بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

خدا همین نزدیکیست


وقتي هنوز کتابهای زیادی هست که نخوانده ایم ،وقتي کارهای زیادی هست که می توانیم انجام دهیم ،وقتي کسانی به ما نیازمندند ، وقتي دلمان می تپد برای کسانی که دوستشان داریم و برای سرزمینی که متعلق به ماست ،وقتي آرزویمان جهانی آباد و آرام است ،وقتي می توانیم افکارمان را بنویسیم ، یا نقاشی کنیم ،وقتي می توانیم شادی ها و غم هایمان را با دیگران تقسیم کنیم ... و وقتي خدایی داریم که همین نزدیکیست ،افسردگی و غم و تنهایی چرا ؟! :منبع . http://dr-moshaver.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

وقتی دلم ...


وقتي دلم به درد میاد و کسی نیست به حرفهایم گوش کند،
 وقتي تمام غمهای عالم در دلم نشسته است،
وقتي احساس می کنم دردمند ترین انسان عالمم... وقتي تمام عزیزانم با من غریبه می شوند...
 و کسی نیست که حرمت اشکهای نیمه شبم را حفظ کند... وقتي تمام عالم را قفس می بینم...
بی اختیار از کنار آنهایی که دوسشان دارم.. بی تفاوت می گذرد... :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

کاشکی میشد بهت بگم چقد صداتو دوست دارم...


از من کمترین به شما نصیحت! هیچ وقت تو دنیا پدر و مادرتون رو با هیچ کسی تکرار میکنم هیییییییییییییچچچ کسی عوض نکنید!
هیچ کس!
همیشه یادتون باشه تو دنیای به این بزرگی احدی شما رو بیشتر از پدر و مادرتون دوست نداره... پدر و مادر ها خود دوست داشتن محض اند! ما رو وقتي زشتیم ، وقتي فقیریم ، وقتي بدبختیم ، وقتي مریضیم ، وقتي مشروط شدیم ، وقتي تو همه ی کارها گند زدیم ، وقتي بیکار شدیم ، وقتي عصبانی ایم ، وقتي بدیم ، وقتي خیلی خیلی خیلی بدیم ! وقتي خودمون از خودمون متنفریم ... همیشه و همیشه دوست دارن! هر روز بیشتر از قبل!
کیو تو دنیا پیدا میکنین که اینجوری دوستون داشته باشه غیر از مامان و باباتون؟
کاش میتونستیم یه درصد از محبتشون رو بفهمیم... کاش میتونستیم یه درصد از عشقشون رو جبران کنیم! کاش خودمون رو انقد درگیر عشق های دوزاری بقیه ی ادما نمیکردیم...  :منبع . http://missnooon.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

حجت الاسلام عابدی : این وزیر خارجه به ظاهر خوش اخلاق آمریکا در پایان نامه و در واقع آخرین


 
بسمه تعالی
 به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال ساری (فرح آباد) نمازجمعه مورخه 95/11/01درمصلی فرح آبادبه امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید .
خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت نمازگزاران رابه تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ، درادامه به خطبه مولی الموحدین امیرمؤمنان حضرت علی (ع)درباب صفات متقین صفاتی رابرشمردند: حضرت می فرماید متقین کسانی هستند که قرآن را در حالى که اجزاى قرآن را شمرده و سنجیده تلاوت کنند،اینهاباقرآن مأنوسند ، اینهاقران راسرلوحه کارخودوزندگی خود قراردادند .درباب اهمیت قرآن ، احادیث وروایات فراوان هست ، قرآن چه جایگاهی دارد ؟خودحضرت دراین باب که صفات متقین رامی شمارند به قرآن که رسیدند نسبت به بقیه مسائل صفات بیشتری رامدنظرقراردادند، بخاطراهمیت قرآن .امام سجاد(ع)دربیانی اینچنین می فرمایند :اگرانسانها ی شرق وغرب همه ازدنیابروند ، من تنهای تنها بمان

حجت الاسلام عابدی : این وزیر خارجه به ظاهر خوش اخلاق آمریکا در پایان نامه و در واقع آخرین


 
بسمه تعالی
 به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال ساری (فرح آباد) نمازجمعه مورخه 95/11/01درمصلی فرح آبادبه امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید .
خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت نمازگزاران رابه تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ، درادامه به خطبه مولی الموحدین امیرمؤمنان حضرت علی (ع)درباب صفات متقین صفاتی رابرشمردند: حضرت می فرماید متقین کسانی هستند که قرآن را در حالى که اجزاى قرآن را شمرده و سنجیده تلاوت کنند،اینهاباقرآن مأنوسند ، اینهاقران راسرلوحه کارخودوزندگی خود قراردادند .درباب اهمیت قرآن ، احادیث وروایات فراوان هست ، قرآن چه جایگاهی دارد ؟خودحضرت دراین باب که صفات متقین رامی شمارند به قرآن که رسیدند نسبت به بقیه مسائل صفات بیشتری رامدنظرقراردادند، بخاطراهمیت قرآن .امام سجاد(ع)دربیانی اینچنین می فرمایند :اگرانسانها ی شرق وغرب همه ازدنیابروند ، من تنهای تنها بمان

خطاب به سحرِ درون!


وقتي ظهرها دیگر مثل خرس نمیخوابی و تا خروس خون بیدار نیستی...وقتي شیطنت جایش را به سردی توی چشمانت داده...وقتي تهی هستی از تمام احساسات همیشگی...وقتي...وقتي...وقتي...
همه ی این وقتي ها درست سحرِ درونم جان...
اما
وقتي مادربزرگ روز برفی نان سنگک داغ میخرد و می آید بیدارت میکند
وقتي برف میبارد
وقتي نیلو زنگ میزند و میگوید پاشو بریم بیرون
خودت را جم و جور کن 
موهایت را بباف
جلوی آینه بایست و خیره شو به دو تیله ی قهوه ای رنگ که دیگر برق شیطنت درونش جایی ندارد
خیره شو به دختر غمگینی که در آینه میبینی 
بعد هم نفس عمیق بکش و برو جلوی پنجره ی اتاقت 
بازش کن و بگذار برف ها اروم اروم روی صورتت بنشینند
سرت را به دیوار تکیه بده
و به خیابان خلوت نگاه کن که سفید پوش شده
بشین سر میز صبحانه و مربای گل محمدی را با نان سنگک و چای داغ کنار مادربزرگ بخور...
اینجوری بهتره حداقل برای لبخندای خوشگل مامانبزرگِ جان

خطاب به سحرِ درون!


وقتي ظهرها دیگر مثل خرس نمیخوابی و تا خروس خون بیدار نیستی...وقتي شیطنت جایش را به سردی توی چشمانت داده...وقتي تهی هستی از تمام احساسات همیشگی...وقتي...وقتي...وقتي...
همه ی این وقتي ها درست سحرِ درونم جان...
اما
وقتي مادربزرگ روز برفی نان سنگک داغ میخرد و می آید بیدارت میکند
وقتي برف میبارد
وقتي نیلو زنگ میزند و میگوید پاشو بریم بیرون
خودت را جم و جور کن 
موهایت را بباف
جلوی آینه بایست و خیره شو به دو تیله ی قهوه ای رنگ که دیگر برق شیطنت درونش جایی ندارد
خیره شو به دختر غمگینی که در آینه میبینی 
بعد هم نفس عمیق بکش و برو جلوی پنجره ی اتاقت 
بازش کن و بگذار برف ها اروم اروم روی صورتت بنشینند
سرت را به دیوار تکیه بده
و به خیابان خلوت نگاه کن که سفید پوش شده
بشین سر میز صبحانه و مربای گل محمدی را با نان سنگک و چای داغ کنار مادربزرگ بخور...
اینجوری بهتره حداقل برای لبخندای خوشگل مامانبزرگِ جان

خطاب به سحرِ درون!


وقتي ظهرها دیگر مثل خرس نمیخوابی و تا خروس خون بیدار نیستی...وقتي شیطنت جایش را به سردی توی چشمانت داده...وقتي تهی هستی از تمام احساسات همیشگی...وقتي...وقتي...وقتي...
همه ی این وقتي ها درست سحرِ درونم جان...
اما
وقتي مادربزرگ روز برفی نان سنگک داغ میخرد و می آید بیدارت میکند
وقتي برف میبارد
وقتي نیلو زنگ میزند و میگوید پاشو بریم بیرون
خودت را جم و جور کن 
موهایت را بباف
جلوی آینه بایست و خیره شو به دو تیله ی قهوه ای رنگ که دیگر برق شیطنت درونش جایی ندارد
خیره شو به دختر غمگینی که در آینه میبینی 
بعد هم نفس عمیق بکش و برو جلوی پنجره ی اتاقت 
بازش کن و بگذار برف ها اروم اروم روی صورتت بنشینند
سرت را به دیوار تکیه بده
و به خیابان خلوت نگاه کن که سفید پوش شده
بشین سر میز صبحانه و مربای گل محمدی را با نان سنگک و چای داغ کنار مادربزرگ بخور...
اینجوری بهتره حداقل برای لبخندای خوشگل مامانبزرگِ جان

خطاب به سحرِ درون!


وقتي ظهرها دیگر مثل خرس نمیخوابی و تا خروس خون بیدار نیستی...وقتي شیطنت جایش را به سردی توی چشمانت داده...وقتي تهی هستی از تمام احساسات همیشگی...وقتي...وقتي...وقتي...
همه ی این وقتي ها درست سحرِ درونم جان...
اما
وقتي مادربزرگ روز برفی نان سنگک داغ میخرد و می آید بیدارت میکند
وقتي برف میبارد
وقتي نیلو زنگ میزند و میگوید پاشو بریم بیرون
خودت را جم و جور کن 
موهایت را بباف
جلوی آینه بایست و خیره شو به دو تیله ی قهوه ای رنگ که دیگر برق شیطنت درونش جایی ندارد
خیره شو به دختر غمگینی که در آینه میبینی 
بعد هم نفس عمیق بکش و برو جلوی پنجره ی اتاقت 
بازش کن و بگذار برف ها اروم اروم روی صورتت بنشینند
سرت را به دیوار تکیه بده
و به خیابان خلوت نگاه کن که سفید پوش شده
بشین سر میز صبحانه و مربای گل محمدی را با نان سنگک و چای داغ کنار مادربزرگ بخور...
اینجوری بهتره حداقل برای لبخندای خوشگل مامانبزرگِ جان

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

می دونم که می خونی


وقتي رفتی تو دلم می گفتم حلالت کردم ولی هرچی می گذره بیشتر مطمئن می شم که نمی تونم حلالت کنم! توی روزای سختی منو تنها گذاشتی . وقتي که تازه کارمو شروع کردم . وقتي مدیر دفتر سرم داد زد . وقتي شب از دفتر تا خونه صورتم پر اشک بود و از سرما می لرزیدم. وقتي هیییییچ کسو نداشتم پشتم باشه و بهم بگه محکم باش!
منِ بعد از تو هیچ وقت شبیه منِ قبل از تو نمی شه . من توی روزایی که گذشت به حمایتت احتیاج داشتم و تو دریغ کردی . شاید چند سال دیگه که دوباره منو دیدی یه تیکه سنگ سرد و بی احساس باشم . تاوان این گناهتو یه جایی از زندگی پس می دی . مطمئنم! :منبع . http://mahisiyahekocholo.blog.ir/rss

زندگی ساده


لذت های زندگی

هوای توی گل فروشی،،

دیر میرسی سر کار و رییس هنوز نیومده؛

خنکی اون طرف بالش؛

اسم عطرتو بپرسن؛

لیسیدن انگشتای پفکی؛

وقتي نوزادی انگشتتو محکم بگیره؛

بوی تن نوزاد؛

وقتي خوابی یکی پتو بندازه روت؛

مغز کاهو؛

حرف زدن بچه با خودش وقتي داره تنهایی بازی میکنه؛

اخر سفر بشینی همه ی عکسایی که گرفتی رو نگا کنی؛

وقتي کسی بهت میگه که صدای خنده ت رو دوست داره؛

وقتي خنده ت میگیره و خندتو نگه میداری؛

با پای برهنه روی شن های خیس ساحل قدم می زنی؛

بوی چمن خیس...

زندگی رو ساده بگیرین و از این همه لذت کوچک زندگی خوشبختی را احساس کنید :منبع . http://mohamadre.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن برف بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

به دنیای بزرگ‌ترها خوش آمدی!


وقتي که زمستان فرا رسید. وقتي که برف بارید. وقتي که خیلی برف بارید. وقتي که آسمان 30 ساعت بدون حتی یک پلک زدن بارید و ارتفاعِ برفِ باریده به 80 سانتی‌متر رسید. وقتي که دیگر دغدغه‌ی برف‌بازی و خراب شدن آدم برفی‌ات را نداری. وقتي پابه‌پای اهالی کوچه، با پارو و بیل گرفته تا خاک‌انداز و سینی، راهِ کوچه را باز می‌کنی، نگران قطع شدن برق و گذراندن ثانیه‌هایِ بدون آب هستی، نگرانِ سقف شیروانی که باید پارو شود یا نه؟ تحمل این همه وزن را دارد یا نه؟ تو دیگر آن آدم قبل نیستی.
پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ دنیا به Joeهای بیشتری نیاز دارد :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

وقتی خسته شدی؟ یک راند دیگر بازی کن


*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي پاهایت چنان خسته‌اند که یارای ایستادن نداری.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي بازوانت چنان خسته‌اند که قدرت گارد گرفتن نداری.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي که خون از دماغت جاریست و  چشمانت سیاهی می‌رود.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي  چنان خسته‌ای که آرزو می‌کنی حریف مشتی به چانه‌ات بزند و کار را تمام کند.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن و به یاد داشته باش:کسی که همواره یک راند دیگر مبارزه می‌کند، هرگز شکست نمی‌خورد.
 
-جیمز کوربت، بوکسر آمریکایی :منبع . http://matinkh.blog.ir/rss

وقتی خسته شدی؟ یک راند دیگر بازی کن


*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي پاهایت چنان خسته‌اند که یارای ایستادن نداری.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي بازوانت چنان خسته‌اند که قدرت گارد گرفتن نداری.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي که خون از دماغت جاریست و  چشمانت سیاهی می‌رود.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن: وقتي  چنان خسته‌ای که آرزو می‌کنی حریف مشتی به چانه‌ات بزند و کار را تمام کند.
 
*یک راند دیگر مبارزه کن و به یاد داشته باش:کسی که همواره یک راند دیگر مبارزه می‌کند، هرگز شکست نمی‌خورد.
 
-جیمز کوربت، بوکسر آمریکایی :منبع . http://matinkh.blog.ir/rss

اونی که ....


اون که بلندت می کنه، وقتي افتادی
دنبالت می گرده، وقتي گم شدی
بیدارت کنه، وقتي خوابی
نزدیکت باشه، وقتي بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد بغیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یه تیکه از زندگیت…
رفقا بابت اخلاق بدم معذرت میخوام شرمنده :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

اونی که ....


اون که بلندت می کنه، وقتي افتادی
دنبالت می گرده، وقتي گم شدی
بیدارت کنه، وقتي خوابی
نزدیکت باشه، وقتي بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد بغیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یه تیکه از زندگیت…
رفقا بابت اخلاق بدم معذرت میخوام شرمنده :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

اونی که ....


اون که بلندت می کنه، وقتي افتادی
دنبالت می گرده، وقتي گم شدی
بیدارت کنه، وقتي خوابی
نزدیکت باشه، وقتي بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد بغیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یه تیکه از زندگیت…
رفقا بابت اخلاق بدم معذرت میخوام شرمنده :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

اونی که ....


اون که بلندت می کنه، وقتي افتادی
دنبالت می گرده، وقتي گم شدی
بیدارت کنه، وقتي خوابی
نزدیکت باشه، وقتي بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد بغیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یه تیکه از زندگیت…
رفقا بابت اخلاق بدم معذرت میخوام شرمنده :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

اونی که ....


اون که بلندت می کنه، وقتي افتادی
دنبالت می گرده، وقتي گم شدی
بیدارت کنه، وقتي خوابی
نزدیکت باشه، وقتي بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد بغیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یه تیکه از زندگیت…
رفقا بابت اخلاق بدم معذرت میخوام شرمنده :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

اونی که ....


اون که بلندت می کنه، وقتي افتادی
دنبالت می گرده، وقتي گم شدی
بیدارت کنه، وقتي خوابی
نزدیکت باشه، وقتي بهش احتیاج داری
باهات بخنده، گریه کنه، آرزو کنه، بجنگه و در عوض هیچی نخواد بغیر از خود تو …
بهش می گن دوست؛
… یه تیکه از زندگیت…
رفقا بابت اخلاق بدم معذرت میخوام شرمنده :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »