بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دانلود موزیک ویدیو رفتم پشت بوم قالی بتکونم


متن آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونم قالي خاک نداشتدانلوداهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمرفتم پشت بوم قاليچه تکوندمدانلود آهنگ رفتم پشت بومدانلود کلیپ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ ورپریدهرفتم پشت بوم قالي بتکونم آپارات
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

دانلود موزیک ویدیو رفتم پشت بوم قالی بتکونم


متن آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونم قالي خاک نداشتدانلوداهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمرفتم پشت بوم قاليچه تکوندمدانلود آهنگ رفتم پشت بومدانلود کلیپ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ ورپریدهرفتم پشت بوم قالي بتکونم آپارات
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

دانلود موزیک ویدیو رفتم پشت بوم قالی بتکونم


متن آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونم قالي خاک نداشتدانلوداهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمرفتم پشت بوم قاليچه تکوندمدانلود آهنگ رفتم پشت بومدانلود کلیپ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ ورپریدهرفتم پشت بوم قالي بتکونم آپارات
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

دانلود موزیک ویدیو رفتم پشت بوم قالی بتکونم


متن آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونم قالي خاک نداشتدانلوداهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمرفتم پشت بوم قاليچه تکوندمدانلود آهنگ رفتم پشت بومدانلود کلیپ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ ورپریدهرفتم پشت بوم قالي بتکونم آپارات
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

دانلود موزیک ویدیو رفتم پشت بوم قالی بتکونم


متن آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونم قالي خاک نداشتدانلوداهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمرفتم پشت بوم قاليچه تکوندمدانلود آهنگ رفتم پشت بومدانلود کلیپ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ ورپریدهرفتم پشت بوم قالي بتکونم آپارات
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

دانلود موزیک ویدیو رفتم پشت بوم قالی بتکونم


متن آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونم قالي خاک نداشتدانلوداهنگ رفتم پشت بوم قالي بتکونمرفتم پشت بوم قاليچه تکوندمدانلود آهنگ رفتم پشت بومدانلود کلیپ رفتم پشت بوم قالي بتکونمدانلود آهنگ ورپریدهرفتم پشت بوم قالي بتکونم آپارات
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

قالی


زندگی بافتن یک قالي استنه همان نقش و نگاری که خودت میخواهینقشه از قبل مشخص شده استتو در این بین فقط میبافینقشه را خوب ببین، خوب ببافنکند آخر کار، قالي بافته ات را نخرند...

قالي جهانهر هزار سال یک بار، فرشته ها قالي جهان را در هفت آسمان می تکانند تا گرد و خاک هزار ساله اش بریزد و هر بار با خود می گویند:این نیست قالي ای که انسان قرار بود ببافد...این فرش فاجعه است...با زمینه سرخ خون...و حاشیه های کبود معصیت ...با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...فرشته ها گریه می کنند و قالي آدم را می تکانند و دوباره با اندوه، بر زمین پهنش می کنند.رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...قالي بزرگی است زندگی...که تو می بافی و من می بافم و او می بافدهمه بافنده ایممی بافیم و نقش می زنیممی بافیم و رج به رج بالا می بریممی بافیم و می گستریمدار این جهان را خدا به پا کرد.و خدا بود که فرمود: ببافید!و آدم نخست

چند تا مَـرد ، زدن گره به دارِ قالیِ حسین(ع)


چند تا مــرد،چنـدتــا گــره،واســه ثــواب بـــه دار زدن
مُخشــون هنــگ شــده بــود،امّــا اونــو بکــار زدن
شــرفی بــا ذوق و شــوق،نخهــا رو زیبــا دف میـــزد
هــادی نظـم خوبی داشت،گـره رو بـا هدف میـزد
رییــــسِ انجمــــــن انگــــار،کـــارشــــو بلـــد نبــــــود
امّا دستــوک زدنــش،خدایی خیلـــی بــــد نبــــود
حــاج آقـــا دلآرامـــی،پــودکـــشو روی گـُـل میـــــزد
نقشــــــهٔ قالـــــیِ مــــا رو،مُـــدلِ زابــــل میـــــزد
پودکشو : پودکش رو
.......................................................................
:منبع . http://khezri.blog.ir/rss

چند تا مَـرد ، زدن گره به دارِ قالیِ حسین(ع)


چند تا مــرد،چنـدتــا گــره،واســه ثــواب بـــه دار زدن
مُخشــون هنــگ شــده بــود،امّــا اونــو بکــار زدن
شــرفی بــا ذوق و شــوق،نخهــا رو زیبــا دف میـــزد
هــادی نظـم خوبی داشت،گـره رو بـا هدف میـزد
رییــــسِ انجمــــــن انگــــار،کـــارشــــو بلـــد نبــــــود
امّا دستــوک زدنــش،خدایی خیلـــی بــــد نبــــود
حــاج آقـــا دلآرامـــی،پــودکـــشو روی گـُـل میـــــزد
نقشــــــهٔ قالـــــیِ مــــا رو،مُـــدلِ زابــــل میـــــزد
پودکشو : پودکش رو
.......................................................................
:منبع . http://khezri.blog.ir/rss

چند تا مَـرد ، زدن گره به دارِ قالیِ حسین(ع)


چند تا مــرد،چنـدتــا گــره،واســه ثــواب بـــه دار زدن
مُخشــون هنــگ شــده بــود،امّــا اونــو بکــار زدن
شــرفی بــا ذوق و شــوق،نخهــا رو زیبــا دف میـــزد
هــادی نظـم خوبی داشت،گـره رو بـا هدف میـزد
رییــــسِ انجمــــــن انگــــار،کـــارشــــو بلـــد نبــــــود
امّا دستــوک زدنــش،خدایی خیلـــی بــــد نبــــود
حــاج آقـــا دلآرامـــی،پــودکـــشو روی گـُـل میـــــزد
نقشــــــهٔ قالـــــیِ مــــا رو،مُـــدلِ زابــــل میـــــزد
پودکشو : پودکش رو
.......................................................................
:منبع . http://khezri.blog.ir/rss

چند تا مَـرد ، زدن گره به دارِ قالیِ حسین(ع)


چند تا مــرد،چنـدتــا گــره،واســه ثــواب بـــه دار زدن
مُخشــون هنــگ شــده بــود،امّــا اونــو بکــار زدن
شــرفی بــا ذوق و شــوق،نخهــا رو زیبــا دف میـــزد
هــادی نظـم خوبی داشت،گـره رو بـا هدف میـزد
رییــــسِ انجمــــــن انگــــار،کـــارشــــو بلـــد نبــــــود
امّا دستــوک زدنــش،خدایی خیلـــی بــــد نبــــود
حــاج آقـــا دلآرامـــی،پــودکـــشو روی گـُـل میـــــزد
نقشــــــهٔ قالـــــیِ مــــا رو،مُـــدلِ زابــــل میـــــزد
پودکشو : پودکش رو
.......................................................................
:منبع . http://khezri.blog.ir/rss

اشعار قالی


شعر: عزیزجانمینی قالي تُمان گردی عزیزجانبگو بینُم چیان کُردی عزیزجاندیه وختی نُمانده تا زُمُستانهوا میشو پِی سردی عزیزجاننگردی خانه مان تکمیل؟ خدایا...مینی دُل را کُجه بردی عزیزجانبُماندُم چُشم براهت تا بیاییعروس آماده! دیر کُردی عزیزجان ✍ سیده مریم قادری - اورازان شعر قاليخواستی با من بسازی گرچه با دستان خالیقصر رویاهایمان را، شهربانوی خیالیدستهای کوچک تو، با خیالاتی خوش آمیختتا بهاری را ببافی، در دل یک خشکسالیمن کنارت مینشستم، با نواهای محلیمی زدم دف تا برقصد شانه هایت پشت قالي"شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم"شانه هایت تکیه گاه " این همه آشفته حالی"ما برای زندگیمان، نقشه هایی می کشیدیمروی قالي نقش می بست آرزوهای محالی#حجت_حصاری :منبع . http://darji.blog.ir/rss

اشعار قالی


شعر: عزیزجانمینی قالي تُمان گردی عزیزجانبگو بینُم چیان کُردی عزیزجاندیه وختی نُمانده تا زُمُستانهوا میشو پِی سردی عزیزجاننگردی خانه مان تکمیل؟ خدایا...مینی دُل را کُجه بردی عزیزجانبُماندُم چُشم براهت تا بیاییعروس آماده! دیر کُردی عزیزجان ✍ سیده مریم قادری - اورازان شعر قاليخواستی با من بسازی گرچه با دستان خالیقصر رویاهایمان را، شهربانوی خیالیدستهای کوچک تو، با خیالاتی خوش آمیختتا بهاری را ببافی، در دل یک خشکسالیمن کنارت مینشستم، با نواهای محلیمی زدم دف تا برقصد شانه هایت پشت قالي"شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم"شانه هایت تکیه گاه " این همه آشفته حالی"ما برای زندگیمان، نقشه هایی می کشیدیمروی قالي نقش می بست آرزوهای محالی#حجت_حصاری :منبع . http://darji.blog.ir/rss

اشعار قالی


شعر: عزیزجانمینی قالي تُمان گردی عزیزجانبگو بینُم چیان کُردی عزیزجاندیه وختی نُمانده تا زُمُستانهوا میشو پِی سردی عزیزجاننگردی خانه مان تکمیل؟ خدایا...مینی دُل را کُجه بردی عزیزجانبُماندُم چُشم براهت تا بیاییعروس آماده! دیر کُردی عزیزجان ✍ سیده مریم قادری - اورازان شعر قاليخواستی با من بسازی گرچه با دستان خالیقصر رویاهایمان را، شهربانوی خیالیدستهای کوچک تو، با خیالاتی خوش آمیختتا بهاری را ببافی، در دل یک خشکسالیمن کنارت مینشستم، با نواهای محلیمی زدم دف تا برقصد شانه هایت پشت قالي"شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم"شانه هایت تکیه گاه " این همه آشفته حالی"ما برای زندگیمان، نقشه هایی می کشیدیمروی قالي نقش می بست آرزوهای محالی#حجت_حصاری :منبع . http://darji.blog.ir/rss

اشعار قالی


شعر: عزیزجانمینی قالي تُمان گردی عزیزجانبگو بینُم چیان کُردی عزیزجاندیه وختی نُمانده تا زُمُستانهوا میشو پِی سردی عزیزجاننگردی خانه مان تکمیل؟ خدایا...مینی دُل را کُجه بردی عزیزجانبُماندُم چُشم براهت تا بیاییعروس آماده! دیر کُردی عزیزجان ✍ سیده مریم قادری - اورازان شعر قاليخواستی با من بسازی گرچه با دستان خالیقصر رویاهایمان را، شهربانوی خیالیدستهای کوچک تو، با خیالاتی خوش آمیختتا بهاری را ببافی، در دل یک خشکسالیمن کنارت مینشستم، با نواهای محلیمی زدم دف تا برقصد شانه هایت پشت قالي"شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم"شانه هایت تکیه گاه " این همه آشفته حالی"ما برای زندگیمان، نقشه هایی می کشیدیمروی قالي نقش می بست آرزوهای محالی#حجت_حصاری :منبع . http://darji.blog.ir/rss

اشعار قالی


شعر: عزیزجانمینی قالي تُمان گردی عزیزجانبگو بینُم چیان کُردی عزیزجاندیه وختی نُمانده تا زُمُستانهوا میشو پِی سردی عزیزجاننگردی خانه مان تکمیل؟ خدایا...مینی دُل را کُجه بردی عزیزجانبُماندُم چُشم براهت تا بیاییعروس آماده! دیر کُردی عزیزجان ✍ سیده مریم قادری - اورازان شعر قاليخواستی با من بسازی گرچه با دستان خالیقصر رویاهایمان را، شهربانوی خیالیدستهای کوچک تو، با خیالاتی خوش آمیختتا بهاری را ببافی، در دل یک خشکسالیمن کنارت مینشستم، با نواهای محلیمی زدم دف تا برقصد شانه هایت پشت قالي"شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم"شانه هایت تکیه گاه " این همه آشفته حالی"ما برای زندگیمان، نقشه هایی می کشیدیمروی قالي نقش می بست آرزوهای محالی#حجت_حصاری :منبع . http://darji.blog.ir/rss

اشعار قالی


شعر: عزیزجانمینی قالي تُمان گردی عزیزجانبگو بینُم چیان کُردی عزیزجاندیه وختی نُمانده تا زُمُستانهوا میشو پِی سردی عزیزجاننگردی خانه مان تکمیل؟ خدایا...مینی دُل را کُجه بردی عزیزجانبُماندُم چُشم براهت تا بیاییعروس آماده! دیر کُردی عزیزجان ✍ سیده مریم قادری - اورازان شعر قاليخواستی با من بسازی گرچه با دستان خالیقصر رویاهایمان را، شهربانوی خیالیدستهای کوچک تو، با خیالاتی خوش آمیختتا بهاری را ببافی، در دل یک خشکسالیمن کنارت مینشستم، با نواهای محلیمی زدم دف تا برقصد شانه هایت پشت قالي"شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم"شانه هایت تکیه گاه " این همه آشفته حالی"ما برای زندگیمان، نقشه هایی می کشیدیمروی قالي نقش می بست آرزوهای محالی#حجت_حصاری :منبع . http://darji.blog.ir/rss

بافت قالی برای جهیزیه


در طالقان قدیم، وقتی دختران ِجوانِ دم بخت را نشان (نُمزه) می کردند، و به قولی برایشان چایی (یا شیرینی) میخوردند، تدارک سور و سات عروسی و تهیه وسایل زندگی آن دو، با کمک هر دو خانواده شروع می شد.یکی از مهمترین این وسایل، فرش یا قالي بود. معمولاً همان روزهای اول بعد از نامزدی، در منزل عروس، دار قالي برپا می شد و عروس، با هزار شوق و امید، پای آن می نشست تا مفروش خانه آینده خود را با دستان هنرمندش ببافد.اگر پسر و دختر، بی تاب رسیدن به هم بودند، دختر تندتر گره ها را کنار هم ردیف می کرد تا زودتر قاليش تمام شود. گاهی حتی پسر به کمک او می آمد.اگر پسر، در مضیقه بود و فرصت بیشتری برای آماده کردن مقدمات عروسی می خواست، دختر یواشکی با او همکاری می کرد، به این ترتیب که ریتم قالي بافتنش کُند می شد.اگر هم خدای نکرده،  دختر قالي باف، مهر نامزدش را به دل نداشت، دل و دماغی هم برای بافتن قالي برایش نمی ماند و

بافت قالی برای جهیزیه


در طالقان قدیم، وقتی دختران ِجوانِ دم بخت را نشان (نُمزه) می کردند، و به قولی برایشان چایی (یا شیرینی) میخوردند، تدارک سور و سات عروسی و تهیه وسایل زندگی آن دو، با کمک هر دو خانواده شروع می شد.یکی از مهمترین این وسایل، فرش یا قالي بود. معمولاً همان روزهای اول بعد از نامزدی، در منزل عروس، دار قالي برپا می شد و عروس، با هزار شوق و امید، پای آن می نشست تا مفروش خانه آینده خود را با دستان هنرمندش ببافد.اگر پسر و دختر، بی تاب رسیدن به هم بودند، دختر تندتر گره ها را کنار هم ردیف می کرد تا زودتر قاليش تمام شود. گاهی حتی پسر به کمک او می آمد.اگر پسر، در مضیقه بود و فرصت بیشتری برای آماده کردن مقدمات عروسی می خواست، دختر یواشکی با او همکاری می کرد، به این ترتیب که ریتم قالي بافتنش کُند می شد.اگر هم خدای نکرده،  دختر قالي باف، مهر نامزدش را به دل نداشت، دل و دماغی هم برای بافتن قالي برایش نمی ماند و

بافت قالی برای جهیزیه


در طالقان قدیم، وقتی دختران ِجوانِ دم بخت را نشان (نُمزه) می کردند، و به قولی برایشان چایی (یا شیرینی) میخوردند، تدارک سور و سات عروسی و تهیه وسایل زندگی آن دو، با کمک هر دو خانواده شروع می شد.یکی از مهمترین این وسایل، فرش یا قالي بود. معمولاً همان روزهای اول بعد از نامزدی، در منزل عروس، دار قالي برپا می شد و عروس، با هزار شوق و امید، پای آن می نشست تا مفروش خانه آینده خود را با دستان هنرمندش ببافد.اگر پسر و دختر، بی تاب رسیدن به هم بودند، دختر تندتر گره ها را کنار هم ردیف می کرد تا زودتر قاليش تمام شود. گاهی حتی پسر به کمک او می آمد.اگر پسر، در مضیقه بود و فرصت بیشتری برای آماده کردن مقدمات عروسی می خواست، دختر یواشکی با او همکاری می کرد، به این ترتیب که ریتم قالي بافتنش کُند می شد.اگر هم خدای نکرده،  دختر قالي باف، مهر نامزدش را به دل نداشت، دل و دماغی هم برای بافتن قالي برایش نمی ماند و

بافت قالی برای جهیزیه


در طالقان قدیم، وقتی دختران ِجوانِ دم بخت را نشان (نُمزه) می کردند، و به قولی برایشان چایی (یا شیرینی) میخوردند، تدارک سور و سات عروسی و تهیه وسایل زندگی آن دو، با کمک هر دو خانواده شروع می شد.یکی از مهمترین این وسایل، فرش یا قالي بود. معمولاً همان روزهای اول بعد از نامزدی، در منزل عروس، دار قالي برپا می شد و عروس، با هزار شوق و امید، پای آن می نشست تا مفروش خانه آینده خود را با دستان هنرمندش ببافد.اگر پسر و دختر، بی تاب رسیدن به هم بودند، دختر تندتر گره ها را کنار هم ردیف می کرد تا زودتر قاليش تمام شود. گاهی حتی پسر به کمک او می آمد.اگر پسر، در مضیقه بود و فرصت بیشتری برای آماده کردن مقدمات عروسی می خواست، دختر یواشکی با او همکاری می کرد، به این ترتیب که ریتم قالي بافتنش کُند می شد.اگر هم خدای نکرده،  دختر قالي باف، مهر نامزدش را به دل نداشت، دل و دماغی هم برای بافتن قالي برایش نمی ماند و

بافت قالی برای جهیزیه


در طالقان قدیم، وقتی دختران ِجوانِ دم بخت را نشان (نُمزه) می کردند، و به قولی برایشان چایی (یا شیرینی) میخوردند، تدارک سور و سات عروسی و تهیه وسایل زندگی آن دو، با کمک هر دو خانواده شروع می شد.یکی از مهمترین این وسایل، فرش یا قالي بود. معمولاً همان روزهای اول بعد از نامزدی، در منزل عروس، دار قالي برپا می شد و عروس، با هزار شوق و امید، پای آن می نشست تا مفروش خانه آینده خود را با دستان هنرمندش ببافد.اگر پسر و دختر، بی تاب رسیدن به هم بودند، دختر تندتر گره ها را کنار هم ردیف می کرد تا زودتر قاليش تمام شود. گاهی حتی پسر به کمک او می آمد.اگر پسر، در مضیقه بود و فرصت بیشتری برای آماده کردن مقدمات عروسی می خواست، دختر یواشکی با او همکاری می کرد، به این ترتیب که ریتم قالي بافتنش کُند می شد.اگر هم خدای نکرده،  دختر قالي باف، مهر نامزدش را به دل نداشت، دل و دماغی هم برای بافتن قالي برایش نمی ماند و

کارگــاه بافتِ فـرشِ عتبــات عالیـــات در خضــری


با توجه به استعداد و ظرفیت منطقه،تقبل بافت فرش و راه اندازی کارگاه قالي بافی عتبات عالیات،یکی از راه های ارادتِ بانوان ولاییِ
خطّهٔ خضریه که به عشقِ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قدم در راه خیر بافت قالي نهادند ؛
درب منزلِ شهید ولی زاده رو که باز می کنیم،عطرِ حضورِ شهید رو در فضای ساده و بی آلایشِ منزلش با تمام وجود میشه احساس کرد؛
از راهروی حیاط عبور می کنیم،به کلبهٔ محقّری میرسیم که روزگاری شهید ولی زاده رو درخودش پرورش داده . . .
در اتاقِ شهید،بانوانی مؤمن و ولایی رو می بینیم که همه روز با دستانی معطّر به رایحهٔ خوشِ وضو،گره بر فرشی میزنن که قراره یه روزی
زیرِ پایِ زائران کربلا پهن بشه ؛
خوشا به سعادتِ این عزیزان که خداوندِ متعال توفیقِ این امرِ مقدّس رو بهشون داده ؛
"روی تصــاویر کلیــک کنینــ"
  :منبع . http://khezri.blog.ir/rss

کارگــاه بافتِ فـرشِ عتبــات عالیـــات در خضــری


با توجه به استعداد و ظرفیت منطقه،تقبل بافت فرش و راه اندازی کارگاه قالي بافی عتبات عالیات،یکی از راه های ارادتِ بانوان ولاییِ
خطّهٔ خضریه که به عشقِ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قدم در راه خیر بافت قالي نهادند ؛
درب منزلِ شهید ولی زاده رو که باز می کنیم،عطرِ حضورِ شهید رو در فضای ساده و بی آلایشِ منزلش با تمام وجود میشه احساس کرد؛
از راهروی حیاط عبور می کنیم،به کلبهٔ محقّری میرسیم که روزگاری شهید ولی زاده رو درخودش پرورش داده . . .
در اتاقِ شهید،بانوانی مؤمن و ولایی رو می بینیم که همه روز با دستانی معطّر به رایحهٔ خوشِ وضو،گره بر فرشی میزنن که قراره یه روزی
زیرِ پایِ زائران کربلا پهن بشه ؛
خوشا به سعادتِ این عزیزان که خداوندِ متعال توفیقِ این امرِ مقدّس رو بهشون داده ؛
"روی تصــاویر کلیــک کنینــ"
  :منبع . http://khezri.blog.ir/rss

کارگــاه بافتِ فـرشِ عتبــات عالیـــات در خضــری


با توجه به استعداد و ظرفیت منطقه،تقبل بافت فرش و راه اندازی کارگاه قالي بافی عتبات عالیات،یکی از راه های ارادتِ بانوان ولاییِ
خطّهٔ خضریه که به عشقِ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قدم در راه خیر بافت قالي نهادند ؛
درب منزلِ شهید ولی زاده رو که باز می کنیم،عطرِ حضورِ شهید رو در فضای ساده و بی آلایشِ منزلش با تمام وجود میشه احساس کرد؛
از راهروی حیاط عبور می کنیم،به کلبهٔ محقّری میرسیم که روزگاری شهید ولی زاده رو درخودش پرورش داده . . .
در اتاقِ شهید،بانوانی مؤمن و ولایی رو می بینیم که همه روز با دستانی معطّر به رایحهٔ خوشِ وضو،گره بر فرشی میزنن که قراره یه روزی
زیرِ پایِ زائران کربلا پهن بشه ؛
خوشا به سعادتِ این عزیزان که خداوندِ متعال توفیقِ این امرِ مقدّس رو بهشون داده ؛
"روی تصــاویر کلیــک کنینــ"
  :منبع . http://khezri.blog.ir/rss

کارگــاه بافتِ فـرشِ عتبــات عالیـــات در خضــری


با توجه به استعداد و ظرفیت منطقه،تقبل بافت فرش و راه اندازی کارگاه قالي بافی عتبات عالیات،یکی از راه های ارادتِ بانوان ولاییِ
خطّهٔ خضریه که به عشقِ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قدم در راه خیر بافت قالي نهادند ؛
درب منزلِ شهید ولی زاده رو که باز می کنیم،عطرِ حضورِ شهید رو در فضای ساده و بی آلایشِ منزلش با تمام وجود میشه احساس کرد؛
از راهروی حیاط عبور می کنیم،به کلبهٔ محقّری میرسیم که روزگاری شهید ولی زاده رو درخودش پرورش داده . . .
در اتاقِ شهید،بانوانی مؤمن و ولایی رو می بینیم که همه روز با دستانی معطّر به رایحهٔ خوشِ وضو،گره بر فرشی میزنن که قراره یه روزی
زیرِ پایِ زائران کربلا پهن بشه ؛
خوشا به سعادتِ این عزیزان که خداوندِ متعال توفیقِ این امرِ مقدّس رو بهشون داده ؛
"روی تصــاویر کلیــک کنینــ"
  :منبع . http://khezri.blog.ir/rss

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -

چگونه یک فرش متناسب با دکوراسیون مان انتخاب کنیم؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
امروزه انتخاب قالي نیز مانند انتخاب بسیاری از لوازم خانه، تابع رعایت قوانین و اصولی است که به هماهنگی و سازگاری با سبک دکوراسیون محیط بیانجامد. از این رو، توصیه شده که پیش از خرید فرش، گلیم و مانند آن، مبانی خاصی مثل نقشه‌، اندازه و... را در نظر بگیرید. برخی از این مبناها را بخوانید.برای بهتر‌ به نظر رسیدن فضای خانه و ایجاد هماهنگی می‌توانید به این چند نکته توجه کنید:1 - قالي اتاق ناهارخوری باید به اندازه‌ای باشد که عرض آن، حداقل 60 تا 70 سانتی‌متر از عرض میز ناهارخوری بیشتر شود تا پایه‌های صندلی، کاملا روی قالي قرار بگیرد.2 - برای پوشش جلوی کاناپه‌ و مبل‌ها، از یک جفت قالي مشابه استفاده نکنید، بلکه از قالي‌های تک استفاده کنید.3 - برای فرش‌کردن اتاق خواب، به جای استفاده از یک تخته قالي بزرگ، از چند تخته قاليچه کوچک و پاتختی با رنگ‌های روشن استفاده کنید.4 -


1 2 3 4 5 6 7 »