بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

قوانین داوری مربوط به پرتاب نیزه


1. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.
۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.
هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مج

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

چگونگی مراحل پرتاب نیزه


پرتاب نيزه یکی از مواد پرطرفدار در رشته‌ی دوومیدانی است. در حالی که به نظر می‌رسد پرتاب یک میله نازک نوک تیز و حفظ تعادل آن در هوا کار آسانی نباشد، اما توجه به برخی اصول پایه می‌تواند یک پرتاب موفق و البته بلند را رقم بزند.
پرتاب نيزه یکی از روش‌های دوومیدانی بازی‌های المپیک است، در این روش، یک نيزه با نوک فلزی را تا حد توان به دورترین نقطه پرتاب می‌کنند. پرتاب کردن نيزه کار سختی نیست، اما درست پرتاب کردن آن نیازمند تمرین و دانش کافی است. اطلاعات زیر برای ورزشکاران راست دست است و برای چپ دست‌ها باید راست و چپ را جابجا کرد. 
1- گرم کردن دست: در این مرحله باید در حالی که نيزه را در دست دارید عضلات شانه، بازو و مچ دست راست را تکان دهید و گرم کنید و چند قدم به عقب و جلو بردارید.
پرتاب نيزه


- پای راست را به جلو فشار دهید.
- نيزه را بالای شانه و سر بگیرید.
- آرنج دست راست را به سمت جلو نش

وای از آن تیغ که بر بال و پرش خورد


وای از آن تیغ که بر بال و  پرش خورد
چند قدم بعد به بال دگرش خورد
وای از آن لحظه ای که در دل میدان
تیر سه شعبه به ساحت بصرش خورد
این همه پر در حوالی کمرش ماند
بس که سر تیرها بر کمرش خورد
آبرویش قطره قطره روی زمین ریخت
تیر، همین که به مشک شعله ورش خورد
خون به دل اهل آسمان و زمین کرد
ضرب عمودی که از قفا به سرش خورد
از روی زین بر زمین داغ بیابان 
پیکر بی دست و جسم محتضرش خورد
در وسط گرد و خاک علقمه، ناگاه
نيزه ی یک نيزه دار بر جگرش خورد
.
.
.
وای ز شام و دمی که  تیزی سنگی
بر روی نيزه به رأس مختصرش خورد
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

آن کشته که بردند به یغما کفننش را


آن کشته
که بردند به یغما کفننش را
تیر از
پی تیر آمد و پوشاند تنش را
خون از
مژه می ریخت به تشییع غریبش
آن نيزه
که می برد سر بی بدنش را
پیراهنی
از نيزه و شمشیر به تن کرد
با خار
عوض کرد گل پیرهنش را
زیباتر
از این چیست که پروانه بسوزد
شمعی به
طواف آمده پرپر زدنش را
***
آغوش
گشاید به تسلای عزیزان
یا خاک
کند یوسف دور از وطنش را
خورشید
فروزان شده در تیرگی شام
تا باز
به دنیا برساند سخنش را

فاضل
نظری :منبع . http://sherbama.blog.ir/rss

آن کشته که بردند به یغما کفننش را


آن کشته
که بردند به یغما کفننش را
تیر از
پی تیر آمد و پوشاند تنش را
خون از
مژه می ریخت به تشییع غریبش
آن نيزه
که می برد سر بی بدنش را
پیراهنی
از نيزه و شمشیر به تن کرد
با خار
عوض کرد گل پیرهنش را
زیباتر
از این چیست که پروانه بسوزد
شمعی به
طواف آمده پرپر زدنش را
***
آغوش
گشاید به تسلای عزیزان
یا خاک
کند یوسف دور از وطنش را
خورشید
فروزان شده در تیرگی شام
تا باز
به دنیا برساند سخنش را

فاضل
نظری :منبع . http://sherbama.blog.ir/rss

شمر شناسی ...


هر کس اعتقادات ش از تقوایش بیشتر باشد گمراه می شود ... استثناء ندارد ..  مگر کسی که به یک آدم منزه تکیه کند ... علت خروج عمر و ابوبکر از مسیر اصیل اسلام بعد از پیامبر همین بود که تقوایشان به اندازه ی اعتقاداتشان نبود .. شمر تا زمانی که تکیه بر امام علی داشت در مسیر بود امّا همین فزونی اعتقادات بر تقوی باعث شد با سر سیّد شباب اهل الجنة این کند به ضعف همّت و رای .. 
.
.
سرّ ولایت اینست که باعث می شود ضعف تقوی آدم پوشیده بماند .. 
.
.
پ.ن:
از آدم های معتقدِ بیتقوا دوری کنید که همین روزهاست که تکیه گاهشان عوض شود و سر پاکان بر سر نيزه کنند ... :منبع . http://habaza.blog.ir/rss

می نویسم به اذن ثارالله


می نویسم به اذن ثارالله
از زنی با وقار همچون ماه
راوی صادق بنی هاشم
از علوم خفی حق آگاه
مهد علم و مفسر قرآن
کوه عصمت، مقرب درگاه
چون حسین و حسن سخاوتمند
مثل زینب صبور آل الله
مثل زینب بلا چشیدن را
ام کلثوم بوده خاطرخواه
با صلابت مبارزه می کرد
با سلاح دعا و اشک و آه
خطبه مانند مرتضی می خواند 
خطبه هایی پر از غم جانکاه
مدح او را بس است چون بوده
دختر فاطمه، سخن کوتاه
دختر دوم ولی خدا
ام کلثومِ حضرت زهرا

آن قدر داغ و دردسر دیده
قد کمان و نحیف گردیده
بعد داغ غم رسول الله
یاس را در دل شرر دیده
وسط کوچه ی بنی هاشم
یک نفر به چهل نفر دیده
خاک غم روی چادرش مانده
چون شکاف سر پدر دیده
جگرش پاره شد کنار حسن
طشت لبریز از جگر دیده
چادر خواهر بزرگش را
وسط خیمه شعله ور دیده
لب گودال بر زمین خورده
غارت جسم محتضر دیده
کوفه و شام پر بلا رفته
بر سر نيزه ها قمر دیده
نيزه ها را ببر از این جا شمر
چشم بد را ببر ا

درخشش دختران استان سمنان در مسابقات فهرمانی نونهالان منطقه دو کشور


 
مسابقات قهرمانی نونهالان دختر مناطق کشور در تاریخ 24 شهریور 95 به میزبانی تهران بزرگ در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار گردید.استان سمنان با 9 ورزشکار دختر در این رقابت ها شرکت کرد و به کسب مقام های ذیل نائل آمد:
خانم ها
سیده مریم امیرخلیلی از دامغان، مقام چهارم 400 متر و مقام ششم پرش طول؛
فاطمه امین زاده از دامغان، مقام چهارم پرتاب دیسک ؛
نادیا عوض آبادیان از دامغان، مقام پنجم پرتاب نيزه؛
فاطمه رضی آبادی از دامغان، مقام  ششم پرتاب نيزه ؛
فاطمه حامدی از دامغان، مقام پنجم 1500 متر و مقام ششم پرتاب وزنه؛
الهه عابدینی از شاهرود، مقام چهارم پرتاب وزنه؛
موفقیت دختران نونهالان مان را در این دور رقابت ها به خودشان و جامعه ورزش دو و میدانی استان، تبریک و شادباش عرض مینماییم، سربلندی و سعادت و موفقیت روزافزون این عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.
امور بانوان هیئت دو و میدانی استان سمنان :منب

ضد کارت های کلش رویال


لجندری ها
لاوا :مینیون هارد_اینفرنون +تیر
پرنسس:فایربال_تفگندار
اینفرنون دراگ:مینیون هارد_الکترون ویزارد_سه تفنگدار
الکترون ویزارد:لشکر اسکلت_ماینر
ایس ویزارد:شوالیه_ پرنس_تفنگدار
قبرستان:بربر_ارچر_لشکر اسکلت_گوبلین نيزه دار_گوبلین_مینیون هارد
اسپارکی:الکترون ویزارد_لشکراسکلت_مینیون+زپ
لامبرجک:نیروهای گروهی
لاگ:ندارد
ماینر:نیروهای گروهی
حماسی ها

گولم:اینفرنون
ویچ :مینی پکا_شوالیه
پکا:اینفرنون
دارک پرنس:مینیون هارد
پرنس:نیروهای گروهی
ایکس بو :اینفرنون
بولر:نیروهای هوایی یا اینفرنون
شبیهساز:ندارد
اسکلتون ارمی:اسپل ها
میرور:ندارد
گوبلین برل:تیر
بقیشم میزارم
:منبع . http://royaleguide.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (851) : اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها به زور شمشیر


اعتراف داریوش به غصب سرزمین ها با شمشیر
هخامنشیان (بخش851)
" ... بند چهارم (از کتیبه پارسی مقبره داریوش در نقش رستم) : داریوش شاه گوید : ... اگر تو فکر کنی چه مختلف الشکل بود ممالکی که داریوش اداره می کرد به این صورت ها بنگر (یعنی مجسمه هایی که تخت داریوش بر آن استوار است) . آنها تخت مرا می برند . از این راه تو می توانی آنها را بشناسی . آنگاه تو خواهی دانست که نيزه های پارسی ها دور رفته . آنگاه تو خواهی دانست که پارسی ها دور از پارس جنگیده اند . "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1299 
 https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

السلام علیک یا سید الشهداء...


 
یادش بخیر روز و شبم با حسین بود
ذکر بی اختیار لبم یا حسین بود
پا تا سر عقیله سر و پا حسین بود
وقت اذان اشهد من یا حسین بود
ما تار و پود رشته ی پیراهن همیم...
یعنی من و حسین، حسین و من همیم...
دور از تو هست ولی دست از تو برنداشت
خسته شدست ولی دست از تو برنداشت...
زینب شکست ولی دست از تو برنداشت
مانند من کسی به غم و رنج تن نداد
آه که غمی چنین به دل پنج تن نداد
یادش بخیر بال و پرش میشدم خودم
سایه به سایه همسفرش میشدم خودم
یک عمر مادر و پدرش میشدم خودم
جای همه فدای سرش میشدم خودم...
نام حسین حکم قسم را گرفته بود
یک شب ندیدنش نفسم را گرفته بود....
حالا فقط به پیرهنش فکر میکنم
میسوزم و به سوختنش فکر میکنم
دارم به دست و پا زدنش فکر میکنم
بس که به نيزه و دهنش فکر میکنم
با روضه ی برادرم از هوش میروم
با ضجه های مادرم از هوش میروم...
وای از محاسن تو و انگشتهای شمر
وای از........
  :منبع . http://y

یا ابا عبد الله


روی دستش پسرش رفت ، ولی قولش نه!
نيزه ها تا جگرش رفت ، ولی قولش نه!
این چه خورشید غریبی است که با حال نزار، پای نعش قمرش رفت، ولی قولش نه!
شیرمردی که درآن واقعه هفتاد و دو بار ،دست غم بر کمرش رفت ،ولی قولش نه.
هر طرف می نگری نام حسین است و حسین،
ای دمش گرم !! سرش رفت ولی
قولش نـــــــه
یا ابا عبد الله
:منبع . http://mottaghin66.blog.ir/rss

حضور تیم ستارگان قومس در مرحله نهایی لیگ باشگاههای ایران


به گزارش روابط عمومی هیات دوومیدانی استان سمنان مرحله نهایی  لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور به تاریخ های 13 و 14 مهر ماه به میزبانی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد . نمایندگان استان سمنان که بعنوان تیم ستارگان قومس در این دوره از مسابقات حضور دارند تا کنون جایگاه هشتم  جدول 17 تیمی این دوره را از آن خود کرده اند . ترکیب تیم ستارگان قومس در مرحله نهایی به شرح ذیل میباشد :
محمّد احمدی : دهگانه - 110 مانع 
حمیدرضا احمدی :پرتاب وزنه و دیسک 
رضا بهزادی : 800-1500
سجاد عضدی : 800-1500
حسین نیرومندی :5000-10000
سید سجاد موسوی : 400 آزاد - 400 مانع 
صدرا اعوانی : پرش طول 
احسان بهبود : پرش سه گام و پرش طول 
فرشاد حسینی : پرتاب نيزه 
موسی قوام و حسین شنوا : نیمه ماراتن 
تیم ستارگان قومس با ترکیبی بومی در دو مرحله گذشته این مسابقات موفق به جایگاه هشتم شده است .  :منبع . http://davande-sem.blog.ir/

حضور تیم ستارگان قومس در مرحله نهایی لیگ باشگاههای ایران


به گزارش روابط عمومی هیات دوومیدانی استان سمنان مرحله نهایی  لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور به تاریخ های 13 و 14 مهر ماه به میزبانی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد . نمایندگان استان سمنان که بعنوان تیم ستارگان قومس در این دوره از مسابقات حضور دارند تا کنون جایگاه هشتم  جدول 17 تیمی این دوره را از آن خود کرده اند . ترکیب تیم ستارگان قومس در مرحله نهایی به شرح ذیل میباشد :
محمّد احمدی : دهگانه - 110 مانع 
حمیدرضا احمدی :پرتاب وزنه و دیسک 
رضا بهزادی : 800-1500
سجاد عضدی : 800-1500
حسین نیرومندی :5000-10000
سید سجاد موسوی : 400 آزاد - 400 مانع 
صدرا اعوانی : پرش طول 
احسان بهبود : پرش سه گام و پرش طول 
فرشاد حسینی : پرتاب نيزه 
موسی قوام و حسین شنوا : نیمه ماراتن 
تیم ستارگان قومس با ترکیبی بومی در دو مرحله گذشته این مسابقات موفق به جایگاه هشتم شده است .  :منبع . http://davande-sem.blog.ir/

حضور تیم ستارگان قومس در مرحله نهایی لیگ باشگاههای ایران


به گزارش روابط عمومی هیات دوومیدانی استان سمنان مرحله نهایی  لیگ دوومیدانی باشگاههای کشور به تاریخ های 13 و 14 مهر ماه به میزبانی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد . نمایندگان استان سمنان که بعنوان تیم ستارگان قومس در این دوره از مسابقات حضور دارند تا کنون جایگاه هشتم  جدول 17 تیمی این دوره را از آن خود کرده اند . ترکیب تیم ستارگان قومس در مرحله نهایی به شرح ذیل میباشد :
محمّد احمدی : دهگانه - 110 مانع 
حمیدرضا احمدی :پرتاب وزنه و دیسک 
رضا بهزادی : 800-1500
سجاد عضدی : 800-1500
حسین نیرومندی :5000-10000
سید سجاد موسوی : 400 آزاد - 400 مانع 
صدرا اعوانی : پرش طول 
احسان بهبود : پرش سه گام و پرش طول 
فرشاد حسینی : پرتاب نيزه 
موسی قوام و حسین شنوا : نیمه ماراتن 
تیم ستارگان قومس با ترکیبی بومی در دو مرحله گذشته این مسابقات موفق به جایگاه هشتم شده است .  :منبع . http://davande-sem.blog.ir/

کسب مدال برنز توسط دونده شهرستان سمنان


 مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین وانتخابی مسابقات جهانی لندن 2017 با حضور 27 تیم و116 ورزشکار بانو و نیز 285 ورزشکار از 28 استان در رده آقایان به میزبانی مجموعه افتاب انقلاب تهران بزرگ برگزار گردید . در این دوره از مسابقات خانم مریم مددی و آقای هادی عرب بعنوان نمایندگان شهرستان سمنان حضور پیدا کردند . 
در پایان مسابقات خانم مریم مددی در ماده پرتاب نيزه کلاس F56 رتبه دوم گروه و ششم ادغامی و نیز آقای هادی عرب در ماده 200 متر کلاس T47 بارکورد عالی 26.23 ثانیه حائز رتبه دوم گروه و سوم ادغامی و گردن آویز برنز شدند . 
طبق نظر کمیته فنی انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین نفراتی که رکوردهایشان تا رکورد نفر پنجم پارالمپیک برابری کند به عضویت تیم ملی درخواهند آمد . 
این موفقیت که نتیجه زحمات و تحمل سختی های بسیار است را به این عزیزان و جامعه ورزش سمنان تبریک عرض می نمایم .
:منبع

کسب مدال برنز توسط دونده شهرستان سمنان


 مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین وانتخابی مسابقات جهانی لندن 2017 با حضور 27 تیم و116 ورزشکار بانو و نیز 285 ورزشکار از 28 استان در رده آقایان به میزبانی مجموعه افتاب انقلاب تهران بزرگ برگزار گردید . در این دوره از مسابقات خانم مریم مددی و آقای هادی عرب بعنوان نمایندگان شهرستان سمنان حضور پیدا کردند . 
در پایان مسابقات خانم مریم مددی در ماده پرتاب نيزه کلاس F56 رتبه دوم گروه و ششم ادغامی و نیز آقای هادی عرب در ماده 200 متر کلاس T47 بارکورد عالی 26.23 ثانیه حائز رتبه دوم گروه و سوم ادغامی و گردن آویز برنز شدند . 
طبق نظر کمیته فنی انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین نفراتی که رکوردهایشان تا رکورد نفر پنجم پارالمپیک برابری کند به عضویت تیم ملی درخواهند آمد . 
این موفقیت که نتیجه زحمات و تحمل سختی های بسیار است را به این عزیزان و جامعه ورزش سمنان تبریک عرض می نمایم .
:منبع

کسب مدال برنز توسط دونده شهرستان سمنان


 مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین وانتخابی مسابقات جهانی لندن 2017 با حضور 27 تیم و116 ورزشکار بانو و نیز 285 ورزشکار از 28 استان در رده آقایان به میزبانی مجموعه افتاب انقلاب تهران بزرگ برگزار گردید . در این دوره از مسابقات خانم مریم مددی و آقای هادی عرب بعنوان نمایندگان شهرستان سمنان حضور پیدا کردند . 
در پایان مسابقات خانم مریم مددی در ماده پرتاب نيزه کلاس F56 رتبه دوم گروه و ششم ادغامی و نیز آقای هادی عرب در ماده 200 متر کلاس T47 بارکورد عالی 26.23 ثانیه حائز رتبه دوم گروه و سوم ادغامی و گردن آویز برنز شدند . 
طبق نظر کمیته فنی انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین نفراتی که رکوردهایشان تا رکورد نفر پنجم پارالمپیک برابری کند به عضویت تیم ملی درخواهند آمد . 
این موفقیت که نتیجه زحمات و تحمل سختی های بسیار است را به این عزیزان و جامعه ورزش سمنان تبریک عرض می نمایم .
:منبع

کسب مدال برنز توسط دونده شهرستان سمنان


 مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین وانتخابی مسابقات جهانی لندن 2017 با حضور 27 تیم و116 ورزشکار بانو و نیز 285 ورزشکار از 28 استان در رده آقایان به میزبانی مجموعه افتاب انقلاب تهران بزرگ برگزار گردید . در این دوره از مسابقات خانم مریم مددی و آقای هادی عرب بعنوان نمایندگان شهرستان سمنان حضور پیدا کردند . 
در پایان مسابقات خانم مریم مددی در ماده پرتاب نيزه کلاس F56 رتبه دوم گروه و ششم ادغامی و نیز آقای هادی عرب در ماده 200 متر کلاس T47 بارکورد عالی 26.23 ثانیه حائز رتبه دوم گروه و سوم ادغامی و گردن آویز برنز شدند . 
طبق نظر کمیته فنی انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین نفراتی که رکوردهایشان تا رکورد نفر پنجم پارالمپیک برابری کند به عضویت تیم ملی درخواهند آمد . 
این موفقیت که نتیجه زحمات و تحمل سختی های بسیار است را به این عزیزان و جامعه ورزش سمنان تبریک عرض می نمایم .
:منبع

فقط ده ضربه


بخشی از جنگ صفینمعاویه در اول صفر سال 37 هجری لشکری مرکب از 300000 نفر برای جنگ با علی
علیه السلام السلام براه انداخت  و
امیرالمؤمنین علیه السلام نیز با لشکری قریب 120000 از کوفه حرکت کردند و
دو لشکر در منطقه ای بنام صفین با یکدیگر بر خورد نمودند. این جنگ 4 ماه
طول کشید و در اواخر که لشکر حضرت امیر علیه السلام پیش برد و مالک اشتر
فرمانده شجاع علی علیه السلام به شدت می جنگید و به نزدیکی خیمه معاویه
رسیده بود، عمروعاص، وزیر معاویه حیله ای اندیشید و دستور داد قرآن ها را
سر نيزه کنند و بانگ بر آورند: میان مان و شما قرآن حکم کند. این حیله کارگر شد و عده ای از سربازان علی علیه السلام گفتند: یا علی ما در مقابل قرآن نمی جنگیم، جنگ را متوقف کن.
هر چه حضرت امیر علیه السلام آنها را نصیحت کرد و فریبکاری معاویه و
عمروعاص را به آنها خاطر نشان کرد فایده نبخشید تا بالاخره این دوستان
نادان، آن

شعر درباره شهید مدافع حرم


به گوش شهر بخوان که عیار بالا رفتدر انتخاب شدن انتظار بالا رفتدلت رضاست اگر بر مسیر بسم اللهخوشا به آن که بر این اختیار بالا رفتتو سربلند ترینی نترس اگر که سرتبه روی نيزه و یا روی دار بالا رفتزمین اگر بزنندش، زمین نخواهد خوردهر آن که در نظر این تبار بالا رفت

ادامه مطلب :منبع . http://shahidan-zandeand.blog.ir/rss

معبد سانجوسانگن دو ژاپن


معبد سانجوسانگن دو | Sanjūsangen-dō Temple
دلیل نامگذاری معبد سانجوسانگن یا «رنگیون» به غیر معمول بودن سازه آن مربوط است. نمای این معبد به 33 بخش تقسیم می‌شودو فلسفه‌ی آن این است که خداوندگار رحمت (کانن) در 33 شخصیت گوناگون ظاهر می‌شود. تاریخ ساخت این بنا به سال 1164 میلادی باز می‌گردد؛ اما چیزی که امروزه از این بنا به جای مانده، ساختمان بازسازی شده‌ای است که در سال 1266 میلادی پس از یک آتش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوزی مهیب بنا شد. از آنجایی که این بنا به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان محلی برای آموزش نظامیان مورد استفاده بوده، می‌توان آثاری که نيزه‌ها و کمان‌ها بر دیوارها باقی گذاشتند را دید. از مشهور‌ترین دیدنی‌های این معبد، مجسمه «کانن» با صد دست مشهورش است که نزدیک به سه و نیم متر ارتفاع دارد و تاریخ ساخت آن به قرن سیزدهم میلادی باز می‌گردد. همچنین در اطراف آن 500 پیکره کوچک‌تر از کانن قرار دارد.
:منبع . http://to

معبد سانجوسانگن دو ژاپن


معبد سانجوسانگن دو | Sanjūsangen-dō Temple
دلیل نامگذاری معبد سانجوسانگن یا «رنگیون» به غیر معمول بودن سازه آن مربوط است. نمای این معبد به 33 بخش تقسیم می‌شودو فلسفه‌ی آن این است که خداوندگار رحمت (کانن) در 33 شخصیت گوناگون ظاهر می‌شود. تاریخ ساخت این بنا به سال 1164 میلادی باز می‌گردد؛ اما چیزی که امروزه از این بنا به جای مانده، ساختمان بازسازی شده‌ای است که در سال 1266 میلادی پس از یک آتش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوزی مهیب بنا شد. از آنجایی که این بنا به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان محلی برای آموزش نظامیان مورد استفاده بوده، می‌توان آثاری که نيزه‌ها و کمان‌ها بر دیوارها باقی گذاشتند را دید. از مشهور‌ترین دیدنی‌های این معبد، مجسمه «کانن» با صد دست مشهورش است که نزدیک به سه و نیم متر ارتفاع دارد و تاریخ ساخت آن به قرن سیزدهم میلادی باز می‌گردد. همچنین در اطراف آن 500 پیکره کوچک‌تر از کانن قرار دارد.
:منبع . http://to

پایان مسابقات نونهالان پسر منطقه 2 بادرخشش دوندگان مدرسه دوومیدانی تکنیک


به گزارش روابط  عمومی هیات دوومیدانی استان سمنان , مسابقات قهرمانی نونهالان پسرمناطق کشور در تاریخ 26 شهریور 95 به میزبانی تهران بزرگ در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار گردید.استان سمنان با 9 ورزشکار پسر در این رقابت ها شرکت داشته و به کسب مقام های ذیل نائل آمدند :
آقایان 
 امیر حسین شهمیرزادی  از دامغان، مقام اول پرتاب نيزه با رکورد 38.59  
سید ابراهیم حیدریه از سمنان (م د تکنیک ) , مقام چهارم 100 متر با زمان 12.2
محمد امین همتی از سمنان (م د تکنیک ) , مقام چهارم پرش طول با متراژ 5.07 
 محمد حسین خنجری از شاهرود, مقام ششم 1500 متر با زمان 5.02.43
نفرات برگزیده 7 منطقه برای مسابقات قهرمانی کشور مهر ماه برگزیده خواهند شد .  :منبع . http://davande-sem.blog.ir/rss

لحظاتی پای صحبت های حضرت مادر سلام الله علیها ( 7 )


 
هنگامی که خداوند برای پیامبرش سرای انبیاء و جایگاه برگزیدگانش را انتخاب کرد ، خاشاک دورویی در شما ظاهر شد و جامه ی دین مندرس گردید  و گمراهان خاموش به سخن آمدند  و فرومایگان گمنام ظاهر گشتند
 و شتر باطل ، صدا در گلو بیانداخت و در برابرتان با تکبر گام برداشت 
و شیطان سر از مخفیگاه خود برآورد و شما را ندا داد  و برای دعوتش شما را اجابت کننده یافت و  برای خدعه و نیرنگش شما را آماده و ناظر یافت ، سپس شما را برانگیخت و دریافت که راحت و سبک پذیرا هستید. و درونتان را آتش زد و شما را خشمگین یافت پس بر غیر شتر خود داغ نهادید و به آبشخوری که متعلق به شما نبود وارد شدید. این در حالی بود که عهد و پیمان شما ( در غدیر یا زمان پیامبر ) بسیار نزدیک بوده و شکاف زخم ( فقدان رسولخدا ) هنوز گشاده و جراحت آن هنوز بهبودی نیافته بود و رسولخدا هنوز دفن نشده بود ، با عجله و شتاب با این بهانه که از فتنه می هر

آتش نفهمی


عشق به میهن ، سال هاست که در بسیاری از ما ، تبدیل به توهمی پوچ و تو خالی شده است . توهمی که ما را کور کرده است تا صدای ناله های فرزندان ایران را نشونیم ؛ ایرانی که در طول سال ها تکه پاره اش کردیم و اکنون نظاره گر بدن خسته و دست و پای شکسته آن هستیم .
این وطن ، همانی که تنها میتوانیم به سه هزار سال پیش آن بنازیم ؛ همانی است که چشم و گوش خود را بستیم تا در دوره شاهان خائن قاجار ، تکه تکه و از هم دریده شدنش را نبینیم .
این عزیز ، همانی است که شرق و غرب ، تا آخرین قطره خون و سرمایه هایش را به سان زالو می مکیدند و در ازای آنچه که برده بودند ؛ بر فقر ما می افزودند .
حال نوبت به ما رسیده است ؛ زمان دردناک آن فرا رسیده تا ما ، فرزندان ناخلف این مادر زجر کشیده ، با نيزه بی توجهی و بی اطلاعی ، به جانش بیفتیم .
بر روی رگ هایش سد حیات بستیم و از خشک شدن ارومیه ، این سرمایه بی نظر لذت بردیم (کلیک) جنگل

ایمنی ...


رفت و آمد در کارخانه های صنعتی مثل بازیهای IGI و call of duty میماند. از هزارتا مسیر و راهرو و تونل و مانع باید جان سالم بدر ببرید. مثلا یکروز کاری اینطوریست که صبح اول وقت که هوا هنوز تاریک است و خروس هم هنوز بیدارنشده سرویس جلوی سوله خط تولید پیاده تان میکند. وارد سوله که میشوید پر از دستگاه های بزرگ و پرسروصداست و بخار هم همه جا گرفته. تنها قیافه هایی هم که میبینید کله های باندپیچی شده باشال و کلاه است که فقط دوتاچشم ازان بیرون مانده و مثل زامبی ها نگاهتان میکنند. غیر از صدای ماشینها گاهی هم صدای زوزه و سوت جیغ و داد و عربده و هرجور صدایی که در عمرتان نشنیده اید هم می آید. مرحله اول گذشتن از روی خط است،واقعا نمیدانم آن نابغه ای که این راه پله را طراحی کرده کیست. دو تا پله میروید بالا تا به سطح خط تولید برسید. خط هم 1متر عرض دارد که از داخلش میلگرد مثل نيزه با سرعت پرتاب میشود. اول صبحی

ایمنی ...


رفت و آمد در کارخانه های صنعتی مثل بازیهای IGI و call of duty میماند. از هزارتا مسیر و راهرو و تونل و مانع باید جان سالم بدر ببرید. مثلا یکروز کاری اینطوریست که صبح اول وقت که هوا هنوز تاریک است و خروس هم هنوز بیدارنشده سرویس جلوی سوله خط تولید پیاده تان میکند. وارد سوله که میشوید پر از دستگاه های بزرگ و پرسروصداست و بخار هم همه جا گرفته. تنها قیافه هایی هم که میبینید کله های باندپیچی شده باشال و کلاه است که فقط دوتاچشم ازان بیرون مانده و مثل زامبی ها نگاهتان میکنند. غیر از صدای ماشینها گاهی هم صدای زوزه و سوت جیغ و داد و عربده و هرجور صدایی که در عمرتان نشنیده اید هم می آید. مرحله اول گذشتن از روی خط است،واقعا نمیدانم آن نابغه ای که این راه پله را طراحی کرده کیست. دو تا پله میروید بالا تا به سطح خط تولید برسید. خط هم 1متر عرض دارد که از داخلش میلگرد مثل نيزه با سرعت پرتاب میشود. اول صبحی

ایمنی ...


رفت و آمد در کارخانه های صنعتی مثل بازیهای IGI و call of duty میماند. از هزارتا مسیر و راهرو و تونل و مانع باید جان سالم بدر ببرید. مثلا یکروز کاری اینطوریست که صبح اول وقت که هوا هنوز تاریک است و خروس هم هنوز بیدارنشده سرویس جلوی سوله خط تولید پیاده تان میکند. وارد سوله که میشوید پر از دستگاه های بزرگ و پرسروصداست و بخار هم همه جا گرفته. تنها قیافه هایی هم که میبینید کله های باندپیچی شده باشال و کلاه است که فقط دوتاچشم ازان بیرون مانده و مثل زامبی ها نگاهتان میکنند. غیر از صدای ماشینها گاهی هم صدای زوزه و سوت جیغ و داد و عربده و هرجور صدایی که در عمرتان نشنیده اید هم می آید. مرحله اول گذشتن از روی خط است،واقعا نمیدانم آن نابغه ای که این راه پله را طراحی کرده کیست. دو تا پله میروید بالا تا به سطح خط تولید برسید. خط هم 1متر عرض دارد که از داخلش میلگرد مثل نيزه با سرعت پرتاب میشود. اول صبحی

هخامنشیان (824) : سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران


سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران ؛ همان بلایی که کوروش پرستان - مزدوران صهیونیسم - می خواهند سر ایران فعلی بیاورند
هخامنشیان (بخش824)
" ... آنتی پاتر (نایب السلطنه مقدونیه در غیاب اسکندر) فورا با قشونی به قصد ممنن (والی تراکیه که موقع حضور اسکندر در ایران ، علیه اسکندر شورش کرده بود) به تراکیه رفته ، با او در جنگ شد . در این احوال اسپارتی ها که در انتظار موقعی مناسب بودند با بر اسکندر بشورند ، پنداشتند که موقع پس گرفتن آزادی یونان (از سلطه اسکندر) دررسیده . آتنی ها چون از تمام یونانی ها بیشتر مورد احترام اسکندر شده بودند حرکت نکردند ؛ ولی قسمت بیشتر پلوپونسی ها و نیز مردمان دیگر به طرف لاسدمونی ها رفته ، قرار دادند که هر شهر به تناسب جمعیتش سپاه بدهد .بدین طریق سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت ، عبارت بود از 20هزار پیاده و 10هزار سوار . لاسدمونی ها در ر

هخامنشیان (824) : سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران


سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران ؛ همان بلایی که کوروش پرستان - مزدوران صهیونیسم - می خواهند سر ایران فعلی بیاورند
هخامنشیان (بخش824)
" ... آنتی پاتر (نایب السلطنه مقدونیه در غیاب اسکندر) فورا با قشونی به قصد ممنن (والی تراکیه که موقع حضور اسکندر در ایران ، علیه اسکندر شورش کرده بود) به تراکیه رفته ، با او در جنگ شد . در این احوال اسپارتی ها که در انتظار موقعی مناسب بودند با بر اسکندر بشورند ، پنداشتند که موقع پس گرفتن آزادی یونان (از سلطه اسکندر) دررسیده . آتنی ها چون از تمام یونانی ها بیشتر مورد احترام اسکندر شده بودند حرکت نکردند ؛ ولی قسمت بیشتر پلوپونسی ها و نیز مردمان دیگر به طرف لاسدمونی ها رفته ، قرار دادند که هر شهر به تناسب جمعیتش سپاه بدهد .بدین طریق سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت ، عبارت بود از 20هزار پیاده و 10هزار سوار . لاسدمونی ها در ر

هخامنشیان (824) : سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران


سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران ؛ همان بلایی که کوروش پرستان - مزدوران صهیونیسم - می خواهند سر ایران فعلی بیاورند
هخامنشیان (بخش824)
" ... آنتی پاتر (نایب السلطنه مقدونیه در غیاب اسکندر) فورا با قشونی به قصد ممنن (والی تراکیه که موقع حضور اسکندر در ایران ، علیه اسکندر شورش کرده بود) به تراکیه رفته ، با او در جنگ شد . در این احوال اسپارتی ها که در انتظار موقعی مناسب بودند با بر اسکندر بشورند ، پنداشتند که موقع پس گرفتن آزادی یونان (از سلطه اسکندر) دررسیده . آتنی ها چون از تمام یونانی ها بیشتر مورد احترام اسکندر شده بودند حرکت نکردند ؛ ولی قسمت بیشتر پلوپونسی ها و نیز مردمان دیگر به طرف لاسدمونی ها رفته ، قرار دادند که هر شهر به تناسب جمعیتش سپاه بدهد .بدین طریق سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت ، عبارت بود از 20هزار پیاده و 10هزار سوار . لاسدمونی ها در ر

هخامنشیان (824) : سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران


سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران ؛ همان بلایی که کوروش پرستان - مزدوران صهیونیسم - می خواهند سر ایران فعلی بیاورند
هخامنشیان (بخش824)
" ... آنتی پاتر (نایب السلطنه مقدونیه در غیاب اسکندر) فورا با قشونی به قصد ممنن (والی تراکیه که موقع حضور اسکندر در ایران ، علیه اسکندر شورش کرده بود) به تراکیه رفته ، با او در جنگ شد . در این احوال اسپارتی ها که در انتظار موقعی مناسب بودند با بر اسکندر بشورند ، پنداشتند که موقع پس گرفتن آزادی یونان (از سلطه اسکندر) دررسیده . آتنی ها چون از تمام یونانی ها بیشتر مورد احترام اسکندر شده بودند حرکت نکردند ؛ ولی قسمت بیشتر پلوپونسی ها و نیز مردمان دیگر به طرف لاسدمونی ها رفته ، قرار دادند که هر شهر به تناسب جمعیتش سپاه بدهد .بدین طریق سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت ، عبارت بود از 20هزار پیاده و 10هزار سوار . لاسدمونی ها در ر

هخامنشیان (824) : سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران


سقوط امپراطوری هخامنشی بخاطر نرساندن کمک کافی به متحدین خارجی ایران ؛ همان بلایی که کوروش پرستان - مزدوران صهیونیسم - می خواهند سر ایران فعلی بیاورند
هخامنشیان (بخش824)
" ... آنتی پاتر (نایب السلطنه مقدونیه در غیاب اسکندر) فورا با قشونی به قصد ممنن (والی تراکیه که موقع حضور اسکندر در ایران ، علیه اسکندر شورش کرده بود) به تراکیه رفته ، با او در جنگ شد . در این احوال اسپارتی ها که در انتظار موقعی مناسب بودند با بر اسکندر بشورند ، پنداشتند که موقع پس گرفتن آزادی یونان (از سلطه اسکندر) دررسیده . آتنی ها چون از تمام یونانی ها بیشتر مورد احترام اسکندر شده بودند حرکت نکردند ؛ ولی قسمت بیشتر پلوپونسی ها و نیز مردمان دیگر به طرف لاسدمونی ها رفته ، قرار دادند که هر شهر به تناسب جمعیتش سپاه بدهد .بدین طریق سپاهی که از جوانان رشید ترکیب یافت ، عبارت بود از 20هزار پیاده و 10هزار سوار . لاسدمونی ها در ر

شام غریبان چه اتفاقاتی رخ داد؟


وقایع دردناک عاشورا تا بعد از ظهر که هنگامه شهادت امام حسین علیه السلام بود یکسری جنایات را به خود دید و از شهادت امام حسین (علیه السلام) به بعد سرزمین کربلا شاهد فجایع و جنایاتی خاص در مورد اهل بیت پیامبر بود.  سال 61 ه.ق عصر روز دهم محرم لشکر یزید بعد از این که امام حسین (علیه‌السلام) را به شهادت رساند به دستور فرماندهان خود دست به غارت و آتش زدن خیمه‌ها و آزار و اذیت خاندان نبوت زدند. آنها به سوی خیمه‌های حرم امام حسین (علیه‌السلام) روی آوردند و اثاث و لباسها و شتران را به یغما بردند و گاه بانویی از آن اهل‌بیت پاک با آن بی‌شرمان بر سر جامه‌ای در کشمکش بود و عاقبت آن لعنت شدگان الهی جامه را از او می‌ربودند.(1) 
 دختران رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و حریم او از خیمه‌ها بیرون آمده و می‌گریستند و در فراق حامیان و عزیزان خود شیون و زاری می‌نمودند. بعد از این اموال اهل‌بیت را با سر و پای بر

شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام - 1


شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام

***********************
محمود یوسفی
مانده یادت بیاد خاطرها
در دل خاطر مسافرها
ته این جاده گر بتو وصل است
خوش بحال تمام عابرها
زنده کن مرده را به یک جمله
تا که مستت شوند ساحرها
بشکاف این علوم را آقا
که مسلمان شوند کافرها
زده زانو به پای علم شما
صدهزاران هزار جابرها
هرچه داریم از کلام شماست
از همین قال قال باقرها
**
هرچه گویند باز کم گفتند
در رثایت تمام شاعرها
غم نخور چونکه صد حرم داری
در دل بی قرار زائرها
*********************
غلامرضا
سازگار
ﻫﻼ‌ﻝ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ! ﻧـﺎﺯ ﻦ ﺑـﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯ ﺎﺯﺩﻩ ﻣـﻪ ﺩﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻼ‌ﻡ
ﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺗـﻮ ﻣ‌ﺗـﺎﺑﺪ
ﻓﺮﻭﻍ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻝ ﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ
ﻭﻻ‌ﺩﺕ ﺩﻭ ﻣﺤـﻤﺪ، ﻭﻻ‌ﺩﺕ ﺩﻭ ﻋـﻠ
ﺪﺍﻡ ﻣﺎﻩ، ﻨﻨﺶ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ؟
ﻪ ﻣﺎﻩ ‌ﺭﻭﺡ‌ﻓﺰﺍ ﻪ ﺩﺭﻧﺨﺴﺘﻦ ﺷﺐ
ﺍﻣـﺎﻡ ﻨـﺠﻢ ﻣـﺎ ﺷـﺪ ﻭﻻ‌ﺩﺗﺶ ﺍﻋـﻼ‌ﻡ
ﺧـﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨـﺖ ﺣﺴﻦ ﻠ ﺑﺨﺸـﺪ
ﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﺎﻍِ ﺣﺴﻨ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻡ
ﺍﻣـﺎﻡ ﺑﺎﻗـﺮ ﻌ

شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام- 3


شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام

***********************
محمود ژولیده
سلام ای باقر علم امامت
امامت مفتخر بر هر سلامت
سلام ای طالع ماه خدایی
هلال بهترین شهر ولایی
سلام ای قدرت حق در ید تو
نثار تو سلام ایزد تو
سلام ما نباشد اعتبارت
سلام حضرت احمد نثارت
عطایای الهی پیشوازت
همه آیات قرآن سرفرازت
تویی روح تمام معنویات
ولای تو کند دفع بلیّات
وصال تو فرار از انحرافات
جدایی از تو انبوه مکافات
چه باید گفت در وصف کمالت
خدا را بهترین صورت جمالت
جمالت هست ممدوح الهی
که روحت هست از روح الهی
من عشقت را نه اینکه می سپاسم
تو را از روز اول می شناسم
تو دریای صفات ذوالجلالی
جمال بی مثال لا یزالی
سر ما را ولایت سایه بخشید
تو خورشیدی تو خورشیدی تو خورشید
مگر ممکن شود وصف تو آیا؟
که ما یک قطره از قطره، تو دریا
ولیِّ خالق مطلق تویی تو
به شهر علم جاء الحق تویی تو
سعادت را شناساندی به عالم
شقاوت را هراساندی به عالم1 2 »