بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

جمال محمد


روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

پرونده پژوهشی


بنابر اعلام قبلی طلاب ذیل به علت عدم تشکیل وتکمیل پرونده پژوهشی مشمول کسر نمره پایانی پژوهش شده اند.
1-محمد مهدی داودی فر
2-جواد رجبی
3-سید محمد مهدی عباسی
4-محمد جواد نجفی
5-سجاد قاسمی
6-مهدی مرادی
7-محمد احمدی
8-احمدرضا کاشانی
9-مهدی باقرزاده
10-علی خلجی
11-حمید مرادیانی
12-سعید مرادیانی :منبع . http://p-khatamarak.blog.ir/rss

محمد (ص)


اینسانین ارزشی اولمازدی بالله          گلمه سئیدی بو جهانه محمد
علــمینده لا الـــه الا الـــــله         رهنــمادی هر ایــنسانه محمد
---------------------------------
ختم انبیاء دی محمد امین          او گؤرستدی بیزه حقین کرمین
سروریدی اؤن سگیز مین عالمین          دعوت ائتدی یول ارکانه محمد
---------------------------------
جیبینده واردی نور تجلا           بوتون یارانمیشدان اعلادی اعلا
نوردان خلق ائیله ییب الله تعالی         گوزه‌للیگی گلمز سانه محمد
---------------------------------
بیر بیر سفر ائتدی هفت آسمانه           توش اؤلدی یولونی کَسَن اصلانه
تعجب قالدی ایکی مینجی مهمانه          چوخ شاد اؤلدی بو فرمانه محمد
---------------------------------
 
محرابدا دسنماز آلدی او ، نوردان          مبارک جسمینه دؤلدی او نوردان
فاطمه زهرا اؤلدی او نوردان         حقدن گویدی بیر نیشانه محمد
------

محمد (ص)


اینسانین ارزشی اولمازدی بالله          گلمه سئیدی بو جهانه محمد
علــمینده لا الـــه الا الـــــله         رهنــمادی هر ایــنسانه محمد
---------------------------------
ختم انبیاء دی محمد امین          او گؤرستدی بیزه حقین کرمین
سروریدی اؤن سگیز مین عالمین          دعوت ائتدی یول ارکانه محمد
---------------------------------
جیبینده واردی نور تجلا           بوتون یارانمیشدان اعلادی اعلا
نوردان خلق ائیله ییب الله تعالی         گوزه‌للیگی گلمز سانه محمد
---------------------------------
بیر بیر سفر ائتدی هفت آسمانه           توش اؤلدی یولونی کَسَن اصلانه
تعجب قالدی ایکی مینجی مهمانه          چوخ شاد اؤلدی بو فرمانه محمد
---------------------------------
 
محرابدا دسنماز آلدی او ، نوردان          مبارک جسمینه دؤلدی او نوردان
فاطمه زهرا اؤلدی او نوردان         حقدن گویدی بیر نیشانه محمد
------

کلیدر .محمود دولت آبادی2


+ گل محمد گفت : هیچ میدانی که بیگ محمد ما هم عالی چگور می نوازد ؟
- ها ، بله سردار ، وصفش را شنیده ام
+
می دانم که به شنیدن صدای ساز بی تاب می شود ... میدانم که باد نمی گذارد
صدای ساز را به قرار دل بشنود . دلم می خواهد بیگ محمد بشنود این ساز را ،
به قرار دل بشنود !
بیگ محمد روی گرده بام به شانه خوابیده بود . گوش را
به نزدیک سوراخ سقف چسبانیده بود و چشم را دوخته به فرودست راه ،نگاه
داشته بود .
گل محمد به خنده برادر را گفت :
آن جور که فقط یک طرفت را می بینی برار جان ، پس دور و اطرافت چی ؟!
به
بانگ شوخ برادر ، بیگ محمد چون مار به هم جهید و رنگ از رخ پریده روی
پاهای لرزان ایستاد . چون دیوانگاه به نظاره پیرامون به دور خود چرخید و در
وا ایست دوباره ،شرمرخسار گفت :
گناه من نیست ، جان برار به خدا گناه من نیست ! عجب پنجه ای ...
:منبع . http://lolivash.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

63 اُمین : محمد


نیست از روم و عرب پیوند ما
نیست پابند نَسب پیوند ما
هر که پا در بند اقلیم و جد است
بی خبر از لم یلد لم یولد است
 اقبال لاهوری
وقتی مخالفان محمد بهش گفتن که تو دُم بریده ای (کنایه از این که پسر نداری و نامی ازت باقی نمیمونه) ؛ و امروز محمد بزرگترین اسمی که تکرار میشه در تمام جهان! قطعا آدم بزرگی بودند :) :منبع . http://attic.blog.ir/rss

تشکر و قدر دانی


امام جماعت مسجد صاحب الزمان حجه الاسلام سید امیر نبی زاده از کلیه کسانی که مطالب وب را مطالعه قرار داده و افاضه فیض میکنند کمال تشکر و قدر دانی را دارد علی الخصوص دوستان خوبم محمد جان در هلند و جاسم در مالزی و سایر دوستان دیگر............اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم :منبع . http://mosque-ghalekohne.blog.ir/rss

مصر نام 18 رهبر اخوانی را در فهرست تروریست ها قرار داد


دولت مصر در ادامه اقدامات خود علیه جماعت اخوان المسلمین نام 18 تن از رهبران این گروه را در فهرست تروریست ها قرار داد.به گزارش «موعود»، رسانه های خبری مصر امروز یکشنبه یک حکم قضایی را منتشر کردند که بر اساس آن نام 18 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین و از محکومان پرونده معروف به حوادث دفتر ارشاد اخوان المسلمین در فهرست تروریست قرار می گیرد.این حکم علاوه بر «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین همچنین شامل دیگر رهبران این جماعت اعم از مصطفى عبد العظیم فهمی درویش، عبد الرحیم محمد عبدالرحیم، محمد عبد العظیم محمد البشلاوی، عاطف عبد الجلیل على السمری، خیرت الشاطر، رشاد بیومی، محمد مهدی عاکف، سعد الکتاتنی، أیمن عبدالرؤوف على أحمد (أیمن هدهد)، أسامة یاسین، محمد البلتاجی، عصام العریان، محمود عزت، حسام أبوبکر الصدیق، أحمد محمد أحمد شوشة، محمود أحمد محمد أبوزید الزناتی و رضا فهمی عبده خلیل است.منبع: تسنیم

مصر نام 18 رهبر اخوانی را در فهرست تروریست ها قرار داد


دولت مصر در ادامه اقدامات خود علیه جماعت اخوان المسلمین نام 18 تن از رهبران این گروه را در فهرست تروریست ها قرار داد.به گزارش «موعود»، رسانه های خبری مصر امروز یکشنبه یک حکم قضایی را منتشر کردند که بر اساس آن نام 18 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین و از محکومان پرونده معروف به حوادث دفتر ارشاد اخوان المسلمین در فهرست تروریست قرار می گیرد.این حکم علاوه بر «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین همچنین شامل دیگر رهبران این جماعت اعم از مصطفى عبد العظیم فهمی درویش، عبد الرحیم محمد عبدالرحیم، محمد عبد العظیم محمد البشلاوی، عاطف عبد الجلیل على السمری، خیرت الشاطر، رشاد بیومی، محمد مهدی عاکف، سعد الکتاتنی، أیمن عبدالرؤوف على أحمد (أیمن هدهد)، أسامة یاسین، محمد البلتاجی، عصام العریان، محمود عزت، حسام أبوبکر الصدیق، أحمد محمد أحمد شوشة، محمود أحمد محمد أبوزید الزناتی و رضا فهمی عبده خلیل است.منبع: تسنیم

مصر نام 18 رهبر اخوانی را در فهرست تروریست ها قرار داد


دولت مصر در ادامه اقدامات خود علیه جماعت اخوان المسلمین نام 18 تن از رهبران این گروه را در فهرست تروریست ها قرار داد.به گزارش «موعود»، رسانه های خبری مصر امروز یکشنبه یک حکم قضایی را منتشر کردند که بر اساس آن نام 18 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین و از محکومان پرونده معروف به حوادث دفتر ارشاد اخوان المسلمین در فهرست تروریست قرار می گیرد.این حکم علاوه بر «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین همچنین شامل دیگر رهبران این جماعت اعم از مصطفى عبد العظیم فهمی درویش، عبد الرحیم محمد عبدالرحیم، محمد عبد العظیم محمد البشلاوی، عاطف عبد الجلیل على السمری، خیرت الشاطر، رشاد بیومی، محمد مهدی عاکف، سعد الکتاتنی، أیمن عبدالرؤوف على أحمد (أیمن هدهد)، أسامة یاسین، محمد البلتاجی، عصام العریان، محمود عزت، حسام أبوبکر الصدیق، أحمد محمد أحمد شوشة، محمود أحمد محمد أبوزید الزناتی و رضا فهمی عبده خلیل است.منبع: تسنیم

مصر نام 18 رهبر اخوانی را در فهرست تروریست ها قرار داد


دولت مصر در ادامه اقدامات خود علیه جماعت اخوان المسلمین نام 18 تن از رهبران این گروه را در فهرست تروریست ها قرار داد.به گزارش «موعود»، رسانه های خبری مصر امروز یکشنبه یک حکم قضایی را منتشر کردند که بر اساس آن نام 18 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین و از محکومان پرونده معروف به حوادث دفتر ارشاد اخوان المسلمین در فهرست تروریست قرار می گیرد.این حکم علاوه بر «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین همچنین شامل دیگر رهبران این جماعت اعم از مصطفى عبد العظیم فهمی درویش، عبد الرحیم محمد عبدالرحیم، محمد عبد العظیم محمد البشلاوی، عاطف عبد الجلیل على السمری، خیرت الشاطر، رشاد بیومی، محمد مهدی عاکف، سعد الکتاتنی، أیمن عبدالرؤوف على أحمد (أیمن هدهد)، أسامة یاسین، محمد البلتاجی، عصام العریان، محمود عزت، حسام أبوبکر الصدیق، أحمد محمد أحمد شوشة، محمود أحمد محمد أبوزید الزناتی و رضا فهمی عبده خلیل است.منبع: تسنیم

مصر نام 18 رهبر اخوانی را در فهرست تروریست ها قرار داد


دولت مصر در ادامه اقدامات خود علیه جماعت اخوان المسلمین نام 18 تن از رهبران این گروه را در فهرست تروریست ها قرار داد.به گزارش «موعود»، رسانه های خبری مصر امروز یکشنبه یک حکم قضایی را منتشر کردند که بر اساس آن نام 18 تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین و از محکومان پرونده معروف به حوادث دفتر ارشاد اخوان المسلمین در فهرست تروریست قرار می گیرد.این حکم علاوه بر «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین همچنین شامل دیگر رهبران این جماعت اعم از مصطفى عبد العظیم فهمی درویش، عبد الرحیم محمد عبدالرحیم، محمد عبد العظیم محمد البشلاوی، عاطف عبد الجلیل على السمری، خیرت الشاطر، رشاد بیومی، محمد مهدی عاکف، سعد الکتاتنی، أیمن عبدالرؤوف على أحمد (أیمن هدهد)، أسامة یاسین، محمد البلتاجی، عصام العریان، محمود عزت، حسام أبوبکر الصدیق، أحمد محمد أحمد شوشة، محمود أحمد محمد أبوزید الزناتی و رضا فهمی عبده خلیل است.منبع: تسنیم

اعلامیه شروع فعالیت


بسم الله الرحمن الرحیم
با صلوات بر محمد و آل محمد شروع بخش جدید فعالیتهای سایبری پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر علیه السلام را در حوزه وبلاگ اعلام میداریم.
با آرزوی پیوستن به انقلاب جهانی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف
:منبع . http://zorareh.blog.ir/rss

گلچین اس ام اس تبریک مبعث حضرت محمد (ص)


از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .
شعر کوتاه تبریک روز مبعث پیامبر (ص)
تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد
متن کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد
این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .
اس ام اس تبریک مبعث محمد مصطفی (ص)
سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری
از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .
پیامک تبریک روز مبعث
امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را
داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .
اشعار تبریک روز مبعث پیامبر
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر

گلچین اس ام اس تبریک مبعث حضرت محمد (ص)


از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .
شعر کوتاه تبریک روز مبعث پیامبر (ص)
تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد
متن کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد
این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .
اس ام اس تبریک مبعث محمد مصطفی (ص)
سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری
از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .
پیامک تبریک روز مبعث
امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را
داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .
اشعار تبریک روز مبعث پیامبر
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر

گلچین اس ام اس تبریک مبعث حضرت محمد (ص)


از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .
شعر کوتاه تبریک روز مبعث پیامبر (ص)
تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد
متن کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد
این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .
اس ام اس تبریک مبعث محمد مصطفی (ص)
سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری
از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .
پیامک تبریک روز مبعث
امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را
داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .
اشعار تبریک روز مبعث پیامبر
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر

گلچین اس ام اس تبریک مبعث حضرت محمد (ص)


از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .
شعر کوتاه تبریک روز مبعث پیامبر (ص)
تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد
متن کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد
این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .
اس ام اس تبریک مبعث محمد مصطفی (ص)
سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری
از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .
پیامک تبریک روز مبعث
امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را
داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .
اشعار تبریک روز مبعث پیامبر
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر

گلچین اس ام اس تبریک مبعث حضرت محمد (ص)


از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .
شعر کوتاه تبریک روز مبعث پیامبر (ص)
تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد
متن کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد
این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .
اس ام اس تبریک مبعث محمد مصطفی (ص)
سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری
از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .
پیامک تبریک روز مبعث
امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را
داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .
اشعار تبریک روز مبعث پیامبر
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر

گلچین اس ام اس تبریک مبعث حضرت محمد (ص)


از بعثت او جهان جوان شد ، گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک ، بر جمله مسلمین مبارک . . .
شعر کوتاه تبریک روز مبعث پیامبر (ص)
تویی هم مصطفی و هم محمد / تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی / تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد
متن کوتاه تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد
این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد . . .
اس ام اس تبریک مبعث محمد مصطفی (ص)
سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری
از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . .
پیامک تبریک روز مبعث
امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را
داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم . . .
اشعار تبریک روز مبعث پیامبر
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر

اهمیت به نماز اول وقت...


 شهید مدافع‌حرمـ محمد مسرور
در سوریه برای تماس، تلفن گذاشته بودند تا بچه ها بتوانند با خانواده هاشون ارتباط داشته باشند.یه روزی حدود یک ساعتی در صف تلفن ایستاده بودیم تقریبا نوبت محمد بود که صدای اذان طنین انداز شد همان لحظه  محمد از صف تلفن بیرون آمد و آماده نماز اول وقت شد وبعد از اتمام نماز محمد باز در صف تلفن ایستاد.
راوی‌همرزم‌شهید
@shahid_masror
t.me/joinchat/AAAAADviYcrHkQCvbsuqoA :منبع . http://shohadaezeinabi.blog.ir/rss

اهمیت به نماز اول وقت...


 شهید مدافع‌حرمـ محمد مسرور
در سوریه برای تماس، تلفن گذاشته بودند تا بچه ها بتوانند با خانواده هاشون ارتباط داشته باشند.یه روزی حدود یک ساعتی در صف تلفن ایستاده بودیم تقریبا نوبت محمد بود که صدای اذان طنین انداز شد همان لحظه  محمد از صف تلفن بیرون آمد و آماده نماز اول وقت شد وبعد از اتمام نماز محمد باز در صف تلفن ایستاد.
راوی‌همرزم‌شهید
@shahid_masror
t.me/joinchat/AAAAADviYcrHkQCvbsuqoA :منبع . http://shohadaezeinabi.blog.ir/rss

اهمیت به نماز اول وقت...


 شهید مدافع‌حرمـ محمد مسرور
در سوریه برای تماس، تلفن گذاشته بودند تا بچه ها بتوانند با خانواده هاشون ارتباط داشته باشند.یه روزی حدود یک ساعتی در صف تلفن ایستاده بودیم تقریبا نوبت محمد بود که صدای اذان طنین انداز شد همان لحظه  محمد از صف تلفن بیرون آمد و آماده نماز اول وقت شد وبعد از اتمام نماز محمد باز در صف تلفن ایستاد.
راوی‌همرزم‌شهید
@shahid_masror
t.me/joinchat/AAAAADviYcrHkQCvbsuqoA :منبع . http://shohadaezeinabi.blog.ir/rss

روز قدس


با سلام
امام جماعت مسجد صاحب الزمان قلعه کهنه با بیان نکاتی درباره حضور اسرائیل غاصب در سرزمین قدس و دفاع از مظلوم از همه نمازگزاران و عموم مردم خواستند که در این راهپیمایی حضور داشته باشیم .............اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم :منبع . http://mosque-ghalekohne.blog.ir/rss

شهید روز هشتم


مراسم رونمایی از کتاب شهید روز هشتم پیرامون زندگی و زمانه شهید محمد کچویی چهارشنبه 20 بهمن ماه 1395 در خانه کتاب برگزار شد. در ادامه تصاویری از این مراسم از نظر شما می گذرد.
برای تهیه این کتاب می توانید با انتشارات صفحه سفید و شماره های ۸۶۰۷۰۰۲۹ و۸۶۰۷۰۳۴۵ تماس حاصل نمائید.:منبع . http://neveshtehaa.blog.ir/rss

اعلامیه شروع فعالیت


بسم الله الرحمن الرحیم
با صلوات بر محمد و آل محمد شروع بخش جدید فعالیتهای سایبری پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر علیه السلام را در حوزه وبلاگ اعلام میداریم.
با آرزوی پیوستن به انقلاب جهانی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف
:منبع . http://zorareh.blog.ir/rss

دو بیتی صلوات


برروی زمین و آسمان ها و کرات
در بین مناجات و تمام کلمات 
زیبا تر از این دعا ندیده است کسی    
بر خاتم انبیاء محمد صلوات 

ای احمدیان به نام احمد صلوات
هر دم به هزار ساعت از دم صلوات
از نور محمدی دلم مسرورست
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات
 
حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات 
هم وعده ی جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات
بر خاتم انبیا محمد صلوات 

از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات
رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات
وه چه بدبخت و سیه روی هر آن کس که ز جهل
بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات

بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات
بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات
در گلشن سر سبز رسالت گویید
بر چهره گل بوی محمد (ص) صلوات

گردیده شعار هر مسلمان صلوات 
تاریخچه عترت و قرآن صلوات
بر شیعه بود نشانه حق طلبی 
از اول عمر تا به پایان صلوات

شد باز به روی خلق باب برکات 
خواهی تو اگر ز درگه دوست برات
بفرست ز جان و دل

دو بیتی صلوات


برروی زمین و آسمان ها و کرات
در بین مناجات و تمام کلمات 
زیبا تر از این دعا ندیده است کسی    
بر خاتم انبیاء محمد صلوات 

ای احمدیان به نام احمد صلوات
هر دم به هزار ساعت از دم صلوات
از نور محمدی دلم مسرورست
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات
 
حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات 
هم وعده ی جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات
بر خاتم انبیا محمد صلوات 

از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات
رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات
وه چه بدبخت و سیه روی هر آن کس که ز جهل
بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات

بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات
بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات
در گلشن سر سبز رسالت گویید
بر چهره گل بوی محمد (ص) صلوات

گردیده شعار هر مسلمان صلوات 
تاریخچه عترت و قرآن صلوات
بر شیعه بود نشانه حق طلبی 
از اول عمر تا به پایان صلوات

شد باز به روی خلق باب برکات 
خواهی تو اگر ز درگه دوست برات
بفرست ز جان و دل

دو بیتی صلوات


برروی زمین و آسمان ها و کرات
در بین مناجات و تمام کلمات 
زیبا تر از این دعا ندیده است کسی    
بر خاتم انبیاء محمد صلوات 

ای احمدیان به نام احمد صلوات
هر دم به هزار ساعت از دم صلوات
از نور محمدی دلم مسرورست
پیوسته بگو تو بر محمد صلوات
 
حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات 
هم وعده ی جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات
بر خاتم انبیا محمد صلوات 

از ازل بر همه ذرات جهان تا عرصات
رسد از آبروی آل محمد (ص) برکات
وه چه بدبخت و سیه روی هر آن کس که ز جهل
بشنود نام محمد (ص) نفرستد صلوات

بر خلق خوش و خوی محمد (ص) صلوات
بر عطر گل روی محمد (ص) صلوات
در گلشن سر سبز رسالت گویید
بر چهره گل بوی محمد (ص) صلوات

گردیده شعار هر مسلمان صلوات 
تاریخچه عترت و قرآن صلوات
بر شیعه بود نشانه حق طلبی 
از اول عمر تا به پایان صلوات

شد باز به روی خلق باب برکات 
خواهی تو اگر ز درگه دوست برات
بفرست ز جان و دل


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »