی ها برای ایمان آوردن و اتمام حجت با کافران استفاده ميکند؟!
در سوره "ق" از اونجا که میگه: "أفَلَم یَنظروا إلی السَّماءِ فَوقَهُم...." به بعد انقدر زیباست که نمیشه خوند و به نشانه های خدا؛ با عظمت نگاه نکرد!
متأسفانه زندگی ماشینی و جدیدا مجازی(که نگارنده درگیری شدیدی با اینها دارد) باعث شده است تا انسانها در کره ی زمین؛ کمتر به آیات حقیقتا با عظمت الهی؛ توجه کنند.
همانطور که گفتم واقعا جالبه! خدا در قرآن کریم؛ از این نشانه ها برای اثبات خود استفاده ميکند.
میتواند یک دلیلش این باشد که کسانی که آیات مسلم خداوند

یکِ یک


چقدر شگفت انگیز است این بهار ؛ هنوز نیامده!
انگار نه انگار که زمستان سرد و منجمد و خاموش و بی روحی را پشت سر گذاشته است.
تا حالا به شگفتی های کوچک و عادی شده ی بهار(به عنوان مظهر شگفتی وگرنه تمام فصول شگفتی های خاص خود را دارند) دقت کرده ایم؟!
آیا میدانیم که قرآن از این شکفتنی ها و شگفتی ها برای ایمان آوردن و اتمام حجت با کافران استفاده ميکند؟!
در سوره "ق" از اونجا که میگه: "أفَلَم یَنظروا إلی السَّماءِ فَوقَهُم...." به بعد انقدر زیباست که نمیشه خوند و به نشانه های خدا؛ با عظمت نگاه نکرد!
متأسفانه زندگی ماشینی و جدیدا مجازی(که نگارنده درگیری شدیدی با اینها دارد) باعث شده است تا انسانها در کره ی زمین؛ کمتر به آیات حقیقتا با عظمت الهی؛ توجه کنند.
همانطور که گفتم واقعا جالبه! خدا در قرآن کریم؛ از این نشانه ها برای اثبات خود استفاده ميکند.
میتواند یک دلیلش این باشد که کسانی که آیات مسلم خداوند

یکِ یک


چقدر شگفت انگیز است این بهار ؛ هنوز نیامده!
انگار نه انگار که زمستان سرد و منجمد و خاموش و بی روحی را پشت سر گذاشته است.
تا حالا به شگفتی های کوچک و عادی شده ی بهار(به عنوان مظهر شگفتی وگرنه تمام فصول شگفتی های خاص خود را دارند) دقت کرده ایم؟!
آیا میدانیم که قرآن از این شکفتنی ها و شگفتی ها برای ایمان آوردن و اتمام حجت با کافران استفاده ميکند؟!
در سوره "ق" از اونجا که میگه: "أفَلَم یَنظروا إلی السَّماءِ فَوقَهُم...." به بعد انقدر زیباست که نمیشه خوند و به نشانه های خدا؛ با عظمت نگاه نکرد!
متأسفانه زندگی ماشینی و جدیدا مجازی(که نگارنده درگیری شدیدی با اینها دارد) باعث شده است تا انسانها در کره ی زمین؛ کمتر به آیات حقیقتا با عظمت الهی؛ توجه کنند.
همانطور که گفتم واقعا جالبه! خدا در قرآن کریم؛ از این نشانه ها برای اثبات خود استفاده ميکند.
میتواند یک دلیلش این باشد که کسانی که آیات مسلم خداوند

یکِ یک


چقدر شگفت انگیز است این بهار ؛ هنوز نیامده!
انگار نه انگار که زمستان سرد و منجمد و خاموش و بی روحی را پشت سر گذاشته است.
تا حالا به شگفتی های کوچک و عادی شده ی بهار(به عنوان مظهر شگفتی وگرنه تمام فصول شگفتی های خاص خود را دارند) دقت کرده ایم؟!
آیا میدانیم که قرآن از این شکفتنی ها و شگفتی ها برای ایمان آوردن و اتمام حجت با کافران استفاده ميکند؟!
در سوره "ق" از اونجا که میگه: "أفَلَم یَنظروا إلی السَّماءِ فَوقَهُم...." به بعد انقدر زیباست که نمیشه خوند و به نشانه های خدا؛ با عظمت نگاه نکرد!
متأسفانه زندگی ماشینی و جدیدا مجازی(که نگارنده درگیری شدیدی با اینها دارد) باعث شده است تا انسانها در کره ی زمین؛ کمتر به آیات حقیقتا با عظمت الهی؛ توجه کنند.
همانطور که گفتم واقعا جالبه! خدا در قرآن کریم؛ از این نشانه ها برای اثبات خود استفاده ميکند.
میتواند یک دلیلش این باشد که کسانی که آیات مسلم خداوند

طراحی سوال...


وقتی دانشجو بودم همیشه استادم را موقع طراحی سوالات طوری تصور میکردم که پشت میز نشسته و ده جلد کتاب قطور دورش چیده و یکی یکی با عصبانیت آنها را باز ميکند ،یادداشت هایی مینویسد و گاهی هم یک لحظه فکر کوتاهی ميکند و یکی از یادداشتهای قبلیش را مچاله ميکند و دور می اندازد. بعد شش ساعت وقتی خفن ترین و خشن ترین و وحشتناکترین سوالهای عمرش را در آورد ریشخندی میزند و به دوربین نگاه ميکند و با صدای دوبله هیوولا میگوید:یوهاهاهاها!!!!  البته بعضی استادهایم واقعا اینطوری بودند،سر جلسه امتحان هنوز صدای یوهاهاهایشان از توی سوالات می آمد. فیزیک بدتر از بقیه بود، از یک طرف صدای  یوهاهاهای استاد می آمد از آنطرف صدای یوهاهاهاهای نیوتون. ریاضی که مثل کنسرت بود، یک صفحه پر سوال و فرمول بود و همه دانشمندا باهم گروهی میخندیدند... آنهم چه خنده هایی ؟ از جنس انتگرال و کوتانژانت. تا حالا کسی به شکل کوتانژانتی بهتان خ

طراحی سوال...


وقتی دانشجو بودم همیشه استادم را موقع طراحی سوالات طوری تصور میکردم که پشت میز نشسته و ده جلد کتاب قطور دورش چیده و یکی یکی با عصبانیت آنها را باز ميکند ،یادداشت هایی مینویسد و گاهی هم یک لحظه فکر کوتاهی ميکند و یکی از یادداشتهای قبلیش را مچاله ميکند و دور می اندازد. بعد شش ساعت وقتی خفن ترین و خشن ترین و وحشتناکترین سوالهای عمرش را در آورد ریشخندی میزند و به دوربین نگاه ميکند و با صدای دوبله هیوولا میگوید:یوهاهاهاها!!!!  البته بعضی استادهایم واقعا اینطوری بودند،سر جلسه امتحان هنوز صدای یوهاهاهایشان از توی سوالات می آمد. فیزیک بدتر از بقیه بود، از یک طرف صدای  یوهاهاهای استاد می آمد از آنطرف صدای یوهاهاهاهای نیوتون. ریاضی که مثل کنسرت بود، یک صفحه پر سوال و فرمول بود و همه دانشمندا باهم گروهی میخندیدند... آنهم چه خنده هایی ؟ از جنس انتگرال و کوتانژانت. تا حالا کسی به شکل کوتانژانتی بهتان خ

طراحی سوال...


وقتی دانشجو بودم همیشه استادم را موقع طراحی سوالات طوری تصور میکردم که پشت میز نشسته و ده جلد کتاب قطور دورش چیده و یکی یکی با عصبانیت آنها را باز ميکند ،یادداشت هایی مینویسد و گاهی هم یک لحظه فکر کوتاهی ميکند و یکی از یادداشتهای قبلیش را مچاله ميکند و دور می اندازد. بعد شش ساعت وقتی خفن ترین و خشن ترین و وحشتناکترین سوالهای عمرش را در آورد ریشخندی میزند و به دوربین نگاه ميکند و با صدای دوبله هیوولا میگوید:یوهاهاهاها!!!!  البته بعضی استادهایم واقعا اینطوری بودند،سر جلسه امتحان هنوز صدای یوهاهاهایشان از توی سوالات می آمد. فیزیک بدتر از بقیه بود، از یک طرف صدای  یوهاهاهای استاد می آمد از آنطرف صدای یوهاهاهاهای نیوتون. ریاضی که مثل کنسرت بود، یک صفحه پر سوال و فرمول بود و همه دانشمندا باهم گروهی میخندیدند... آنهم چه خنده هایی ؟ از جنس انتگرال و کوتانژانت. تا حالا کسی به شکل کوتانژانتی بهتان خ

غلطــِ املایـی


غلط املایی ربطی به سواد وبی سوادی ندارد ،غلط املایی داشتن یک صفت است؛
مثل خوبی ،مهربونی و...
چیزی ست که در درونت ریشه کرده ودرست شدنی نیست.
یکی از دوستانم پژوهشگر ومشغول کار در دانشگاه گیلان است اما در پیام هاش همیشه غلط املایی دارد ،غلط املایی هایی که چشمانت را گرد ميکند ! ! !
Moهم همینطور است ،هنوز که هنوزه غلط املایی دارد...
به نظر ام رسید که این غلط املایی ها یکی ازصفت شان است ؛
 این نوشته<<کلیک >>دستخط دوران دبستانش این قضیه را تایید ميکند که غلط املایی در وجودش نهادینه شده:))
 از این به بعد یادتان باشد ،
غلط املایی ضعف نیست
بی سوادی نیست 
بلکه
یک صفت است.
یک صفت خنده دار:))

پ ن: متاسفانه ادامه داستان در دسترس ما نیست ،وخود Moهم ادامه داستانش را به یاد ندارد ،اما از آنجایی که ما در ایران زندگی می کنیم احتمالا پایان خوشی رقم میخورد ... :منبع . http://zedfagirl.blog.ir/rss

غلطــِ املایـی


غلط املایی ربطی به سواد وبی سوادی ندارد ،غلط املایی داشتن یک صفت است؛
مثل خوبی ،مهربونی و...
چیزی ست که در درونت ریشه کرده ودرست شدنی نیست.
یکی از دوستانم پژوهشگر ومشغول کار در دانشگاه گیلان است اما در پیام هاش همیشه غلط املایی دارد ،غلط املایی هایی که چشمانت را گرد ميکند ! ! !
Moهم همینطور است ،هنوز که هنوزه غلط املایی دارد...
به نظر ام رسید که این غلط املایی ها یکی ازصفت شان است ؛
 این نوشته<<کلیک >>دستخط دوران دبستانش این قضیه را تایید ميکند که غلط املایی در وجودش نهادینه شده:))
 از این به بعد یادتان باشد ،
غلط املایی ضعف نیست
بی سوادی نیست 
بلکه
یک صفت است.
یک صفت خنده دار:))

پ ن: متاسفانه ادامه داستان در دسترس ما نیست ،وخود Moهم ادامه داستانش را به یاد ندارد ،اما از آنجایی که ما در ایران زندگی می کنیم احتمالا پایان خوشی رقم میخورد ... :منبع . http://zedfagirl.blog.ir/rss

عشق و مرگ


چند وقت پیش متن مصاحبه ای با دکتر ارش نراقی، فیلسوف دین و معرفت شناسی را در سایت صدانت خواندم. مصاحبه ای بود در باب عشق مرگ.برای من جذابیت و شیرینی این گفت و گو به این بود که با خواندن متن احساس میکردم که در کنار ارش نراقی نشسته ام. و او برای من حرف میزند. انچنان ارامشی در گفتار و نوشتار ارش نراقی وجود دارد که با خواندن متن گفت و گو خواننده هم ارامش میگیرد. کسانی که صدای ارش نراقی را شنیده اند حتما این گفته من را تایید میکنند که صدای این مرد بسیار ارام و ارامش بخش است. تو گویی ارامش صدای او نشان از ارامش درون او دارد. ذهنش چنان مرتب و منظم شده است که وقتی لب به حرف زدن باز ميکند کلمات رقص کنان و اهنگین از دهانش بیرون میریزند و گوش های شنونده را نوازش میدهند. 
مصاحبه در باب عشق و مرگ است  و نراقی در این مصاحبه به زیبایی انواع  عشق را از زبان فیلسوفان قدیم و جدید بیان ميکند. و رابطه بین عشق

بانک چیست؟ (1 - خلق پول)


من فکر میکنم هیچکس نمیداند بانک‌ها چه میکنند. یا اصلا ریشه‌ای‌تر، خود پول چه می‌کند. در واقع احتمال میدهم هر کسی ادعا ميکند میفهمد که پول و بانک چگونه کار میکنند، دروغ میگوید! من هم نمیفهمم پول و بانک را. در این بین بعضی‌ها، که عموما از عوام هستند، خیلی خوش خیال هستند و فکر میکنند مشکل ما با بانک فقط سر چیزهایی مثل سود و جریمه دیرکرد است! فکر میکنند بانک یک‌چیزی است که مثلا یک یا چند اقتصاددان برای حل مشکلات جامعه درست کرده‌اند. فکر میکنند مثلا غربی‌ها کاملا بانک را مثل یک ابزار کنترل میکنند و متوجه‌اند بانک چیست و چه ميکند. فکر میکنند بانک مثل یک ماشین است که سوییچ را میندازی داخلش و مبتنی بر یک سری قواعد دقیقه و مکانیکی کار ميکند و غربی‌ها دارند از این ابزار استفاده میکنند. اما به نظرم اینظور نیست. اصلا بانک را اقتصاددان‌ها درست نکرده‌اند. بانک را یک عده شیاد درست کرده‌اند بعد اقتصاددان‌

رهبر انقلاب: انسان تعجب میکند از قدرت الهی که چطور این توانایی بالا (تربیت فرزند) را همراه


به نام خدای مهدی عج
بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهیکرامت زن، عزّت زن، ظرافت زن، نه فقط ظرافت جسمی بلکه ظرافت ساختمان فکری و عصبی و ظرافت کارکردی که باید بکند. این رشته‌های بشدّت رقیق و نازک اعصاب کودک را فقط سرْانگشت ظریف و لطیف مادر است که میتواند از هم جدا کند که عقده به‌وجود نیاید، گره به‌وجود نیاید؛ هیچ کس دیگر نمیتواند، یعنی هیچ انسان دیگری که از جنس زن نباشد نمیتواند؛ این کار، کار زنانه است. یعنی برخی از کارکردها بقدری همراه با ظرافت است که انسان استعجاب ميکند از قدرت الهی که چطور این توانایی بالا را همراه با ظرافت به زنان عنایت کرده. من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان میگویم، میگویم برخلاف آنچه که معروف است، در بین این دو جنس، آن جنس قویتر زن است. زنها قویتر از مردهایند. زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انسان، هم در تجرب

۱۰ تفاوت بین برنده ها وبازنده ها


۱۰ تفاوت بین برنده ها وبازنده ها۱- برنده متعهد میشود ولی بازنده وعده میدهد.۲-برنده اگر اشتباه کند میگوید اشتباه کردم ولی بازنده میگوید تقصیر من نبود.۳-برنده بیش از بازنده کار انجام میدهد و وقت اضافه هم دارد ولی بازنده حتی وقت برای کارهای ضروریش هم ندارد.۴ – برنده به بررسی دقیق مشکل میپردازد ودنبال راه حل میگردد ولی بازنده مشکل را حل نشده رها ميکند.۵- برنده با جبران اشتباه تاسف خود را نشان میدهد ولی بازنده میگوید متاسفم و باز تکرار ميکند.     ۶ – برنده به افراد برتر از خود احترام میگذارد تا چیزهای بیشتری بیاموزد ولی بازنده در پی نقاط ضعف انان است.۷ – برنده میگوید باید راه بهتری وجود داشته باشد ولی بازنده میگوید تا بوده همین بوده.۸ – برنده گامهای متعادل برمیدارد ولی بازنده یا خیلی تند یا خیلی کند بر میدارد.۹ – برنده اماده کمک به تازه وارد است و عشق بلاعوض میدهد ولی بازنده خود را برتر از تازه

۱۰ تفاوت بین برنده ها وبازنده ها


۱۰ تفاوت بین برنده ها وبازنده ها۱- برنده متعهد میشود ولی بازنده وعده میدهد.۲-برنده اگر اشتباه کند میگوید اشتباه کردم ولی بازنده میگوید تقصیر من نبود.۳-برنده بیش از بازنده کار انجام میدهد و وقت اضافه هم دارد ولی بازنده حتی وقت برای کارهای ضروریش هم ندارد.۴ – برنده به بررسی دقیق مشکل میپردازد ودنبال راه حل میگردد ولی بازنده مشکل را حل نشده رها ميکند.۵- برنده با جبران اشتباه تاسف خود را نشان میدهد ولی بازنده میگوید متاسفم و باز تکرار ميکند.     ۶ – برنده به افراد برتر از خود احترام میگذارد تا چیزهای بیشتری بیاموزد ولی بازنده در پی نقاط ضعف انان است.۷ – برنده میگوید باید راه بهتری وجود داشته باشد ولی بازنده میگوید تا بوده همین بوده.۸ – برنده گامهای متعادل برمیدارد ولی بازنده یا خیلی تند یا خیلی کند بر میدارد.۹ – برنده اماده کمک به تازه وارد است و عشق بلاعوض میدهد ولی بازنده خود را برتر از تازه

خدایا نامه!


بسم الله

خدایا لطفا نهایت بریدن [ از همه ] به سوى خودت را به من عطا کن تا بمیرم پیش از آنکه بمیرم:)
خدایا بى زحمت یک نگاهى به من بیانداز... خدایا من اگر چیزى دارم تا الان، از صدقه سرى امام حسین است، لطفا به زور کتک هم که شده مرا دم خانه امام حسین نگه دار.
خدایا به این اشک چشم که ساعت ٣:٢٣ دقیقه شب خیلى بى دلیل جاریست، به نظر رحمت نگاه کن! من از همه چیز پشیمانم، خودت بیا و همه چیزم را بگیر براى خودت. مال و جان و آبرو و عشق. اولى و سومى را ندارم، اما دومى و چهارمى را بشدت دارم. بگیر براى خودت. 
خدایا؛ میدانى که وقتى آقا آرزوى شهادت می کند، من چه حالى میشوم؟ بقیه اش گفتنى نیست. گریستنى است.
خدایا اگر یقه مرا به جرمم میگیرى، دامن تورا به عفوت میگیرم. که عفو تو خیلى خیلى خیلى بزرگ تَر از جرم من است.
خدایا مرا به غایت خرد و خاکشیر کن که چیزى برایم نماند که از جنس منیّت باشد.
.
پ ن: 
انسان خیلى

خدایا نامه!


بسم الله

خدایا لطفا نهایت بریدن [ از همه ] به سوى خودت را به من عطا کن تا بمیرم پیش از آنکه بمیرم:)
خدایا بى زحمت یک نگاهى به من بیانداز... خدایا من اگر چیزى دارم تا الان، از صدقه سرى امام حسین است، لطفا به زور کتک هم که شده مرا دم خانه امام حسین نگه دار.
خدایا به این اشک چشم که ساعت ٣:٢٣ دقیقه شب خیلى بى دلیل جاریست، به نظر رحمت نگاه کن! من از همه چیز پشیمانم، خودت بیا و همه چیزم را بگیر براى خودت. مال و جان و آبرو و عشق. اولى و سومى را ندارم، اما دومى و چهارمى را بشدت دارم. بگیر براى خودت. 
خدایا؛ میدانى که وقتى آقا آرزوى شهادت می کند، من چه حالى میشوم؟ بقیه اش گفتنى نیست. گریستنى است.
خدایا اگر یقه مرا به جرمم میگیرى، دامن تورا به عفوت میگیرم. که عفو تو خیلى خیلى خیلى بزرگ تَر از جرم من است.
خدایا مرا به غایت خرد و خاکشیر کن که چیزى برایم نماند که از جنس منیّت باشد.
.
پ ن: 
انسان خیلى

سخنان آزادی بخش مسیح


«عیسی نمیخواهد کسی را متقاعد کند یا به دیگر سخن او را تسخیر نماید.تنها میگوید و هر کسی را در رد  یا  پذیرش آن آزاد می نهد. اما بعد ها نهاد مذهب چنین کاری نکرد، بلکه کوشید تا حرف خود را تحمیل کند و همواره از آن با اهداف قدرت استفاده نمود. آیا میخواهید نمونه ای از سخنان آزادی بخش عیسی را ذکر کنیم؟از نو به گفتگویش با سامارتین در نزدیکی چاه اشاره مینماییم، عیسی در لحظه ای به او گفت«زمان آن رسیده است که انسان خدا را پرستش کند، نه در معبد اورشلیم یا کوه ها، بلکه در روح و بطور حقیقی»...وانگهی، زمانی که میگوید که بزرگترین عشق آن است که انسان جان خود را برای دوستانش فدا کند، نیز کسی را به انجام این فداکاری مجبور نمی کند. آری، حقیقت از آزادی جدایی ناپذیر است.»
این سطور از کتاب سقراط و مسیح من رو به یاد حرف های شبستری انداخت:
«انسان متدین یک  مشکل دارد که چون با نهاد  موسسات گوناگون اجتماعی زندگی میک

فروشنده و بحران زیست اخلاقی


فروشنده و بحران زیست اخلاقیپیش نوشت:تا به حال در مورد سینما اظهار نظر رسمی نکرده ام چون نه تخصص من است نه دغدغه من. اما اظهار نظر در مورد فروشنده به طور خاص از ان جهت برای من مهم است که این فیلم  به یکی از دغدغه ای من یعنی زیست اخلاقی میپردازد.فروشنده برای من اینه تمام نمایی است از مصائب زیست اخلاقی در جامعه ای فاسد. زندگی کردن در جامعه ای که اعضای ان به اخلاقیات پایبند نباشند کار سختی است. چه تو بر اخلاقیات اهمیت بدهی چه ندهی.  اخلاقی نزیستن و اخلاقی زیستن در میان بی اخلاقان یا انها که هر از گاهی اخلاق را زیر پا میگذارند کاری سخت است. اما زمانی بیشتر رنج خواهی برد که برای خود اصولی اخلاقی داشته باشی اما در میان بی اخلاقان زندگی کنی. فروشنده از این حیث به رنج ادمیان میپردازد. رنج اخلاقی زیستن در میان بی اخلاقان. 
در یک سکانس خاص از فیلم کودکی را میبینیم که برای رفتن به دست شویی تقاضا میکن

نمی توانم!


دوست داشتن پیچک است
به دور تنت، قلبت، دستهایت میپیچد و 
تو را سبز ميکند‌
زیبا میشوی،
قد میکشی با او 
دنیا از تو نفس میکشد
تو برخودت میبالی.
تا به حال شده پیچک را از خانه اش بگیری؟؟
تکیه را از تکیه گاه برداری؟؟
فرو میریزند!
و هیچ پیچکی
و هیچ قلبی
دوباره سبز نخواهد شد... :منبع . http://tropicaltouch.blog.ir/rss

دجال کیه


دو یادگار نبی(صلی الله علیه و آله):
دجال کیست
دَجَل به معنای روکش نمودن یک شئ است که باطن آن کم‌ارزش باشد، ولی روی آن را زرق و برق داده یا طلاکاری کنند.
 بنابراین وقتی دجال را برای کسی به کار می‌برند یعنی آن شخص منافق، دروغگو و فریبنده است
دجال
 دارای حالات زیر است؛
ناقص ، کور و یک چشمی است و ‏از اصل خلقت یک چشم ندارد به طورى که ‏گودى حدقه‏اش نیست و ادعای خدائی ميکند در صورتیکه در خدا نقص و عیب وجود ندارد.
چشم چپش در وسط پیشانی او قرار دارد ( لوچ هم هست )    /    از قوم یهود است   /     مردی چاق و سرخ روی است ( در برخی منابع ذکر شده است که لحاظ بزرگی هیکل هیچ انسانی از ابتدای خلقت مانند او وجود نداشته است )   / موهایش مجعد است    /   پایش لنگ است/          دارای قدرتهای فوق بشری و جادوئی است به نحوی که تصور میشود مرده را زنده ميکند و در قحطی مردم را طعام میدهد    / هفتاد هزار یهودی ، زنا ز

او هم آدم است


 
او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش ميکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده استـــــ . . .
  :منبع . http://lovelytogether.blog.ir/rss

او هم آدم است


 
او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش ميکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده استـــــ . . .
  :منبع . http://lovelytogether.blog.ir/rss

او هم آدم است


 
او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش ميکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده استـــــ . . .
  :منبع . http://lovelytogether.blog.ir/rss

او هم آدم است


 
او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش ميکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده استـــــ . . .
  :منبع . http://lovelytogether.blog.ir/rss

آبنبات میوه ای


هر وقت که "ر" را در خیابان ببینم مهم نیست کی و کجا، خواه ظهر تابستان در شلوغ ترین جای شهر، یا شبی سرد و خلوت مانند امشب، میایستد قیافه اش را پر از خنده های معصومانه ميکند، و احوال آدم را سیر تا پیاز میپرسد. جوری که آدم دلش میخواهد ملاحظات اجتماعی را کنار بگذارد و ساعتی را ایستاده در پیاده رو کنار او گرم صحبت بگذراند. :منبع . http://la-vie.blog.ir/rss

او هم آدم است


 
او هـــــم آدم اســـــت
اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت
غـــــصـــــه نـــــخور
اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن
یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش ميکند
یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد
یک روز شکــــستن را درک مــــیکند
آن روز میـــــفهـــــمـــــد کـــــه
آه هایی کـــــه کشـــــیدی از ته قلبـــــت بوده استـــــ . . .
  :منبع . http://lovelytogether.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »