بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

شعر چه مگر میشود ماه را ز آسمان بر روی نیزه ها گرفت


باز دوباره دلم بهانه کربلا گرفت  
     چه کس جان او را بی یار و بی سقا گرفت.  
چه کسی انتقام بغض خود ز مولا گرفت.  
  مولایی که گدا در نماز ز او انگشتر کهربا گرفت 
راستی که علم ز ماه بی همتا گرفت
حکم قتلش را ابن زیاد ز دست آن پیر دانا گرفت
کار میدان سخت شد و جنگ بالا گرفت 
آسمان صحرا را خورشید خون پالا گرفت
ز النگو و گوشواره هرچه داشتند ز خیمه ها گرفت
مگر میشود  ماه را ز آسمان بر روی نيزه ها گرفت :منبع . http://sarhashemi.blog.ir/rss

شعر چه مگر میشود ماه را ز آسمان بر روی نیزه ها گرفت


باز دوباره دلم بهانه کربلا گرفت  
     چه کس جان او را بی یار و بی سقا گرفت.  
چه کسی انتقام بغض خود ز مولا گرفت.  
  مولایی که گدا در نماز ز او انگشتر کهربا گرفت 
راستی که علم ز ماه بی همتا گرفت
حکم قتلش را ابن زیاد ز دست آن پیر دانا گرفت
کار میدان سخت شد و جنگ بالا گرفت 
آسمان صحرا را خورشید خون پالا گرفت
ز النگو و گوشواره هرچه داشتند ز خیمه ها گرفت
مگر میشود  ماه را ز آسمان بر روی نيزه ها گرفت :منبع . http://sarhashemi.blog.ir/rss

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

وای از آن تیغ که بر بال و پرش خورد


وای از آن تیغ که بر بال و  پرش خورد
چند قدم بعد به بال دگرش خورد
وای از آن لحظه ای که در دل میدان
تیر سه شعبه به ساحت بصرش خورد
این همه پر در حوالی کمرش ماند
بس که سر تیرها بر کمرش خورد
آبرویش قطره قطره روی زمین ریخت
تیر، همین که به مشک شعله ورش خورد
خون به دل اهل آسمان و زمین کرد
ضرب عمودی که از قفا به سرش خورد
از روی زین بر زمین داغ بیابان 
پیکر بی دست و جسم محتضرش خورد
در وسط گرد و خاک علقمه، ناگاه
نيزه ی یک نيزه دار بر جگرش خورد
.
.
.
وای ز شام و دمی که  تیزی سنگی
بر روی نيزه به رأس مختصرش خورد
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

وای از آن تیغ که بر بال و پرش خورد


وای از آن تیغ که بر بال و  پرش خورد
چند قدم بعد به بال دگرش خورد
وای از آن لحظه ای که در دل میدان
تیر سه شعبه به ساحت بصرش خورد
این همه پر در حوالی کمرش ماند
بس که سر تیرها بر کمرش خورد
آبرویش قطره قطره روی زمین ریخت
تیر، همین که به مشک شعله ورش خورد
خون به دل اهل آسمان و زمین کرد
ضرب عمودی که از قفا به سرش خورد
از روی زین بر زمین داغ بیابان 
پیکر بی دست و جسم محتضرش خورد
در وسط گرد و خاک علقمه، ناگاه
نيزه ی یک نيزه دار بر جگرش خورد
.
.
.
وای ز شام و دمی که  تیزی سنگی
بر روی نيزه به رأس مختصرش خورد
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

وای از آن تیغ که بر بال و پرش خورد


وای از آن تیغ که بر بال و  پرش خورد
چند قدم بعد به بال دگرش خورد
وای از آن لحظه ای که در دل میدان
تیر سه شعبه به ساحت بصرش خورد
این همه پر در حوالی کمرش ماند
بس که سر تیرها بر کمرش خورد
آبرویش قطره قطره روی زمین ریخت
تیر، همین که به مشک شعله ورش خورد
خون به دل اهل آسمان و زمین کرد
ضرب عمودی که از قفا به سرش خورد
از روی زین بر زمین داغ بیابان 
پیکر بی دست و جسم محتضرش خورد
در وسط گرد و خاک علقمه، ناگاه
نيزه ی یک نيزه دار بر جگرش خورد
.
.
.
وای ز شام و دمی که  تیزی سنگی
بر روی نيزه به رأس مختصرش خورد
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

وای از آن تیغ که بر بال و پرش خورد


وای از آن تیغ که بر بال و  پرش خورد
چند قدم بعد به بال دگرش خورد
وای از آن لحظه ای که در دل میدان
تیر سه شعبه به ساحت بصرش خورد
این همه پر در حوالی کمرش ماند
بس که سر تیرها بر کمرش خورد
آبرویش قطره قطره روی زمین ریخت
تیر، همین که به مشک شعله ورش خورد
خون به دل اهل آسمان و زمین کرد
ضرب عمودی که از قفا به سرش خورد
از روی زین بر زمین داغ بیابان 
پیکر بی دست و جسم محتضرش خورد
در وسط گرد و خاک علقمه، ناگاه
نيزه ی یک نيزه دار بر جگرش خورد
.
.
.
وای ز شام و دمی که  تیزی سنگی
بر روی نيزه به رأس مختصرش خورد
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

وای از آن تیغ که بر بال و پرش خورد


وای از آن تیغ که بر بال و  پرش خورد
چند قدم بعد به بال دگرش خورد
وای از آن لحظه ای که در دل میدان
تیر سه شعبه به ساحت بصرش خورد
این همه پر در حوالی کمرش ماند
بس که سر تیرها بر کمرش خورد
آبرویش قطره قطره روی زمین ریخت
تیر، همین که به مشک شعله ورش خورد
خون به دل اهل آسمان و زمین کرد
ضرب عمودی که از قفا به سرش خورد
از روی زین بر زمین داغ بیابان 
پیکر بی دست و جسم محتضرش خورد
در وسط گرد و خاک علقمه، ناگاه
نيزه ی یک نيزه دار بر جگرش خورد
.
.
.
وای ز شام و دمی که  تیزی سنگی
بر روی نيزه به رأس مختصرش خورد
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

جستجوگر


خسته بود، بدنش درد می‌کرد و زخم‌هایش دلمه بسته بود ولی با هر بدبختی‌ای بود سعی به پارو زدن داشت. جنازه مردی روبه‌رویش افتاده بود و نيزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. با آنکه می‌توانست آن را به آب بیندازد اما حس می‌کرد که این جنازه به آن قایق، که دست ساز خودش بود جلوه‌ای دیگر می‌داد.
ادامه مطلب :منبع . http://robahak.blog.ir/rss

جستجوگر


خسته بود، بدنش درد می‌کرد و زخم‌هایش دلمه بسته بود ولی با هر بدبختی‌ای بود سعی به پارو زدن داشت. جنازه مردی روبه‌رویش افتاده بود و نيزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. با آنکه می‌توانست آن را به آب بیندازد اما حس می‌کرد که این جنازه به آن قایق، که دست ساز خودش بود جلوه‌ای دیگر می‌داد.
ادامه مطلب :منبع . http://robahak.blog.ir/rss

جستجوگر


خسته بود، بدنش درد می‌کرد و زخم‌هایش دلمه بسته بود ولی با هر بدبختی‌ای بود سعی به پارو زدن داشت. جنازه مردی روبه‌رویش افتاده بود و نيزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. با آنکه می‌توانست آن را به آب بیندازد اما حس می‌کرد که این جنازه به آن قایق، که دست ساز خودش بود جلوه‌ای دیگر می‌داد.
ادامه مطلب :منبع . http://robahak.blog.ir/rss

جستجوگر


خسته بود، بدنش درد می‌کرد و زخم‌هایش دلمه بسته بود ولی با هر بدبختی‌ای بود سعی به پارو زدن داشت. جنازه مردی روبه‌رویش افتاده بود و نيزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. با آنکه می‌توانست آن را به آب بیندازد اما حس می‌کرد که این جنازه به آن قایق، که دست ساز خودش بود جلوه‌ای دیگر می‌داد.
ادامه مطلب :منبع . http://robahak.blog.ir/rss

جستجوگر


خسته بود، بدنش درد می‌کرد و زخم‌هایش دلمه بسته بود ولی با هر بدبختی‌ای بود سعی به پارو زدن داشت. جنازه مردی روبه‌رویش افتاده بود و نيزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. با آنکه می‌توانست آن را به آب بیندازد اما حس می‌کرد که این جنازه به آن قایق، که دست ساز خودش بود جلوه‌ای دیگر می‌داد.
ادامه مطلب :منبع . http://robahak.blog.ir/rss

جستجوگر


خسته بود، بدنش درد می‌کرد و زخم‌هایش دلمه بسته بود ولی با هر بدبختی‌ای بود سعی به پارو زدن داشت. جنازه مردی روبه‌رویش افتاده بود و نيزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. با آنکه می‌توانست آن را به آب بیندازد اما حس می‌کرد که این جنازه به آن قایق، که دست ساز خودش بود جلوه‌ای دیگر می‌داد.
ادامه مطلب :منبع . http://robahak.blog.ir/rss

آن کشته که بردند به یغما کفننش را


آن کشته
که بردند به یغما کفننش را
تیر از
پی تیر آمد و پوشاند تنش را
خون از
مژه می ریخت به تشییع غریبش
آن نيزه
که می برد سر بی بدنش را
پیراهنی
از نيزه و شمشیر به تن کرد
با خار
عوض کرد گل پیرهنش را
زیباتر
از این چیست که پروانه بسوزد
شمعی به
طواف آمده پرپر زدنش را
***
آغوش
گشاید به تسلای عزیزان
یا خاک
کند یوسف دور از وطنش را
خورشید
فروزان شده در تیرگی شام
تا باز
به دنیا برساند سخنش را

فاضل
نظری :منبع . http://sherbama.blog.ir/rss

آن کشته که بردند به یغما کفننش را


آن کشته
که بردند به یغما کفننش را
تیر از
پی تیر آمد و پوشاند تنش را
خون از
مژه می ریخت به تشییع غریبش
آن نيزه
که می برد سر بی بدنش را
پیراهنی
از نيزه و شمشیر به تن کرد
با خار
عوض کرد گل پیرهنش را
زیباتر
از این چیست که پروانه بسوزد
شمعی به
طواف آمده پرپر زدنش را
***
آغوش
گشاید به تسلای عزیزان
یا خاک
کند یوسف دور از وطنش را
خورشید
فروزان شده در تیرگی شام
تا باز
به دنیا برساند سخنش را

فاضل
نظری :منبع . http://sherbama.blog.ir/rss

آن کشته که بردند به یغما کفننش را


آن کشته
که بردند به یغما کفننش را
تیر از
پی تیر آمد و پوشاند تنش را
خون از
مژه می ریخت به تشییع غریبش
آن نيزه
که می برد سر بی بدنش را
پیراهنی
از نيزه و شمشیر به تن کرد
با خار
عوض کرد گل پیرهنش را
زیباتر
از این چیست که پروانه بسوزد
شمعی به
طواف آمده پرپر زدنش را
***
آغوش
گشاید به تسلای عزیزان
یا خاک
کند یوسف دور از وطنش را
خورشید
فروزان شده در تیرگی شام
تا باز
به دنیا برساند سخنش را

فاضل
نظری :منبع . http://sherbama.blog.ir/rss

شمر شناسی ...


هر کس اعتقادات ش از تقوایش بیشتر باشد گمراه می شود ... استثناء ندارد ..  مگر کسی که به یک آدم منزه تکیه کند ... علت خروج عمر و ابوبکر از مسیر اصیل اسلام بعد از پیامبر همین بود که تقوایشان به اندازه ی اعتقاداتشان نبود .. شمر تا زمانی که تکیه بر امام علی داشت در مسیر بود امّا همین فزونی اعتقادات بر تقوی باعث شد با سر سیّد شباب اهل الجنة این کند به ضعف همّت و رای .. 
.
.
سرّ ولایت اینست که باعث می شود ضعف تقوی آدم پوشیده بماند .. 
.
.
پ.ن:
از آدم های معتقدِ بیتقوا دوری کنید که همین روزهاست که تکیه گاهشان عوض شود و سر پاکان بر سر نيزه کنند ... :منبع . http://habaza.blog.ir/rss

شمر شناسی ...


هر کس اعتقادات ش از تقوایش بیشتر باشد گمراه می شود ... استثناء ندارد ..  مگر کسی که به یک آدم منزه تکیه کند ... علت خروج عمر و ابوبکر از مسیر اصیل اسلام بعد از پیامبر همین بود که تقوایشان به اندازه ی اعتقاداتشان نبود .. شمر تا زمانی که تکیه بر امام علی داشت در مسیر بود امّا همین فزونی اعتقادات بر تقوی باعث شد با سر سیّد شباب اهل الجنة این کند به ضعف همّت و رای .. 
.
.
سرّ ولایت اینست که باعث می شود ضعف تقوی آدم پوشیده بماند .. 
.
.
پ.ن:
از آدم های معتقدِ بیتقوا دوری کنید که همین روزهاست که تکیه گاهشان عوض شود و سر پاکان بر سر نيزه کنند ... :منبع . http://habaza.blog.ir/rss

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
دور کن چشم بی ح

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
دور کن چشم بی ح

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
چشم بد را ببر ا

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
دور کن چشم بی ح

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
دور کن چشم بی ح

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
دور کن چشم بی ح

درخشش دختران استان سمنان در مسابقات فهرمانی نونهالان منطقه دو کشور


 
مسابقات قهرمانی نونهالان دختر مناطق کشور در تاریخ 24 شهریور 95 به میزبانی تهران بزرگ در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار گردید.استان سمنان با 9 ورزشکار دختر در این رقابت ها شرکت کرد و به کسب مقام های ذیل نائل آمد:
خانم ها
سیده مریم امیرخلیلی از دامغان، مقام چهارم 400 متر و مقام ششم پرش طول؛
فاطمه امین زاده از دامغان، مقام چهارم پرتاب دیسک ؛
نادیا عوض آبادیان از دامغان، مقام پنجم پرتاب نيزه؛
فاطمه رضی آبادی از دامغان، مقام  ششم پرتاب نيزه ؛
فاطمه حامدی از دامغان، مقام پنجم 1500 متر و مقام ششم پرتاب وزنه؛
الهه عابدینی از شاهرود، مقام چهارم پرتاب وزنه؛
موفقیت دختران نونهالان مان را در این دور رقابت ها به خودشان و جامعه ورزش دو و میدانی استان، تبریک و شادباش عرض مینماییم، سربلندی و سعادت و موفقیت روزافزون این عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.
امور بانوان هیئت دو و میدانی استان سمنان :منب

ضد کارت های کلش رویال


لجندری ها
لاوا :مینیون هارد_اینفرنون +تیر
پرنسس:فایربال_تفگندار
اینفرنون دراگ:مینیون هارد_الکترون ویزارد_سه تفنگدار
الکترون ویزارد:لشکر اسکلت_ماینر
ایس ویزارد:شوالیه_ پرنس_تفنگدار
قبرستان:بربر_ارچر_لشکر اسکلت_گوبلین نيزه دار_گوبلین_مینیون هارد
اسپارکی:الکترون ویزارد_لشکراسکلت_مینیون+زپ
لامبرجک:نیروهای گروهی
لاگ:ندارد
ماینر:نیروهای گروهی
حماسی ها

گولم:اینفرنون
ویچ :مینی پکا_شوالیه
پکا:اینفرنون
دارک پرنس:مینیون هارد
پرنس:نیروهای گروهی
ایکس بو :اینفرنون
بولر:نیروهای هوایی یا اینفرنون
شبیهساز:ندارد
اسکلتون ارمی:اسپل ها
میرور:ندارد
گوبلین برل:تیر
بقیشم میزارم
:منبع . http://royaleguide.blog.ir/rss

ضد کارت های کلش رویال


لجندری ها
لاوا :مینیون هارد_اینفرنون +تیر
پرنسس:فایربال_تفگندار
اینفرنون دراگ:مینیون هارد_الکترون ویزارد_سه تفنگدار
الکترون ویزارد:لشکر اسکلت_ماینر
ایس ویزارد:شوالیه_ پرنس_تفنگدار
قبرستان:بربر_ارچر_لشکر اسکلت_گوبلین نيزه دار_گوبلین_مینیون هارد
اسپارکی:الکترون ویزارد_لشکراسکلت_مینیون+زپ
لامبرجک:نیروهای گروهی
لاگ:ندارد
ماینر:نیروهای گروهی
حماسی ها

گولم:اینفرنون
ویچ :مینی پکا_شوالیه
پکا:اینفرنون
دارک پرنس:مینیون هارد
پرنس:نیروهای گروهی
ایکس بو :اینفرنون
بولر:نیروهای هوایی یا اینفرنون
شبیهساز:ندارد
اسکلتون ارمی:اسپل ها
میرور:ندارد
گوبلین برل:تیر
بقیشم میزارم
:منبع . http://royaleguide.blog.ir/rss

ضد کارت های کلش رویال


لجندری ها
لاوا :مینیون هارد_اینفرنون +تیر
پرنسس:فایربال_تفگندار
اینفرنون دراگ:مینیون هارد_الکترون ویزارد_سه تفنگدار
الکترون ویزارد:لشکر اسکلت_ماینر
ایس ویزارد:شوالیه_ پرنس_تفنگدار
قبرستان:بربر_ارچر_لشکر اسکلت_گوبلین نيزه دار_گوبلین_مینیون هارد
اسپارکی:الکترون ویزارد_لشکراسکلت_مینیون+زپ
لامبرجک:نیروهای گروهی
لاگ:ندارد
ماینر:نیروهای گروهی
حماسی ها

گولم:اینفرنون
ویچ :مینی پکا_شوالیه
پکا:اینفرنون
دارک پرنس:مینیون هارد
پرنس:نیروهای گروهی
ایکس بو :اینفرنون
بولر:نیروهای هوایی یا اینفرنون
شبیهساز:ندارد
اسکلتون ارمی:اسپل ها
میرور:ندارد
گوبلین برل:تیر
بقیشم میزارم
:منبع . http://royaleguide.blog.ir/rss

ضد کارت های کلش رویال


لجندری ها
لاوا :مینیون هارد_اینفرنون +تیر
پرنسس:فایربال_تفگندار
اینفرنون دراگ:مینیون هارد_الکترون ویزارد_سه تفنگدار
الکترون ویزارد:لشکر اسکلت_ماینر
ایس ویزارد:شوالیه_ پرنس_تفنگدار
قبرستان:بربر_ارچر_لشکر اسکلت_گوبلین نيزه دار_گوبلین_مینیون هارد
اسپارکی:الکترون ویزارد_لشکراسکلت_مینیون+زپ
لامبرجک:نیروهای گروهی
لاگ:ندارد
ماینر:نیروهای گروهی
حماسی ها

گولم:اینفرنون
ویچ :مینی پکا_شوالیه
پکا:اینفرنون
دارک پرنس:مینیون هارد
پرنس:نیروهای گروهی
ایکس بو :اینفرنون
بولر:نیروهای هوایی یا اینفرنون
شبیهساز:ندارد
اسکلتون ارمی:اسپل ها
میرور:ندارد
گوبلین برل:تیر
بقیشم میزارم
:منبع . http://royaleguide.blog.ir/rss

هخامنشیان (1044) : تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی


تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی
هخامنشیان (بخش1044)
" شاه (هخامنشی) در دربار یا در ملا عام ، جامه ای مادی به رنگ ارغوانی ، که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن می کرد و این جامعه با تارهای زر به هم بافته شده بود . شاه تاج باشکوهی بر سر می نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود ؛ همچنین گوشواره های بسیار زیبا به گوش می کرد و زنجیرها و دستبندهایی گرانبها به خویش می آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می نشست . تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجباری ارشد وقتی به شاه نزدیک می شدند می بایست در مقابل او به خاک می افتادند ؛ که یونانیان به این رسم پروسکنیزیس می گفتند . توصیف زیر از گزنفون درباره کوکبه شاهی هنگام عزیمت کوروش ... :
"وقتی دروازه های قصر کاملا باز شد ، در سر دسته ، چهار گاو نر خاص قربانی پیش می رفتند ... پس از گاوهای نر ، اسب هایی که نذر آفتاب (مهر) می شدن

هخامنشیان (1044) : تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی


تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی
هخامنشیان (بخش1044)
" شاه (هخامنشی) در دربار یا در ملا عام ، جامه ای مادی به رنگ ارغوانی ، که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن می کرد و این جامعه با تارهای زر به هم بافته شده بود . شاه تاج باشکوهی بر سر می نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود ؛ همچنین گوشواره های بسیار زیبا به گوش می کرد و زنجیرها و دستبندهایی گرانبها به خویش می آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می نشست . تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجباری ارشد وقتی به شاه نزدیک می شدند می بایست در مقابل او به خاک می افتادند ؛ که یونانیان به این رسم پروسکنیزیس می گفتند . توصیف زیر از گزنفون درباره کوکبه شاهی هنگام عزیمت کوروش ... :
"وقتی دروازه های قصر کاملا باز شد ، در سر دسته ، چهار گاو نر خاص قربانی پیش می رفتند ... پس از گاوهای نر ، اسب هایی که نذر آفتاب (مهر) می شدن

هخامنشیان (1044) : تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی


تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی
هخامنشیان (بخش1044)
" شاه (هخامنشی) در دربار یا در ملا عام ، جامه ای مادی به رنگ ارغوانی ، که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن می کرد و این جامعه با تارهای زر به هم بافته شده بود . شاه تاج باشکوهی بر سر می نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود ؛ همچنین گوشواره های بسیار زیبا به گوش می کرد و زنجیرها و دستبندهایی گرانبها به خویش می آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می نشست . تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجباری ارشد وقتی به شاه نزدیک می شدند می بایست در مقابل او به خاک می افتادند ؛ که یونانیان به این رسم پروسکنیزیس می گفتند . توصیف زیر از گزنفون درباره کوکبه شاهی هنگام عزیمت کوروش ... :
"وقتی دروازه های قصر کاملا باز شد ، در سر دسته ، چهار گاو نر خاص قربانی پیش می رفتند ... پس از گاوهای نر ، اسب هایی که نذر آفتاب (مهر) می شدن

هخامنشیان (1044) : تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی


تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی
هخامنشیان (بخش1044)
" شاه (هخامنشی) در دربار یا در ملا عام ، جامه ای مادی به رنگ ارغوانی ، که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن می کرد و این جامعه با تارهای زر به هم بافته شده بود . شاه تاج باشکوهی بر سر می نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود ؛ همچنین گوشواره های بسیار زیبا به گوش می کرد و زنجیرها و دستبندهایی گرانبها به خویش می آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می نشست . تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجباری ارشد وقتی به شاه نزدیک می شدند می بایست در مقابل او به خاک می افتادند ؛ که یونانیان به این رسم پروسکنیزیس می گفتند . توصیف زیر از گزنفون درباره کوکبه شاهی هنگام عزیمت کوروش ... :
"وقتی دروازه های قصر کاملا باز شد ، در سر دسته ، چهار گاو نر خاص قربانی پیش می رفتند ... پس از گاوهای نر ، اسب هایی که نذر آفتاب (مهر) می شدن

هخامنشیان (1044) : تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی


تجملات و اشرافیگری ، نقطه ضعف دیگری از شاهان هخامنشی
هخامنشیان (بخش1044)
" شاه (هخامنشی) در دربار یا در ملا عام ، جامه ای مادی به رنگ ارغوانی ، که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن می کرد و این جامعه با تارهای زر به هم بافته شده بود . شاه تاج باشکوهی بر سر می نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود ؛ همچنین گوشواره های بسیار زیبا به گوش می کرد و زنجیرها و دستبندهایی گرانبها به خویش می آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می نشست . تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجباری ارشد وقتی به شاه نزدیک می شدند می بایست در مقابل او به خاک می افتادند ؛ که یونانیان به این رسم پروسکنیزیس می گفتند . توصیف زیر از گزنفون درباره کوکبه شاهی هنگام عزیمت کوروش ... :
"وقتی دروازه های قصر کاملا باز شد ، در سر دسته ، چهار گاو نر خاص قربانی پیش می رفتند ... پس از گاوهای نر ، اسب هایی که نذر آفتاب (مهر) می شدن


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »