بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
روی زمینی که راه رفتید، راه رفتم...


داشتم فکر می کردم یک روزی می شود که مسجد کوفه، پر می شود از نظافت، تکنولوژی، نظم. و خادم ها منظم و مودب مردم را برای ایستادن در صف های نماز راهنمایی می کنند و مسجد پر است از ملیت های مختلف. سیاه، سفید، شرقی، غربی. و همه آمده اند پشت سر بهترین آدم جهان نمازشان را جماعت بخوانند.
امروز رفته بودیم مسجد کوفه. و باورش سخت است که هوایی را که شما نفس می کشیدید، نفس می کشیدم. محراب ضربت خوردنتان را هم دیدم. درِ خانه ی تان را هم... :منبع . http://ihaam.blog.ir/rss

روی زمینی که راه رفتید، راه رفتم...


داشتم فکر می کردم یک روزی می شود که مسجد کوفه، پر می شود از نظافت، تکنولوژی، نظم. و خادم ها منظم و مودب مردم را برای ایستادن در صف های نماز راهنمایی می کنند و مسجد پر است از ملیت های مختلف. سیاه، سفید، شرقی، غربی. و همه آمده اند پشت سر بهترین آدم جهان نمازشان را جماعت بخوانند.
امروز رفته بودیم مسجد کوفه. و باورش سخت است که هوایی را که شما نفس می کشیدید، نفس می کشیدم. محراب ضربت خوردنتان را هم دیدم. درِ خانه ی تان را هم... :منبع . http://ihaam.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/ :منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/ :منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/ :منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کوفه ونجف


کوفه وشهرنجف راحال دیگر لازم است/روح زیبای پرستش عشق حیدر لازم است/در کمند عشق بازی مرتضی شد چاره ساز/این همای باسعادت تابه محشر لازم است/باولایت صرف گردد عمرخوب و جاودان/از علی آموز شیعه در اخلاص و عمل/درجوار قبه او حب رهبر لازم است/مسجد کوفه و سهله یاد ازحال و دعاست/برظهور مهدی او صد برابر لازم است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

(تصاویر) خانه منسوب به امام علی(ع) در کوفه


بر اساس برخی روایات این خانه در اصل متعلق به "ام هانی" خواهر حضرت
علی علیه السلام بوده است که ایشان پس از آمدن به کوفه، در آن اقامت
گزیدند. این خانه در ضلع جنوب غربی و نزدیک مسجد کوفه واقع شده است و داخل
آن اتاق های کوچک و محقری وجود دارد که هر کدام منتسب به  یکی از فرزندان
بزرگوار امام علی(ع) می باشد. همچنین محلی که پیکر حضرت علی علیه السلام را
آنجا غسل دادند هم در این خانه دیده می شود. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا
از داخل این خانه را در زیر می بینید.ادامه مطلب :منبع . http://sgmtourist.blog.ir/rss

(تصاویر) خانه منسوب به امام علی(ع) در کوفه


بر اساس برخی روایات این خانه در اصل متعلق به "ام هانی" خواهر حضرت
علی علیه السلام بوده است که ایشان پس از آمدن به کوفه، در آن اقامت
گزیدند. این خانه در ضلع جنوب غربی و نزدیک مسجد کوفه واقع شده است و داخل
آن اتاق های کوچک و محقری وجود دارد که هر کدام منتسب به  یکی از فرزندان
بزرگوار امام علی(ع) می باشد. همچنین محلی که پیکر حضرت علی علیه السلام را
آنجا غسل دادند هم در این خانه دیده می شود. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا
از داخل این خانه را در زیر می بینید.ادامه مطلب :منبع . http://sgmtourist.blog.ir/rss

(تصاویر) خانه منسوب به امام علی(ع) در کوفه


بر اساس برخی روایات این خانه در اصل متعلق به "ام هانی" خواهر حضرت
علی علیه السلام بوده است که ایشان پس از آمدن به کوفه، در آن اقامت
گزیدند. این خانه در ضلع جنوب غربی و نزدیک مسجد کوفه واقع شده است و داخل
آن اتاق های کوچک و محقری وجود دارد که هر کدام منتسب به  یکی از فرزندان
بزرگوار امام علی(ع) می باشد. همچنین محلی که پیکر حضرت علی علیه السلام را
آنجا غسل دادند هم در این خانه دیده می شود. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا
از داخل این خانه را در زیر می بینید.ادامه مطلب :منبع . http://sgmtourist.blog.ir/rss

(تصاویر) خانه منسوب به امام علی(ع) در کوفه


بر اساس برخی روایات این خانه در اصل متعلق به "ام هانی" خواهر حضرت
علی علیه السلام بوده است که ایشان پس از آمدن به کوفه، در آن اقامت
گزیدند. این خانه در ضلع جنوب غربی و نزدیک مسجد کوفه واقع شده است و داخل
آن اتاق های کوچک و محقری وجود دارد که هر کدام منتسب به  یکی از فرزندان
بزرگوار امام علی(ع) می باشد. همچنین محلی که پیکر حضرت علی علیه السلام را
آنجا غسل دادند هم در این خانه دیده می شود. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا
از داخل این خانه را در زیر می بینید.ادامه مطلب :منبع . http://sgmtourist.blog.ir/rss

(تصاویر) خانه منسوب به امام علی(ع) در کوفه


بر اساس برخی روایات این خانه در اصل متعلق به "ام هانی" خواهر حضرت
علی علیه السلام بوده است که ایشان پس از آمدن به کوفه، در آن اقامت
گزیدند. این خانه در ضلع جنوب غربی و نزدیک مسجد کوفه واقع شده است و داخل
آن اتاق های کوچک و محقری وجود دارد که هر کدام منتسب به  یکی از فرزندان
بزرگوار امام علی(ع) می باشد. همچنین محلی که پیکر حضرت علی علیه السلام را
آنجا غسل دادند هم در این خانه دیده می شود. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا
از داخل این خانه را در زیر می بینید.ادامه مطلب :منبع . http://sgmtourist.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

چرا علی (ع) کوفه را مقر حکومت قرار داد ؟


چرا امام علی(ع) کوفه را به عنوان مقر حکومت انتخاب کرد دلایلی
بود که مدینه قابلیت قرار گرفتن به عنوان مرکز خلافت امیرالمؤمنین(علیه
السلام) را نداشت، از سوی دیگر کوفه دارای برتری‌های اقتصادی، جغرافیایی،
جمعیتی و ... بود.
در دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس
از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشکریان و گروهی از مردم بصره به شهر کوفه
وارد شد و آنجا را به عنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرد. ایشان پس از
ورود به کوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه‏‌ای ایراد کرد. از آن پس به
تنظیم امور حکومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان
فرستاد.
ادامه مطلب :منبع . http://elyacin2.blog.ir/rss

ما اهل کوفه نیستیم؟ (در باب انتخابات، پنج)


بسم الله... اما چه شد که چون مسلم بن عقیل از مسجد بیرون آمد، هیچ کس با او نبود؟ خدا می داند... چنان که نوشته اند، در آن ساعت که مردم قصر الإماره را در محاصره گرفتند، تنها سی تن از قراولان و بیست تن از سران کوفه و خانواده ی ابن زیاد در آن جا بودند. چه شد که این جمعیت چند هزار نفری [که در لبیک به ندای مسلم قیام کرده بوند] نتوانستند کار را یکسره کنند و آن همه درنگ کردند که... گاهِ نماز مغرب رسید و آن شد که شد؟...عبیدالله بن زیاد چه نیک این مردم را می شناخت. شیوه ی کار او در این واقعه برای همه ی تاریخ بسیار عبرت انگیز است. جماعتی از اشراف را که در اطرافش بودند به میان مردم فرستاد تا آنان را از سپاه موهوم شام بترسانند:«مگر نمی دانید که سپاه شام در راه است؟ بترسید از آنکه لشکریان شام بر شما مسلط شوند. آنان را که می شناسید؛ دشمنی دیرینه ی آنان را که با خود می دانید. وای اگر آنان بر شما تسلط یابند

ما اهل کوفه نیستیم؟ (در باب انتخابات، پنج)


بسم الله... اما چه شد که چون مسلم بن عقیل از مسجد بیرون آمد، هیچ کس با او نبود؟ خدا می داند... چنان که نوشته اند، در آن ساعت که مردم قصر الإماره را در محاصره گرفتند، تنها سی تن از قراولان و بیست تن از سران کوفه و خانواده ی ابن زیاد در آن جا بودند. چه شد که این جمعیت چند هزار نفری [که در لبیک به ندای مسلم قیام کرده بوند] نتوانستند کار را یکسره کنند و آن همه درنگ کردند که... گاهِ نماز مغرب رسید و آن شد که شد؟...عبیدالله بن زیاد چه نیک این مردم را می شناخت. شیوه ی کار او در این واقعه برای همه ی تاریخ بسیار عبرت انگیز است. جماعتی از اشراف را که در اطرافش بودند به میان مردم فرستاد تا آنان را از سپاه موهوم شام بترسانند:«مگر نمی دانید که سپاه شام در راه است؟ بترسید از آنکه لشکریان شام بر شما مسلط شوند. آنان را که می شناسید؛ دشمنی دیرینه ی آنان را که با خود می دانید. وای اگر آنان بر شما تسلط یابند


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »