بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

تزیین سفره هفت سین 96


تزیین سفره هفت سین 96
جالبترین تزیین سفره هفت سین 96
خوشگلترین تزیین سفره هفت سین 96
نازترین تزیین سفره هفت سین 96
زیباترینتزیین سفره هفت سین 96
بهترین تزیین سفره هفت سین 96
خاصترین تزیین سفره هفت سین 96
تزیین سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

مدل های جدید سفره هفت سین 96


مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
خوشگلترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
نازترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
زیباترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
بهترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
عالی ترین مدل های جدید سفره هفت سین 96
مدل های جدید سفره هفت سین 96 جدید
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

سفره هفت سین سنتی ایرانی


سفره هفت سین سنتی ایرانی
بهترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خاصترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
نازترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
زیباترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
خوشگلترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
جالبترین سفره هفت سین سنتی ایرانی
ادامه مطلب :منبع . http://photos-mode.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

سفره هفت سین


دلم میخاد سفره هفت سین امسال رو مثه پارسال خودم درست کنم
پارسالی برا حاجی یه تنگ ماهی و شش تا جام رو با ویترای نقاشی کشیدم
معرکه بود همه مهمونامون تا مدتی محو سفره میشدن
اما میترسم امسال از بوی بد ویترای زده بشم
از همه مهمترش جام و تنگ شیشه ای که روش نقاشی بشه رو بعد عید کجای خونم بزارم؟
طبیعتا باید جمع بشه برا سال بعد!ولی خدایی بخوایم اتاق نی نی هم درست کنیم خعلی دست و پامون تنگ میشه.
اما یه حرکتی میزنم دلم نمیاد دست رو دست بزارم اولین عیده تو خونمونیم.اولین عیده سه تاییمون باهمیم .باید خیلی قشنگش کنیم
بچه ها شما برنامتون برا سفره هفت سین امسال چیه؟؟ :منبع . http://zendegiema.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

دعوت


همه ی ایرانیان از دیر باز هنگام تحویل سال و شروع سال نو بر سر سفره ی هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذارند.
که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی‌هاست و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز کنند و خاطره ی خوش این سفره ی رنگی را در کنار سفره های هفت سین سالهای گذشته بچینند.
اگه دوست داری امسال متفاوت باشی بیا اینجا
https://t.me/joinchat/AAAAAEFmaMS7gCsR-tQQdg :منبع . http://ekhlas.blog.ir/rss

ضرورت ازدواج_ انتخاب همسر9


قسمت نهم
زوجیت یک توانایی است که باید به آن دست پیدا کنید، برای مثال فردی در خانه گرسنه است، دستور می دهد سفره را بیاندازید، اگر به او بگویند: صبر کن تا برادرت از دانشگاه بیاد، می گوید: "به او چه کار دارید؟ وقتی آمد، خودش می خورد! " این آدم قدرت آمیختگی ندارد. فردی که نمی تواند برای نیازی جزئی مثل غذا خوردن، چند دقیقه ای تامل داشته باشد، تا شخص دیگری را هم وارد این ترکیب بکند، چطور می تواند به زوجیت برسد؟ 
اینطور نمی شود که برای هر شخص سفره ای مجزا آماده کرد؛ باید بتوانید با نیازهای مختلف سر یک سفره بنشینید، ازدواج یعنی همین، یعنی شما گرایش های متفاوتی دارید ولی می خواهید سر یک سفره بنشینید و زیر یک سقف باشید!
ادامه دارد...
دکتر حمید حبشی :منبع . http://anjom.blog.ir/rss

ضرورت ازدواج_ انتخاب همسر9


قسمت نهم
زوجیت یک توانایی است که باید به آن دست پیدا کنید، برای مثال فردی در خانه گرسنه است، دستور می دهد سفره را بیاندازید، اگر به او بگویند: صبر کن تا برادرت از دانشگاه بیاد، می گوید: "به او چه کار دارید؟ وقتی آمد، خودش می خورد! " این آدم قدرت آمیختگی ندارد. فردی که نمی تواند برای نیازی جزئی مثل غذا خوردن، چند دقیقه ای تامل داشته باشد، تا شخص دیگری را هم وارد این ترکیب بکند، چطور می تواند به زوجیت برسد؟ 
اینطور نمی شود که برای هر شخص سفره ای مجزا آماده کرد؛ باید بتوانید با نیازهای مختلف سر یک سفره بنشینید، ازدواج یعنی همین، یعنی شما گرایش های متفاوتی دارید ولی می خواهید سر یک سفره بنشینید و زیر یک سقف باشید!
ادامه دارد...
دکتر حمید حبشی :منبع . http://anjom.blog.ir/rss

ضرورت ازدواج_ انتخاب همسر9


قسمت نهم
زوجیت یک توانایی است که باید به آن دست پیدا کنید، برای مثال فردی در خانه گرسنه است، دستور می دهد سفره را بیاندازید، اگر به او بگویند: صبر کن تا برادرت از دانشگاه بیاد، می گوید: "به او چه کار دارید؟ وقتی آمد، خودش می خورد! " این آدم قدرت آمیختگی ندارد. فردی که نمی تواند برای نیازی جزئی مثل غذا خوردن، چند دقیقه ای تامل داشته باشد، تا شخص دیگری را هم وارد این ترکیب بکند، چطور می تواند به زوجیت برسد؟ 
اینطور نمی شود که برای هر شخص سفره ای مجزا آماده کرد؛ باید بتوانید با نیازهای مختلف سر یک سفره بنشینید، ازدواج یعنی همین، یعنی شما گرایش های متفاوتی دارید ولی می خواهید سر یک سفره بنشینید و زیر یک سقف باشید!
ادامه دارد...
دکتر حمید حبشی :منبع . http://anjom.blog.ir/rss

اینده...


اگه بالاخره دکترا رو گرفتم...میرم پختن تمام غذاهای  دنیا رو یاد میگیرم....همه شیرینیا...کیکا...دسرا....
 تمام ادویه های دنیا رو تست میکنم....
تمام گیاهای خوشبوی دنیا...
یه عطاری بزرگ میزنم که توش همه چی پیدا بشه....
میرم خیاطی کردن یاد میگیرم....
با پارچه های رنگی معجزه میکنم....
میرم طراحی دکوراسیون یاد میگیرم...و سفره ارایی....
میرم یه باغ بزرگ میسازم که از کنارش که رد میشی پر باشه از برق میوه و سبزی ها و صدای پرنده ها....
میرم با پسر ۲ ساله ام توی باغ قایم باشک بازی میکنیم...گل بازی....میوه میچینیم....میدویم دنبال هم و هم رو پیدا میکنیم....
میشینیم با هم سعدی و حافظ و فریدون میخونیم تو خنکای سایه ی باغ....
سفره پهن میکنیم روی سبزه ها....سفره ی پر نعمت...پر رنگ....پر روزی....
من مرد دنیای تکنولوژی نیستم...
اسیر میشم اینجوری....
:منبع . http://yekzendegi.blog.ir/rss

اینده...


اگه بالاخره دکترا رو گرفتم...میرم پختن تمام غذاهای  دنیا رو یاد میگیرم....همه شیرینیا...کیکا...دسرا....
 تمام ادویه های دنیا رو تست میکنم....
تمام گیاهای خوشبوی دنیا...
یه عطاری بزرگ میزنم که توش همه چی پیدا بشه....
میرم خیاطی کردن یاد میگیرم....
با پارچه های رنگی معجزه میکنم....
میرم طراحی دکوراسیون یاد میگیرم...و سفره ارایی....
میرم یه باغ بزرگ میسازم که از کنارش که رد میشی پر باشه از برق میوه و سبزی ها و صدای پرنده ها....
میرم با پسر ۲ ساله ام توی باغ قایم باشک بازی میکنیم...گل بازی....میوه میچینیم....میدویم دنبال هم و هم رو پیدا میکنیم....
میشینیم با هم سعدی و حافظ و فریدون میخونیم تو خنکای سایه ی باغ....
سفره پهن میکنیم روی سبزه ها....سفره ی پر نعمت...پر رنگ....پر روزی....
من مرد دنیای تکنولوژی نیستم...
اسیر میشم اینجوری....
:منبع . http://yekzendegi.blog.ir/rss

اینده...


اگه بالاخره دکترا رو گرفتم...میرم پختن تمام غذاهای  دنیا رو یاد میگیرم....همه شیرینیا...کیکا...دسرا....
 تمام ادویه های دنیا رو تست میکنم....
تمام گیاهای خوشبوی دنیا...
یه عطاری بزرگ میزنم که توش همه چی پیدا بشه....
میرم خیاطی کردن یاد میگیرم....
با پارچه های رنگی معجزه میکنم....
میرم طراحی دکوراسیون یاد میگیرم...و سفره ارایی....
میرم یه باغ بزرگ میسازم که از کنارش که رد میشی پر باشه از برق میوه و سبزی ها و صدای پرنده ها....
میرم با پسر ۲ ساله ام توی باغ قایم باشک بازی میکنیم...گل بازی....میوه میچینیم....میدویم دنبال هم و هم رو پیدا میکنیم....
میشینیم با هم سعدی و حافظ و فریدون میخونیم تو خنکای سایه ی باغ....
سفره پهن میکنیم روی سبزه ها....سفره ی پر نعمت...پر رنگ....پر روزی....
من مرد دنیای تکنولوژی نیستم...
اسیر میشم اینجوری....
:منبع . http://yekzendegi.blog.ir/rss

اینده...


اگه بالاخره دکترا رو گرفتم...میرم پختن تمام غذاهای  دنیا رو یاد میگیرم....همه شیرینیا...کیکا...دسرا....
 تمام ادویه های دنیا رو تست میکنم....
تمام گیاهای خوشبوی دنیا...
یه عطاری بزرگ میزنم که توش همه چی پیدا بشه....
میرم خیاطی کردن یاد میگیرم....
با پارچه های رنگی معجزه میکنم....
میرم طراحی دکوراسیون یاد میگیرم...و سفره ارایی....
میرم یه باغ بزرگ میسازم که از کنارش که رد میشی پر باشه از برق میوه و سبزی ها و صدای پرنده ها....
میرم با پسر ۲ ساله ام توی باغ قایم باشک بازی میکنیم...گل بازی....میوه میچینیم....میدویم دنبال هم و هم رو پیدا میکنیم....
میشینیم با هم سعدی و حافظ و فریدون میخونیم تو خنکای سایه ی باغ....
سفره پهن میکنیم روی سبزه ها....سفره ی پر نعمت...پر رنگ....پر روزی....
من مرد دنیای تکنولوژی نیستم...
اسیر میشم اینجوری....
:منبع . http://yekzendegi.blog.ir/rss

از کاهش تورم تا کوچکترشدن سفره مردم


برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی همچون تخم مرغ، برنج، لبنیات، چای، روغن نباتی، قند و شکر و...در مقایسه با گذشته ، موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.
لینک خبر
:منبع . http://yjc-ir.blog.ir/rss

از کاهش تورم تا کوچکترشدن سفره مردم


برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی همچون تخم مرغ، برنج، لبنیات، چای، روغن نباتی، قند و شکر و...در مقایسه با گذشته ، موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.
لینک خبر
:منبع . http://yjc-ir.blog.ir/rss

از کاهش تورم تا کوچکترشدن سفره مردم


برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی همچون تخم مرغ، برنج، لبنیات، چای، روغن نباتی، قند و شکر و...در مقایسه با گذشته ، موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.
لینک خبر
:منبع . http://yjc-ir.blog.ir/rss

از کاهش تورم تا کوچکترشدن سفره مردم


برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی همچون تخم مرغ، برنج، لبنیات، چای، روغن نباتی، قند و شکر و...در مقایسه با گذشته ، موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.
لینک خبر
:منبع . http://yjc-ir.blog.ir/rss

از کاهش تورم تا کوچکترشدن سفره مردم


برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی همچون تخم مرغ، برنج، لبنیات، چای، روغن نباتی، قند و شکر و...در مقایسه با گذشته ، موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.
لینک خبر
:منبع . http://yjc-ir.blog.ir/rss

از کاهش تورم تا کوچکترشدن سفره مردم


برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی همچون تخم مرغ، برنج، لبنیات، چای، روغن نباتی، قند و شکر و...در مقایسه با گذشته ، موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.
لینک خبر
:منبع . http://yjc-ir.blog.ir/rss

دعا بر سر سفره غذا


کلینى از حفص بن عمر بجلى روایت نموده که گفت: از وضع‏ناهنجارِ مالى و ازهم پاشیدگىِ زندگیَم به امام صادق علیه  السلام  شکایت کردم.امام فرمود: هنگامى که به کوفه رفتى با فروش بالشِ زیرِ سَرَت هم که ‏باشد به ده درهم غذائى آماده کن و مقدارى از برادرانَت را به غذا دعوت‏ کُن و از ایشان بِخواه تا درباره تو دعا کنند.حفص گوید: به کوفه آمدم و هرچه تلاش کردم 
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

دعا بر سر سفره غذا


کلینى از حفص بن عمر بجلى روایت نموده که گفت: از وضع‏ناهنجارِ مالى و ازهم پاشیدگىِ زندگیَم به امام صادق علیه  السلام  شکایت کردم.امام فرمود: هنگامى که به کوفه رفتى با فروش بالشِ زیرِ سَرَت هم که ‏باشد به ده درهم غذائى آماده کن و مقدارى از برادرانَت را به غذا دعوت‏ کُن و از ایشان بِخواه تا درباره تو دعا کنند.حفص گوید: به کوفه آمدم و هرچه تلاش کردم 
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

29_ عروس


یک شب بعد نامزدیه داییم رفته بودیم شام خونه زن داییم
سر سفره همه رو به‌روی هم نشسته بودیم خونواده ی ما یک سمت خانواده عروس یک سمت
برادر وسطیه زن داییم رو کرد به ماها شروع کرد به تعریف از خواهرش
همه هم سراشون پایین بود متاثر از حرفای برادرش
یک جا گفت بعدِ بابای خدابیامرزمون ندا(زن دایی) هم برامون پدر بوده هم مادر خیلی برامون زحمت کشیده و ما...
یهو از اینور سفره خالم زد پشت دستش جیغ زد خااااک به سرممم عروس دو جنسه س
ینی کل کوچه ساکت شد ازین خارای بیابونی از وسط سفره رد میشد
همه زل زده بودن بهم
که یهو شروع کردن به مسخره بازی
داییم ازونور زنشو هل میداد میگفت ازم دور شو
شوهر دخترخالم صداشو نازک کرده بود هعی میزد به صورتش میگفت بهم تجاوز نکنه ی وقت
بزرگترا نوچ نوچ میکردن بین انگشتای نشانه و شستشونو گاز میگرفتنو استغفرالله میگفتن
حالا خونواده عروس با دهن باز زل زدن به ما:-/
برادر عروس با چشای بیر

29_ عروس


یک شب بعد نامزدیه داییم رفته بودیم شام خونه زن داییم
سر سفره همه رو به‌روی هم نشسته بودیم خونواده ی ما یک سمت خانواده عروس یک سمت
برادر وسطیه زن داییم رو کرد به ماها شروع کرد به تعریف از خواهرش
همه هم سراشون پایین بود متاثر از حرفای برادرش
یک جا گفت بعدِ بابای خدابیامرزمون ندا(زن دایی) هم برامون پدر بوده هم مادر خیلی برامون زحمت کشیده و ما...
یهو از اینور سفره خالم زد پشت دستش جیغ زد خااااک به سرممم عروس دو جنسه س
ینی کل کوچه ساکت شد ازین خارای بیابونی از وسط سفره رد میشد
همه زل زده بودن بهم
که یهو شروع کردن به مسخره بازی
داییم ازونور زنشو هل میداد میگفت ازم دور شو
شوهر دخترخالم صداشو نازک کرده بود هعی میزد به صورتش میگفت بهم تجاوز نکنه ی وقت
بزرگترا نوچ نوچ میکردن بین انگشتای نشانه و شستشونو گاز میگرفتنو استغفرالله میگفتن
حالا خونواده عروس با دهن باز زل زدن به ما:-/
برادر عروس با چشای بیر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »